Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een nota met beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en het venten (Beleidsnota standplaatsen- en ventenbeleid gemeente Woerden 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een nota met beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en het venten (Beleidsnota standplaatsen- en ventenbeleid gemeente Woerden 2021)
CiteertitelBeleidsnota standplaatsen- en ventenbeleid gemeente Woerden 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagepdf van orginele versie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Standplaatsen- en ventenbeleid 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Warenwet
 3. Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2021nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-278190

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een nota met beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en het venten (Beleidsnota standplaatsen- en ventenbeleid gemeente Woerden 2021)

 

Burgemeester en wethouders van Woerden,

 

besluiten;

 

vast te stellen de navolgende “Beleidsnota standplaatsen- en ventenbeleid gemeente Woerden 2021

 

1. Inleiding

 

 

Standplaatsen zijn niet weg te denken uit het straatbeeld van de gemeente Woerden. Standplaatsen verlevendigen de buurt, vergroten de aantrekkingskracht, versterken de sociale cohesie, en zijn een verrijking van het voorzieningenaanbod voor inwoners, bezoekers en recreanten. Om die redenen wil de gemeente Woerden standplaatsen graag reguleren en ervoor zorgen dat standplaatshouders op locaties kunnen staan waar ze een bijdrage leveren aan de economie en het woon- en leefklimaat van de gemeente. Daarnaast zijn de regels van schaarse vergunningen veranderd door de Europese Dienstenrichtlijn. Het is hierdoor niet langer toegestaan vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. De gemeente schept duidelijkheid hoe zij omgaat met vergunningen voor bestaande en nieuwe standplaatshouders.

Bovendien zijn er knelpunten gesignaleerd omtrent het vergunning-vrij venten in de binnenstad van Woerden en de winkelcentra. Om aan deze signalen tegemoet te komen kijkt de gemeente naar locaties waar deze economische activiteiten kunnen bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Tevens dient het beleid als bouwsteen in het kader van de Omgevingswet (2022) en vormt dit input voor de omgevingsvisie en verdere uitwerking in het omgevingsplan.

 

Het is nodig om het beleid te actualiseren om deze redenen:

 • er is behoefte aan een actueel en duidelijk beleidskader voor aanvragers van standplaatsen, de huidige nota stamt uit 2004;

 • ontwikkelingen omtrent de schaarse vergunningen en ambulante handel;

 • duidelijkheid te geven waar venten is toegestaan;

 • het bieden van een uitvoerbaar en hanteerbaar handhavings- en toezichtkader;

 • duidelijkheid te geven over het gebruik van gemeentelijke faciliteiten, zoals stroom.

 

1.2 Uitgangspunten geactualiseerde standplaatsen- en ventenbeleid

Standplaatsen:

 • bestaande locaties voor standplaatsen dienen als basis;

 • een gelijk speelveld en heldere kaders voor aanvragers, inwoners en ondernemers;

 • een zo compleet en divers mogelijk aanbod en voorzieningenbehoud in de kernen van Woerden, Zegveld, Harmelen, Kamerik;

 • stimuleren van standplaatsen op locaties waar ze een toegevoegde waarde hebben en zoveel mogelijk aanvullend zijn ten opzichte van (bestaande) winkels en horeca.

 

Venten:

 • venten blijft vergunningsvrij in de gemeente Woerden;

 • geen venters meer toestaan in het kernwinkelgebied van de binnenstad Woerden, in de winkelcentra van Woerden, en in de winkelgebieden van de kernen Zegveld, Harmelen, Kamerik.

 

Standplaats Snel en Polanen

 

 

2. Juridisch kader

 

 

Op ambulante handel zijn de regels van de APV van toepassing. Daarnaast zijn er andere wettelijke vereisten waaraan een standplaatshouder en venter moeten voldoen. Deze regels stellen vanuit andere motieven eisen aan de straathandel dan welke op grond van de APV worden gesteld.

 

Voor standplaatsen en venten zijn de volgende wettelijke kaders van toepassing:

Landelijke regelgeving: Grondwet, Algemene wet bestuursrecht, Warenwet, Wet Milieubeheer.

Plaatselijke regelgeving: Algemene Plaatselijke Verordening; bestemmingsplannen.

