Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren regio De Friese Wouden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren regio De Friese Wouden
CiteertitelAanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren regio De Friese Wouden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Format Legitimatiebewijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van de Leerplichtwet 1969
 2. artikel 9 van de Leerplichtregeling 1995
 3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2021nieuwe regeling

27-01-2021

gmb-2021-294090

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren regio De Friese Wouden

Het college van burgemeester en wethouders van Opsterland

 

Overwegende dat,

 

In de regio De Friese Wouden, bestaande uit de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf, het leerplicht- en RMC-beleid gezamenlijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Samenwerking en afstemming tussen de regiogemeenten logisch en nodig is, omdat leerlingen ook in buurgemeenten onderwijs volgen. Sinds januari 2019 is binnen de regionale samenwerking leerplicht en RMC in De Friese Wouden deze werkwijze neergelegd in de startWijzer en afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst startWijzer De Friese Wouden. Hierin is onder andere opgenomen dat de regiogemeenten zorg dragen voor de benodigde bevoegdheden zodat de medewerkers in dienst van één van de regiogemeenten en van de contactgemeente binnen de regio De Friese Wouden hun toezichthoudende taken kunnen uitvoeren.

 

Hiermee wordt een basis gecreëerd voor o.a.:

 • het onderling vervangen van collega's;

 • de realisatie van een doorlopende begeleiding van de doelgroep;

 • het ontwikkelen van specialismen door collega's en regio-brede inzet van deskundigheid.

Om aan deze afspraak te voldoen is het nodig dat de medewerkers leerplicht en RMC zowel in de eigen als in de andere gemeenten binnen de regio De Friese Wouden worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16 Leerplichtwet) als leerplichtambtenaren. De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Deze ambtenaren leggen de eed van zuivering af (zie ook art. 9 leerplichtregeling 1995). Daarmee zijn ze toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

 

Gelezen het voorstel van burgmeester en wethouders van de gemeente Opsterland,

d.d. 26 januari 2021,

 

Besluit om:

 

Aan te wijzen als leerplichtambtenaar op grond van artikel 16 Leerplichtwet alle leerplicht- en RMC medewerkers in de gemeente Opsterland en de medewerkers die als zodanig zijn aangewezen door een gemeente binnen de regio De Friese Wouden. Dit betekent dat zowel de leerplichtambtenaren die door een gemeente binnen de regio De Friese Wouden zijn aangewezen hun taken binnen de gemeente Opsterland kunnen uitoefenen alsook dat de leerplichtambtenaren die door ons college zijn aangewezen hun taken kunnen uitoefenen binnen de regio De Friese Wouden. De leerplichtambtenaren leggen in hun eigen gemeente bij de burgemeester de eed van zuivering af. Om te laten zien dat ze voor de gehele regio werken wordt aan de leerplichtambtenaar een legitimatiebewijs/pasje verstrekt conform bijgevoegd format.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking,

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Opsterland,

d.d. 27 januari 2021

de gemeentesecretaris

Marjan van der Weij

de burgemeester

Ellen van Selm

FORMAT LEGITIMATIEBEWIJS

Gemeente…………..

Adres en telefoonnummer……………………

 

Naam:

Functie:

Medewerker leerplicht/RMC

Handtekening:

Foto

 

Datum van afgifte:

Het college van burgemeester en wethouders of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland,

 

naam en handtekening

……………………………

 

De heer/mevrouw werkzaam bij het team/afdeling…………….. van de gemeente Opsterland:

 • -

  is belast met het toezichthouden van de Leerplichtwet 1969

 • -

  is op basis van de Samenwerkingsovereenkomst startWijzer De Friese Wouden aangewezen als leerplichtambtenaar en daarmee toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht van de gemeente Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf

Toelichting legitimatiebewijs:

Het legitimatiebewijs is gebaseerd op de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. Eerst komt het logo van de gemeente waarmee de leerplichtambtenaar een arbeidscontract mee heeft gesloten en dan het logo van de regio.

Contactgegevens: de gemeente waar de toezichthouder een arbeidsovereenkomst mee heeft gesloten vermeld het correspondentieadres en telefoonnummer.

Functie: Ook een RMC trajectbegeleider of Overstapcoach die toezichthoudende taken uitvoert doet dit op basis van de Leerplichtwet.

Afgifte en ondertekening legitimatiebewijs: Dit is het college van B&W of de leidinggevende van de toezichthouder. Dit hangt af van de mandaatregeling van de gemeente waar de leerplichtambtenaar werkzaam is.