Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Hondenbeleid Vergunningen en ontheffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroenalliantie Midden-Holland en omstreken
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingHondenbeleid Vergunningen en ontheffingen
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpHondenbeleid
Externe bijlageKaartenset

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021Nieuwe regeling

28-06-2021

bgr-2021-735

Tekst van de regeling

Intitulé

Hondenbeleid Vergunningen en ontheffingen

 

 

Deel 1: toelichting

 

Aanleiding

 

De recreatiegebieden van Groenalliantie zijn er voor iedereen. Dat betekent dat iedereen zich er prettig moet kunnen voelen. Dat geldt zowel voor mensen die honden uitlaten, als voor mensen die honden niet prettig vinden. Momenteel gelden in de recreatiegebieden van Groenalliantie de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de deelnemende gemeenten. Over het algemeen zijn de regels voor honden in deze verordeningen niet specifiek genoeg voor de huidige situatie in de recreatiegebieden. In veel gevallen worden de recreatiegebieden aangewezen als losloopgebieden voor honden, zonder verdere uitwerking. In enkele gebieden zijn wel regels ingevoerd. Uit reacties van recreanten blijkt dat men de regelgeving onduidelijk vindt. Er is ook behoefte aan nadere regels voor het uitlaten van grotere groepen honden, zoals het geval is bij hondenuitlaatservices en hondentrainingen. Veel gebruikers van de gebieden geven aan dat ze de grote groepen bedreigend vinden.

 

 

Meer dan drie honden

 

Om overlast door honden te voorkomen is het van belang dat honden altijd en overal onder appel staan. Als er teveel honden onder begeleiding staan van één begeleider, is dit doorgaans niet mogelijk. In de praktijk blijkt een maximum van drie honden voor de meeste mensen nog hanteerbaar. Bij verordeningen van andere terreinbeheerders gaat men hier doorgaans van uit. Daarom is in de verordening een verbod opgenomen voor het lopen met meer dan drie honden per begeleider.

 

Hierop is een ontheffing mogelijk. Deze ontheffing geldt alleen voor particulieren die eigen honden uitlaten in een gebied van Groenalliantie dat in de buurt van de woning ligt.

De ontheffing wordt verleend aan de aanvrager én zijn/haar huisgenoten. Daarmee kan een huisgenoot eveneens de honden uitlaten.

Bedrijven en particulieren, die volgens een afspraak honden van anderen uitlaten, vragen een vergunning aan.

 

De ontheffing wordt afgegeven voor een specifiek deelgebied van Groenalliantie (Gouwebos, ’t Weegje, Oostpolder, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Twaalfmorgen, Elfhoeven, Loetbos, Krimpenerhout of een van de landschapselementen.) Daarmee hebben de particulieren die meer dan drie honden uitlaten een relatief groot gebied tot hun beschikking, maar is wel bekend waar zij actief zijn. Om die reden wordt slechts voor één deelgebied een ontheffing verleend per aanvrager.

 

Bedrijfsmatig uitlaten en trainen van honden

 

Hondenuitlaatservices en hondentrainingen worden doorgaans bedrijfsmatig uitgevoerd. Met bedrijfsmatig doelen we op georganiseerd verband zoals in een bedrijf, bedrijfsmatig, een vereniging of stichting.

Een structurele afspraak tussen personen waarbij een persoon de honden van meerdere andere personen tegelijkertijd uitlaat en daarbij meer dan 3 honden bij zich heeft, wordt ook gezien als een hondenuitlaatservice. Zij moeten dus ook een vergunning aanvragen.

 

Aan hondenuitlaatservices wordt een beperkt gebied toegewezen. Op deze manier is bekend waar ze actief zijn. Omdat deze zones op de kaarten op de informatieborden worden aangegeven, weten andere recreanten waar ze wel of geen grote groepen honden kunnen verwachten.

 

Groenalliantie wil alleen gekwalificeerde hondenuitlaatservices toelaten. Hondenuitlaatservices moeten daarom beschikken over het Dierbaar-certificaat of een accreditatie van SPPD om voor een vergunning in aanmerking te komen.