 

2.1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Woerden 2015

Het juridisch kader voor de beoordeling van aanvragen voor standplaats- en ventvergunningen wordt gevormd door de artikelen 5:14 en 5:15 (venten); 5:17 t/m 5:21 (standplaatsen) van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Woerden 2015.

 

2.1.1 Venten

Onder venten wordt verstaan (5:14 lid 1 APV): het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

Het komt erop neer dat de venter zijn goederen 'voortdurend' vanaf een 'andere' plaats aan willekeuri-ge voorbijgangers aanbiedt. Tijdelijk 'stilstaan' in afwachting van klanten is daarom geen venten. In dit laatste geval dient een standplaatsvergunning te worden aangevraagd.

Voorbeelden zijn goederen die aan willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel het huis-aan-huis aanbieden van goederen.

 

Onder venten wordt niet verstaan (5:14 lid 2 APV): het aan huis afleveren van goederen voor de exploitatie van een winkel; verkoop op de markt of jaarmarkt; en de verkoop via een standplaats.

 

Activiteiten waarbij bijvoorbeeld voor langere tijd vanuit een al dan niet op wielen geplaatste en

gekoelde bak aan voorbijgangers gratis limonadeblikjes worden uitgedeeld vallen njet onder 'venten'

en zijn in strijd met artikel 5.2.3 van de APV. Hiervoor dient een standplaatsvergunning te worden aangevraagd.

 

Artikel 5:15 Ventverbod

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2. Het is verboden om te venten in het centrum (gebied binnen de Singel) en winkelgebieden Molenvliet, Tournoysveld en Snel en Polanen van de kern Woerden en de winkelgebieden van de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld.

 

Wegens de overlastgevende acquisitie op omwonenden en winkelend publiek geldt een verbod op de bovengenoemde locaties.

 

2.1.2 Standplaatsen

Onder een standplaats wordt verstaan (5:17 lid 1 APV): het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 

Onder standplaats wordt niet verstaan (5:17 lid 2 APV): een vaste plaats op een markt (dit valt onder het regime van de Marktverordening) en een vaste plaats op een evenement (dit maakt onderdeel uit van een evenementenvergunning).

 

Artikel 5:18 APV stelt dat het verboden is om zonder vergunning een standplaats in te nemen.

 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden standplaatsvergunningen

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

 

Een standplaats dient te voldoen, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving, aan redelijke eisen van welstand (art. 5:18 lid 3 sub a APV).

 

‘Geen behoefte’ of ‘concurrentie’ worden niet erkend als valide argumenten voor een weigering, tenzij het voorzieningenniveau hiermee in gevaar komt (art. 5:18 lid 3 sub b APV).

 

Op basis van de weigeringsgronden wordt een maximum aan standplaatsen gehanteerd, en slechts deze gronden kunnen leiden tot de weigering van een standplaatsvergunning.

 

2.3 Soorten standplaatsen

2.3.1 Vaste standplaatsen

Een vaste standplaats is een aangewezen verkooplocatie waar één verkooppunt mag worden ingenomen voor een beperkte periode.

 

2.3.2 Seizoensgebonden standplaatsen

Vergunninghouders kunnen op aan te wijzen locaties handel drijven gedurende het verkoopseizoen van hun product (bijvoorbeeld een oliebollenkraam of kerstbomen).

 

Deze vergunning is maximaal 3 maanden geldig.

 

Voor seizoen standplaatsen gelden dezelfde tarieven en leges voor de vergunningaanvraag als voor andere standplaatshouders.

 

2.3.3 Incidentele standplaats met maatschappelijk belang

Een incidentele (dag)standplaats met maatschappelijk belang is een standplaats die maximaal 4 dagen per jaar wordt ingenomen op een niet vooraf aangewezen locatie waarbij geen commercieel doel wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld een verkoping voor een goed doel, of voorlichting en preventiewerk op het gebied van de volksgezondheid.

 

De aanvrager maakt via de statuten aantoonbaar dat de uitoefening ten doel staat van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 

Deze vergunning wordt maximaal 4 dagen per jaar verleend aan dezelfde aanvrager.

 

Voor deze standplaatsen gelden tarieven conform de leges- en precarioverordening van de gemeente Woerden.

