Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2021nieuwe regeling

10-08-2021

gmb-2021-282559

G.21.02746

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem;

Gelet op artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet.

 

BESLUIT

 

 • 1.

  De algemeen directeur, directeur en de teamleider Financiën aan te wijzen als heffings-ambtenaar en invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen:

  • a.

   Parkeerbelasting op grond van de verordening parkeerbelasting;

  • b.

   Legeskosten op grond van de legesverordening;

  • c.

   Lijkbezorgingsrechten op grond van de verordening lijkbezorgingsrechten;

  • d.

   Parkeren op grond van de Parkeerverordening Gulpen-Wittem.

 • 2.

  De heffingsambtenaar kan mandaat verlenen aan de teamleiders en senioren voor het heffen van leges, alsook voor de lijkbezorgingsrechten, ieder voor zover het zijn of haar team betreft.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsamb-tenaar gemeente Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem, 10 augustus 2021

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de locoburgemeester,

J.M.G.H. Hendriks

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 56, 6270 AB Gulpen.