 

Bedrijfsmatige hondentrainingen nemen doorgaans een terrein in beslag waarbij de aanwezigheid van andere recreanten niet wenselijk is. De buitenstaanders kunnen de training verstoren, en kunnen zich tegelijkertijd minder veilig voelen bij grote aantallen honden die in training zijn. Het is daarom wenselijk om voor hondentrainingen een specifiek terrein aan te wijzen voor een bepaalde periode. Omdat er verschillende soorten trainingen worden gehouden, is maatwerk nodig. Voor trainingen, die regelmatig op een klein terrein worden gehouden, worden terreinen aangewezen, die samenvallen met de terreinen voor hondenuitlaatservices. Er worden dan afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de trainingen worden gehouden. Voor bijvoorbeeld jachthondentrainingen zijn diverse terreintypen nodig. Hiervoor worden specifieke afspraken gemaakt met de hondentrainer.

Het trainen van alleen eigen hond(en) valt NIET onder deze regeling.

 

Met het vergunningenstelsel:

is bekend in welke gebieden bedrijven, verenigingen en particulieren honden in bedrijfsmatig verband uitlaten of trainen;

wordt gereguleerd op welk terrein, wie actief is

wordt de aanwezigheid van grote groepen honden in de gebieden gereguleerd;

wordt bepaald op welke dagen en welke tijdstippen deze bedrijven, verenigingen of particulieren in de aangewezen gebieden aanwezig zijn; en

kunnen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van hondenuitlaatservices (Certificering volgens de Dierbaar-norm of accreditatie via SPPD).

 

Evaluatie

De hondenverordening, het bijbehorende beleid en de zonering worden in 2023 geëvalueerd.

Aandachtpunten daarbij zijn onder meer:

De werking van het verbod om meer dan 3 honden per begeleider uit te laten;

Het aantal vergunningen dat voor hondenuitlaatservices en hondentrainers beschikbaar is;

De voorwaarden die worden gesteld aan het verlenen van ontheffingen en vergunningen;

De hoogte van de leges (vooralsnog wordt er geen leges geheven);

De zonering (moet er geschoven worden met grenzen);

De registratie van ontheffingen en vergunningen;

Opgedane ervaringen bij handhaving en toezicht.

 

Vooralsnog geen leges

Door de regulering van hondenuitlaatservices en hondentrainers vast te leggen in de hondenverordening, is gekozen voor het spoor van het publiekrecht. De ontheffingen en vergunningen hebben een regulerende werking en zijn niet bedoeld om financiering te genereren voor beheer en onderhoud van Groenalliantie.

 

Bij het verlenen van de ontheffingen en vergunningen in het kader van de hondenverordening wordt vooralsnog geen leges geheven., om de navolgende redenen:

Het betreft waarschijnlijk een klein aantal ontheffingen en vergunningen.

Er is nu geen legesverordening voor Groenalliantie.

De leges zouden relatief laag zijn, waardoor het opzetten van een systeem om leges te innen, meer zal kosten dan de opbrengsten.

 

De beslissing om alsnog leges te heffen, kan eventueel nog worden genomen na een evaluatie.

 

Schaarse vergunning

 

Met de enquête, die is gehouden om informatie te vergaren voor de zonering, is geïnventariseerd hoeveel HUSsen, hondentrainers en particulieren die met meer dan 3 honden lopen in de gebieden, actief zijn (zie tabel). Dit zijn minimum aantallen. Waarschijnlijk hebben niet alle bedrijven zich hebben gemeld.

 

Er is tevens gevraagd wie voor een vergunning of ontheffing in aanmerking zou willen komen (zie tabel).

 

De verwachting is dat de vraag naar vergunningen groter zal zijn dan het aanbod.

Bij het verlenen van vergunningen is de handleiding van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) voor “schaarse vergunningen” leidraad. Dat betekent dat alle gegadigden, mits deze aan alle voorwaarden voldoen, met gelijke kans voor een vergunning of ontheffing in aanmerking moeten kunnen komen. Dat betekent dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van een beperkt aantal vergunningen (bijvoorbeeld door loting of op volgorde van binnenkomst aanvraag) en dat ze niet voor een onbepaalde of een lange periode kunnen worden verstrekt.

 

Belangrijk is ook dat Groenalliantie tijdig informatie verstrekt aan belanghebbenden over de (1) verdelingsprocedure, (2) het aanvraagtijdvak en, indien van toepassing, (3) de toe te passen criteria.

 

In deel 2 Uitwerking is de procedure beschreven.