 

2.3.4 Incidentele standplaats met commercieel belang

Een incidentele (dag)standplaats met commercieel belang is een standplaats die maximaal 4 dagen per jaar wordt ingenomen op een niet vooraf aangewezen locatie waarbij een commercieel doel wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld een wervingsactie voor telefonie of internet, en het aanbieden van proefabonnementen.

 

Wegens de overlastgevende acquisitie op omwonenden en winkelend publiek geldt een verbod voor het innemen van een incidentele standplaats met commercieel belang in het centrum (gebied binnen de Singel) van de kern Woerden.

 

Deze vergunning wordt maximaal 4 dagen per jaar verleend aan dezelfde aanvrager.

 

Voor deze standplaatsen geldt hetzelfde dagtarief als reguliere standplaatsvergunningen.

 

2.4 Mogelijkheden standplaatslocaties: maximumstelsel

De gemeente kan de vergunningverlening voor aanvragen van standplaatsen reguleren door middel van een standplaatsenlocatiebeleid. Hierin kan een maximumstelsel worden opgenomen, waarin de gemeente aangeeft hoeveel standplaatsen er per locatie, branche en tijdstip maximaal beschikbaar zijn in de gemeente Woerden. De genoemde voorwaarden moeten transparant zijn en voor iedere aanvrager hetzelfde.

 

De gemeente Woerden kan door middel van het standplaatsenlocatiebeleid de volgende, al genoemde punten, reguleren:

 • 1.

  het vaststellen van een maximum aantal af te geven vergunningen;

 • 2.

  het – onder voorwaarden – vaststellen van het aantal vergunningen per branche, zonder daarbij branches uit te sluiten;

 • 3.

  het aanwijzen van de locaties waar de standplaatsen worden ingenomen;

 • 4.

  het aanwijzen van de tijdstippen waarop deze worden bezet.

 

2.5 Schaarse vergunningen

De Europese Dienstenrichtlijn en jurisprudentie geven aan dat schaarse vergunningen een beperkte geldigheidsduur moeten hebben. Dit betekent dat standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd niet meer zijn toegestaan. Om die reden krijgen nieuwe aanvragers voor vergunningen een vergunning voor bepaalde tijd. Vergunningen kunnen worden verleend tot maximaal 10 jaar. De gewenste vergunningsduur wordt aan de aanvrager gesteld via het aanvraagformulier op de gemeentewebsite.

Standplaatsvergunningen die voor vaststelling van het beleid voor onbepaalde tijd zijn verleend blijven van kracht zolang de standplaatshouder van de vergunning gebruik wenst te maken. Wanneer de vergunning wordt opgezegd of gewijzigd gaat de vergunningverlening volgens dit geactualiseerde beleid.

 

2.5.1 Motivering vergunningen tot maximaal 10 jaar

Vergunningen worden verleend tot maximaal 10 jaar om standplaatshouders voldoende terugverdiencapaciteit te bieden. Redenen voor een maximum van 10 jaar is dat de gemiddelde afschrijvingstermijn van alle ambulante ondernemers 8,7 jaar is (rapport CVAH 2019). Daarnaast hebben een aantal standplaatshouders tijdens de participatiebijeenkomst in mei 2021 aangegeven dat een investering in bijvoorbeeld een nieuwe viskraam, gebakkraam of snackkar kostbaar is en de afschrijvingstermijn vele jaren kan inhouden. Met een kortere vergunningsduur in combinatie met mededinging, wordt investeren lastig. Aan de andere kant biedt een maximum van 10 jaar nog steeds voldoende ruimte en gelegenheid voor nieuwe ondernemers om mee te dingen om een standplaats te bemachtigen.

 

2.6 Toewijzing standplaatsen: selectiestelsel

2.6.1 Toewijzing vaste- en seizoenstandplaatsvergunningen

Voor de toewijzing van een vaste- of seizoenstandplaatsvergunning geldt het volgende:

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de een of meer vaste- of seizoen standplaatsvergunningen kunnen worden verleend, en dat gegadigden voor een vergunning vóór de daarbij genoemde datum daarvoor een aanvraag kunnen indienen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

 • 2.

  De bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving in de lokale krant en op de website www.woerden.nl .

 • 3.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kent de selectiecommissie punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 • a.

  of het assortiment van de gegadigde een gewenste toevoeging aan het lokale aanbod vormt (25);

 • b.

  de uitstraling van de uitstalling (25);

 • c.

  het standplaatsverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt (25);

 • d.

  of bij de gegadigde sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen (25).

