Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Besluit vaststellen Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststellen Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’
CiteertitelBesluit vaststellen Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan 'De Keyser, fase 2'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageBeeldkwaliteitsplan 'De Keijser, fase 2'

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 12 van de Woningwet
 2. artikel 12a van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2019Nieuw beleidstuk

09-07-2019

Gemeenteblad 2019, 185297

1480507

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststellen Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019,

 

gelet op het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet;

 

overwegende dat:

 • -

  voor de ontwikkeling van de 2e fase van woningbouwlocatie De Keyser in Middenbeemster het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ is opgesteld;

 • -

  voor het in ontwikkeling te nemen plangebied ‘De Keyser, fase 2’ geen specifieke welstandscriteria zijn opgenomen in de Beemster Omgevingsnota (welstandsnota) d.d. 10 juli 2012;

 • -

  in het kader van deze ontwikkeling het Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ is opgesteld;

 • -

  met betrekking tot het Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening Beemster d.d. 28 februari 2005 inspraak heeft plaatsgevonden;

 • -

  het (concept-)Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ – Oost met ingang van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage heeft gelegen;

 • -

  naar aanleiding van de terinzagelegging geen inspraakreacties zijn ontvangen op het plan;

 • -

  het Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan voldoet aan de voorwaarden van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van de provincie Noord-Holland.

 • -

  de gemeenteraad zich met de inhoud van het bovengenoemde voorstel van burgemeester en wethouders kan verenigen;

   

B E S L U I T:

 

Het Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ vast te stellen en te bepalen dat dit plan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 9 juli 2019

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier