Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Beleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie
CiteertitelBeleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie 2017 gemeente Tytsjerksteradiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017nieuwe regeling

27-06-2017

Gemeenteblad, 01-07-2017

Z2017-03367

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie

Inleiding

 

De landelijke instroom van gedetineerden over de afgelopen jaren ligt rand de 39.000 in Nederland en de recidive is hoog. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom als doel gesteld om de recidive van gedetineerden te verminderen. Om dit doel te bereiken is in 2007 met de VNG een samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex) gedetineerden opgesteld, waarbij gedetineerden bij hun re-integratie warden begeleid op de vijf leefgebieden wonen, werk, identiteitsbewijs, zorg, schulden.

 

Via bijzondere bijstand hebben verschillende gemeenten afgelopen jaren via bovenwettelijk beleid de woonlasten doorbetaald voor kortdurende gedetineerden. Dit doorbetalingsbeleid is in lijn met de afspraken die door de VNG met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gemaakt . 1

 

In de gemeente Tytsjerksteradiel bestaat oak de mogelijkheid om via bovenwettelijk beleid woonlasten door te betalen. Dit geldt nu voor de doelgroep kortgestrafte gedetineerden ( < 4 maanden, waarvan de kosten van vaste lasten niet uit het aanwezige inkomen of vermogen voldaan kunnen warden.

 

Op grand van de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) hebben gedetineerden echter geen recht op bijstand of bijzondere bijstand. Vanwege dit beleidsconflict is er dus sprake van bovenwettelijk beleid, omdat het in strijd was met de aanvullende uitkeringen die de gemeente vanuit het Rijk ontving.

 

Ten behoeve van het zowel beleidsmatig als financieel beter borgen, en om ten behoeve van de uitvoering van deze regeling het beleid te uniformeren, willen we door middel van een actieve beleidskeuze en het vaststellen van deze beleidsregels het proces optimaliseren.

Beleidsregels doorbetaling woonlasten gedetineerden Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Gedetineerde: Degene aan wie rechtens zijn/haar vrijheid is ontnomen.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • c.

  Gemeenteraad: De gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • d.

  Wet: Participatiewet.

 • e.

  Bijstandsnorm: norm bedoeld in artikel 5, onder c, van de wet.

 • f.

  Inkomen: Het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet.

 • g.

  Vermogen: Het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • h.

  Woonlasten: Hieronder wordt verstaan de verschuldigde huur, de kosten van een opstal-/inboedelverzekering en de vastrechtbedragen van de energielasten. (NB: bij het energiebedrijf kan wegens het niet-bewonen van de woning warden volstaan met het vastrechtbedrag, zodat later geen verrekening met de eindafrekening van de energielasten behoeft plaats te vinden).

Artikel 2: Belanghebbende

 • a.

  Een belanghebbende komt alleen in aanmerking voor het doorbetalen van woonlasten als hij alleenwonend is, en voorafgaand aan de detentie reeds woonachtig is en ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Tytsjerksteradiel (postadres is uitgesloten).

 • b.

  Er wordt onderzocht of een belanghebbende over financiële reserves beschikt om zelf in de kosten voor woonlasten te voorzien. Hieronder is ook te verstaan de aanwending van het eigen (bescheiden) vermogen. Van een belanghebbende wordt verwacht dat hij alle relevante gegevens (bijvoorbeeld bankafschriften) aanlevert om dit te kunnen bepalen.

 • c.

  De belanghebbende is verplicht om mee te werken aan de hulpverlening van het dorpenteam en aan bewindvoering dan wel schuldhulpverlening niet zijnde familie.

Artikel 3: Lasten

De financiële ondersteuning is alleen van toepassing voor de woonlasten. Een belanghebbende dient zelf afspraken te maken met de nutsbedrijven over het tijdelijk omlaag brengen van de tarieven voor gas, water, en elektriciteit (vastrecht) en eventuele andere lasten.

Artikel 4: Regeling

 • a.

  De financiële ondersteuning wordt in een vorm van een renteloze lening verstrekt, waarvoor een schuldbekentenis moet warden getekend. Indien na detentie een schuldhulpverleningstraject wordt gestart, kan deze lening daarin meegenomen warden.

 • b.

  De gedetineerde kan een lening aanvragen bij de Kredietbank Nederland (KBNL) om de woonlasten te kunnen betalen. De gemeente zal dan in veel gevallen warden gevraagd borg te staan voor deze lening.

 • c.

  Er wordt rekening gehouden met de huurtoeslag. Indien de detentie korter duurt dan 1 jaar, dan heeft dit geen gevolgen voor de huurtoeslag.

 • d.

  De financiële ondersteuning wordt rechtstreeks op rekening van de verhurende partij gestort.

Artikel 5: Detentieduur

 • a.

  De eerste maand huur of hypotheek komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een belanghebbende wordt geacht dit zelf te kunnen opvangen.

 • b.

  Indien op voorhand vast staat dat de detentie !anger duurt dan zes maanden, komt men niet in aanmerking voor gebruik van de regeling.

 • c.

  In de gevallen dat detentieduur moeilijk op voorhand is in te schatten, bijvoorbeeld inbewaringneming of gevangenhouding, wordt ondersteuning verleend voor de duur van maximaal drie maanden. Na die drie maanden, of eerder, wordt beoordeeld of de ondersteuning met maximaal drie maanden wordt voortgezet.

 • d.

  Bij de beoordeling van de detentieduur wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van strafvermindering wegens goed gedrag, of met de mogelijkheid dat een belanghebbende probeert via beroepsprocedures een mildere straf te krijgen.

Artikel 6: Overige omstandigheden

 • a.

  Er mag geen sprake zijn van een bestaande huurachterstand van meer dan twee maanden .

 • b.

  Als een belanghebbende een taakstraf opgelegd krijgt door de rechter, deze niet uitvoert, en daardoor gedetineerd wordt, kan er geen gebruik gemaakt worden van de regeling.

 • c.

  Ingeval van recidive kan binnen en periode van drie jaar maximaal twee keer gebruik gemaakt worden van de regeling.

 • d.

  Er mag geen sprake zijn (geweest) van aantoonbare overlast in en rondom de woning . Dit kan worden nagegaan via dossiervorming woningcorporatie, politie, enz.

 • e.

  Het team veiligheid brengt advies uit over een aanvraag om financiële ondersteuning in het kader van deze regeling. Indien het advies negatief is voor terugkeer naar de woonplek na detentie, bijvoorbeeld in verband met veiligheid of de verstoring van de openbare orde, kan er geen gebruik worden gemaakt van de regeling.

Artikel 7: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 8: Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 9: Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie gemeente Tytsjerksteradiel 2017".

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2017.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel op 27 juni 2017,

de secretaris,

(O. de Jager MAC RC)

de burgemeester,

(drs. L.J. Gebben)


1

Gemeenten zorgen zo vee/ moge/ijk voor continurteit van bestaande huisvesting bi} kortdurende detentie(< 6 maanden)"

{Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers, 2011)