 • 4.

  Gegadigde met de hoogste score komt in aanmerking voor de toekenning.

 • 5.

  Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit op de aanvraag.

 

2.6.2 Toewijzing incidentele standplaatsvergunningen

De vergunningen voor incidentele standplaatsen (commercieel en maatschappelijk) worden per aanvraag behandeld. Hier is geen maximumstelsel van toepassing.

 

2.6.3 Samenstelling selectiecommissie

De samenstelling en werkwijze van de selectiecommissie is als volgt geregeld:

 • a.

  De beleidsadviseur economische zaken;

 • b.

  De toezichthouder standplaatsen;

 • c.

  Ten hoogste twee vertegenwoordigers van de kern of wijk waartoe de aanvraag betrekking heeft.

 

De vertegenwoordiger(s) uit de wijk/ kern wordt op ad hoc basis gevraagd deel uit te maken van de selectiecommissie.

 

De selectiecommissie bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en werkwijze.

 

 

3. Richtlijnen en standaardvoorwaarden

 

 

Het is van belang om de uitvoering van het vergunningenbeleid en de toepassing van het maximumstelsel op een heldere wijze weer te geven. Hiertoe is een aantal richtlijnen geformuleerd met standaardvoorwaarden waarmee bij de beoordeling van verzoeken rekening dient te worden gehouden. De standaardvoorwaarden zijn gebaseerd op artikel 1.4 van de APV, waarin staat vermeld dat er voorschriften en beperkingen aan de verleende vergunning verbonden mogen worden.

 

Standplaats Snel en Polanen

 

3.1 Richtlijnen voor standplaatsvergunningen

De onderstaande richtlijnen gelden voor de beoordeling van aanvragen van iedere standplaats vergunning.

 

 • 1.

  De vergunning dient via het digitale aanvraagsysteem van de gemeente Woerden te worden aangevraagd op grond van artikel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Een vergunning wordt uitsluitend verleend aan een handelingsbekwaam natuurlijk persoon en die, ingeval van commerciële activiteiten, tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan de publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening.

 • 3.

  Indien een persoon, zoals genoemd in het voorgaande artikel, zijn bedrijfsactiviteiten heeft georganiseerd in een rechtspersoon, wordt een standplaatsvergunning op naam gesteld van deze persoon of een andere bij deze rechtspersoon betrokken persoon, in beide gevallen tevens onder vermelding tevens van die rechtspersoon. Een standplaatsvergunning wordt echter niet uitgegeven indien al een standplaatsvergunning op naam is gesteld van een andere bij dezelfde rechtspersoon betrokken persoon.

 • 4.

  Het innemen van een standplaats dient door de vergunninghouder persoonlijk of een medewerker in dienst te geschieden. Een vergunninghouder of medewerker dient ten alle tijden een kopie van de vergunning in zijn of haar bezit te hebben en kan de vergunning na opvraag van de toezichthouder digitaal of schriftelijk aantoonbaar maken.

 • 5.

  De aanvrager moet zich kunnen legitimeren door middel van een officieel identiteitsbewijs. Een vergunninghouder moet dit identiteitsbewijs op eerste aanvraag aan de toezichthouder tonen.

 • 6.

  De aanvrager dient te beschikken over een W.A.-verzekering, die hetzij individueel is afgesloten, hetzij collectief is afgesloten door een marktbond of andere organisatie. De vergunninghouder dient het bewijs van lidmaatschap of bewijs dat de verschuldigde premie is voldaan op verzoek te overleggen.

 • 7.

  Ingeval van commerciële activiteiten is een Kvk-inschrijving benodigd voor een aanvraag.

 • 8.

  Vaste- en seizoenstandplaatsvergunningen worden verleend voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar waarbij een vergunning altijd eindigt op 31 december. De vergunning wordt afgegeven voor minstens 1 dag en hoogstens 6 respectievelijk 7 dagen per week.

 • 9.

  De aanvrager levert een foto/ tekening aan en afmetingen van het middel (voertuig, kraam, tafel) waarmee hij of zij de standplaats wilt gaan innemen;

 • 10.

  De standplaatshouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats te allen tijde een goed verzorgd aanzien biedt.

 • 11.

  Na vertrek dient de standplaatshouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren.

 • 12.

  De vergunninghouder vrijwaart de gemeente van aansprakelijkheid voor elke vorm van schade, toegebracht aan zaken van de gemeente (zoals bestrating), aan derden en aan zaken van derden, die is toe te rekenen aan het gebruikmaken van de vergunning.

 • 13.

  Aanwijzingen van de politie en/of toezichthouder dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 14.

  De bepalingen van de Winkeltijdenwet gelden op grond van artikel 2 lid 2 van die wet ook voor de ambulante handel.

De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet opgenomen verboden. De Verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011 kent enkele vrijstellingen. Deze zijn opgenomen in de artikelen 8c, tweede lid, 8d, tweede lid, 8e, tweede lid, 8f, tweede lid, 8h, tweede lid, 8i, tweede lid en 8j, tweede lid en gelden. Deze vrijstellingen gelden, voor specifieke plaatsen of gebeurtenissen en op specifieke tijden.

 

 • 15.

  Artikel 1.6 van de APV is van toepassing. Dit luidt:

‘De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • e.

  in afwijking van het gestelde onder d indien van de vergunning als bedoeld in artikel 2:10, artikel 2:11 of artikel 2:12 niet binnen drie jaar gebruik is gemaakt; of

 • f.

  indien de houder dit verzoekt.’

 

 • 1.

  Wanneer de standplaatshouder zijn verkoopwagen of kraam verkoopt, verhuurt of in gebruik geeft, verschaft dat de koper, huurder of gebruiker geen recht op toekenning van de standplaats.

 • 2.

  De toezichthouder wijst de exacte locatie van de standplaats aan.

 • 3.

  Bij het indienen van een aanvraag om een standplaatsvergunning zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening gemeente Woerden. Daarnaast wordt voor het innemen van een standplaats precariorechten gevraagd en bij gebruik stroomkosten geïnd.

 • 4.

  Ten behoeve van de standplaats mag voor de verkoopoppervlakte geen groter grondoppervlak worden ingenomen dan 24 m2. Daarnaast mag ten behoeve van opslag van goederen en het parkeren van voertuigen ruimte worden ingenomen. De totale per standplaats in te nemen oppervlakte mag echter niet meer bedragen dan 34 m2.

 • 5.

  Een aanvrager heeft de mogelijkheid om voor meerdere locaties vergunning aan te vragen, mits steeds voldaan wordt aan het bepaalde onder 2. en 3. van hoofdstuk 3.1 van deze nota.

 • 6.

  Vergunninghouders dienen rekening te houden met het feit dat zij, op momenten dat er braderieën, activiteiten tijdens feestdagen, of andere evenementen zich afspelen op de toegewezen locatie geen gebruik kunnen maken van hun vergunning. Indien mogelijk wordt in overleg met de toezichthouder en de organisatie ter plaatse bekeken of de standplaats kan worden verzet.

 • 7.

  Vergunninghouders dienen rekening te houden met het feit dat de standplaats tijdelijk verplaatst kan worden indien dit noodzakelijk is in verband met werkzaamheden.

 • 8.

  Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

 

 

4. Toepassing maximumstelsel

 

 

Het grondgebied van de gemeente Woerden wordt onderscheiden naar de kern Woerden en de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld.

 

In verband met de seizoensgebondenheid kan een standplaats voor oliebollen eenmaal worden vergund per kern (Harmelen, Kamerik en Zegveld) voor maximaal 3 maanden. In de kern Woerden kan een standplaats voor oliebollen maximaal tweemaal worden vergund.

 

In verband met de seizoensgebondenheid kan een standplaats voor kerstbomen eenmaal worden vergund per kern (Harmelen, Kamerik en Zegveld) voor maximaal 3 maanden. In de kern Woerden kan een standplaats voor kerstbomen per wijk worden vergund mits daar voldoende ruimte voor beschikbaar is.

 

Het incidenteel innemen van standplaatsen voor commerciële en maatschappelijke doeleinden gaat niet ten koste van het maximum aantal standplaatsen. Het is per aanvrager mogelijk om maximaal vier dagen per jaar een standplaats in te nemen.

 

4.1 Kern Woerden

Het maximumstelsel voor de kern Woerden is gebaseerd op het belang van de verkeersvrijheid en-veiligheid, het belang van de openbare orde en het belang van het voorkomen of beperken van overlast.

 

Centrum (gebied binnen de grachten): 1 vaste standplaats en 2 seizoenstandplaatsen

 

 • 1.

  Wagenstraat nabij Albert Heijn

 • 2.

  Westdam Loef en Lij (voormalige Dukdalf)

 • 3.

  Westdampark

 

Ad 1.

Deze standplaats kan slechts worden ingenomen ten behoeve van de verkoop van kleine snacks. In

verband met loopruimte benodigd voor voetgangers geldt voor deze locatie een maximale afmeting van 4 x 3 meter.

Ad 2.

Seizoenstandplaats voor de maanden november tot januari oliebollen; overige maanden seizoensproducten

Ad 3.

Seizoenstandplaats voor de maanden september en oktober voor poffertjes; overige maanden is deze locatie niet beschikbaar.

 

Doordat er geen gebruik van is gemaakt zijn de volgende standplaatslocaties in het centrum komen te vervallen: Wagenstraat hoek Rijnstraat, Meulmansweg Voorplein bibliotheek en haven.

Na het verlopen of wijzigen van de vergunningen aan het Kerkplein/ Hogewoerd is deze locatie niet meer beschikbaar om het plein te vrijwaren van vaste elementen in verband met evenementen en terrasvorming.

 

Molenvliet Brinkplein: 2 vaste standplaatsen

 

Tournoysveld winkelcentrum: 1 vaste standplaats

- trottoir winkelcentrum

 

Staatsliedenkwartier Meander: 1 vaste standplaats

- nabij winkelcentrum

 

Nieuw Middelland: 1 vaste standplaats

- parkeerterrein Houttuinlaan

 

De ontwikkeling bij Nieuw Middelland kan aanleiding geven tot een verplaatsing van de standplaatslocatie.

 

Snel en Polanen, La Fontaineplein: 3 vaste standplaatsen en 2 seizoensstandplaatsen

- 1 vaste standplaats

- 1 vaste standplaats met een maximale afmeting van 4 x 3 meter

- 1 vaste standplaats van februari tot oktober

- 1 seizoensstandplaats van november tot januari voor oliebollen

- 1 seizoensstandplaats van november tot december voor kerstbomen

 

De ontwikkeling van Snellerpoort kan aanleiding geven tot een verplaatsing van de standplaatslocaties.

 

 

Stationsplein-Zuid: 1 vaste standplaats voor een koffie-kar.

Wegens de herontwikkeling van het stationsgebied, waarin deze standplaats zich bevindt, kan een vergunning tot maximaal 5 jaar worden verleend. Ten minste 6 maanden voor het aflopen van deze termijn wordt de situatie met betrekking tot de gebiedsontwikkeling geëvalueerd. Mogelijk wordt een vervolg gegeven aan een standplaats op deze locatie.

 

Standplaats Stationsplein-Zuid

 

4.2 Kern Zegveld

Het maximumstelsel voor de kern Zegveld is gebaseerd op het motief dat als gevolg van bijzondere omstandigheden in een deel der gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 

Het aantal standplaatsen bedraagt 1 (vaste standplaats dorpskern).

 

4.3 Kern Kamerik

Het maximumstelsel voor de kern Kamerik is gebaseerd op het motief dat als gevolg van bijzondere omstandigheden in een deel der gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 

Het aantal standplaatsen bedraagt 1 (vaste standplaats Hallehuis).

 

4.4 Kern Harmelen

Gelet op de grootte van het verzorgingsgebied is een handhaving van het huidige aantal standplaatsen te rechtvaardigen. De huidige locatie aan de Kloosterweg blijft gehandhaafd. Het selectiestelsel (par. 2.6) kan bijdragen aan een evenwichtige verhouding van het aanbod.

 

Het aantal standplaatsen bedraagt 2 (vaste standplaatsen Kloosterweg).

 

Standplaatslocatie Harmelen

 

5. Kosten en voorzieningen

 

 

5.1 Leges

Voor het afgeven van een standplaatsvergunning zijn leges verschuldigd. De leges worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld in de legesverordening.

 

Leges worden niet gevorderd waar het een aanvraag betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 

5.2 Precario

Indien een standplaats wordt ingenomen op gemeentegrond dan wordt daarvoor precariobelasting in rekening gebracht. De hoogte van de precariobelasting is onder andere afhankelijk van de ingenomen oppervlakte en het aantal dagen dat de standplaats wordt ingenomen. De precariotarieven worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld in de precarioverordening.

 

5.3 Stroomvoorzieningen

Op een aantal standplaatslocaties is een gemeentelijke stroomvoorziening aanwezig (zie overzicht bijlage). Op de locaties waar geen stroomvoorziening aanwezig is, of op nieuwe locaties is de

standplaatshouder zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van stroom. In sommige gevallen kan gebruikt gemaakt worden van een stroomvoorziening van een particulier of lokale ondernemer. De tarieven voor energiegebruik zijn vastgesteld in de precarioverordening.

 

Op punten waar een slimme stroomkast aanwezig is, zal de gemeente kosten voor energiegebruik in rekening brengen via een aparte factuur. Deze kosten voor energie zijn niet bij de precario/leges inbegrepen.

 

6. Overgangsregeling en bijzondere omstandigheden

 

 

6.1 Bijzondere omstandigheden

Voor alle bovengenoemde uitgangspunten en de overige in het standplaatsenbeleid opgenomen regels geldt dat, op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb, hiervan kan worden afgeweken.

 

6.2 Overgangsbepaling

De wachtlijsten worden ingetrokken na vaststelling van de beleidsnota.

 

Een verleende vergunning of ontheffing blijft van kracht zolang de standplaatshouder van de vergunning gebruik wenst te maken. Bij overschrijving van een vaste- of seizoenstandplaatsvergunning, is op de overgeschreven vergunning de geldigheidstermijn tot maximaal 10 jaar van toepassing.

 

Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze nota, worden afgehandeld overeenkomstig met het geactualiseerde beleid.

 

6.3 Inwerkingtreding

Bij inwerkingtreding van de Beleidsnota standplaatsen- en ventenbeleid gemeente Woerden 2021 wordt het Standplaatsen- en ventenbeleid 2004 ingetrokken.

 

M. Brander V. Molkenboer

 

Aldus vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2021

burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris, de burgemeester,

M. Brander V. Molkenboer

Bijlage I : overzicht vaste- en seizoenstandplaatsen

 

Bijlage I: overzicht vaste- en seizoenstandplaatsen

VASTE STANDPLAATSEN

Kern of wijk

Locatie

Max aantal standplaatsen

Tijden

Stroomvoorziening

Woerden centrum

Wagenstraat AH

1 per dag, ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Ja

Molenvliet

Molenvlietbrink plein

2 per dag; ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Ja

Tournoysveld

Tournoysveld winkelcentrum

1 per dag, ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Ja

Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier

1 per dag, ma t/m za

6.00 - 18.00 u

Ja

Middelland

Houttuinlaan

1 per dag, ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Nee

Snel en Polanen

Snel & Polanen la Fontaineplein

3 per dag; ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Ja

Station

Stationsplein-Zuid

1 per dag; ma t/m vrij

6.00 – 22.00 u

Nee

Harmelen

Kloosterweg

2 per dag; ma t/ za

6.00 - 22.00 u

Ja

Zegveld

Middenweg

1 per dag, ma t/m za

9.00 - 18.00 u

Nee (particulier)

Kamerik

Hallehuis

1 per dag, ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Ja

SEIZOENSSTANDPLAATSEN (MAXIMAAL 3 MAANDEN, SEIZOENSGEBONDEN PRODUCTEN)

Kern of wijk

Locatie

Max aantal standplaatsen

Tijden

Stroomvoorziening

Woerden

Westdam Loef en Lij

1 per dag; ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Stroomkast voor Loef en Lij

Snel en Polanen

2 per dag; ma t/m za

6.00 - 22.00 u

Nee

Westdampark

1 per dag; ma t/m za (sept/okt)

6.00 - 22.00 u

Ja

Bijlage II plattegronden vaste- en seizoenstandplaatsen

 

 

Bijlage III plattegronden ventverbod

Woerden centrum

Woerden, Snel en Polanen, La Fontaineplein

Woerden, Tournoysveld

Woerden, Molenvliet

Kamerik, Hallehuis

Zegveld, Middenweg

Harmelen, Kerkplein