 

Deel 2: Uitwerking

 

In de verordening zijn in artikel 1:2 tot en met 1:9 algemene regels opgenomen voor (het verlenen van) vergunningen en ontheffingen.

 

Ontheffing voor particulier die met meer dan drie honden uitlaat

 

Het is verboden om met meer dan drie honden per begeleider in gebieden van Groenalliantie te lopen (art 2:3 hondenverordening).

Het dagelijks bestuur kan ontheffing hierop verlenen.

Het maximaal aantal honden per begeleider wordt in de ontheffing vastgelegd: nooit meer dan 8 (conform de Dierbaar-norm van Dibevo).

Indien de aanvrager een hondenuitlaatservice exploiteert dient hij/zij een vergunning aan te vragen en krijgt hij/zij een specifiek terrein aangewezen. Dit geldt ook voor particulieren die volgens vaste afspraak meer dan 3 honden uitlaten voor bekenden (inclusief de eigen hond(en)). Zij hoeven dan niet ook nog een ontheffing aan te vragen.

De ontheffing geldt voor één van de deelgebieden van Groenalliantie: Gouwebos, ’t Weegje, Oostpolder, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Twaalfmorgen Elfhoeven, Loetbos, Krimpenerhout, landschapselementen (zie bijlage 1). Er wordt per aanvrager slechts voor één deelgebied een ontheffing verleend. Dit is het deelgebied dat het dichtst bij de woning ligt.

De looptijd van een ontheffing is twee jaar.

De ontheffing wordt alleen verleend aan een persoon die meer dan drie honden bezit en die ze regelmatig uitlaat in een gebied van Groenalliantie.

De ontheffing wordt verleend aan de aanvrager én de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven. De namen van deze personen moeten worden vermeld op de ontheffing.

Van iedere ontheffinghouder wordt een dossier bijgehouden, waarin correspondentie over eventuele incidenten wordt opgenomen.

Ontheffinghouders die de regels in de ontheffing overtreden, riskeren intrekking daarvan en lopen het risico uitgesloten te worden van een nieuwe ontheffing.

 

Vergunning voor particulieren die volgens afspraak meer dan drie honden uitlaten van bekenden en hondenuitlaatservices en bedrijfsmatige hondentrainers.

 

Voor het in bedrijfsmatig verband uitlaten van honden of een georganiseerde hondentraining is een vergunning vereist (artikel 2:4 hondenverordening).

Per gebied wordt een beperkt aantal vergunningen voor hondenuitlaatservices uitgegeven (zie tabel).

De vergunning wordt op naam van het bedrijf uitgegeven, indien sprake is van een bedrijf.

Medewerkers van het bedrijf moeten, middels bedrijfskleding, als zodanig herkenbaar zijn, als ze met de honden in het gebied aanwezig zijn. Dit geldt niet voor particulieren die volgens afspraak voor bekenden meer dan drie honden uitlaten.

Vergunningen worden voor twee jaar verleend. Na het eerste jaar volgt een evaluatie, die bij incidenten kan leiden tot het intrekken van de ontheffing of vergunning (artikel 1:5 lid 2 en artikel 1:7 onder c van de Hondenverordening).

Via het aanwijzingsbesluit worden aparte zones aangewezen voor het uitlaten van groepen honden.

De zones waarbinnen georganiseerde hondentrainingen dienen plaats te vinden, worden vastgelegd in de vergunning.

In de vergunning worden tijdvakken (dagdelen per week) aangegeven, waarin een organisatie gebruik kan maken van de aangewezen zone.

De vergunning geeft de organisatie toestemming om binnen de aangewezen zone met maximaal 8 honden per begeleider tegelijk aanwezig te zijn (conform de Dierbaar-norm van Dibevo).

In de vergunning is tevens aangegeven, waar geparkeerd moet worden en via welke route de zone moet worden benaderd.

Hondenuitlaatservices, die in aanmerking willen komen voor een vergunning moeten beschikken over het Dierbaar-certificaat van Dibevo of een accreditatie van SPPD. Via onderstaande link krijgt u meer informatie over het Dierbaar-keurmerk: Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices. Meer informatie over de SPPD accreditatie vindt u op https://www.sppd.nl.

Organisaties moeten aantoonbaar goed zijn verzekerd en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het laatste geldt niet voor particulieren die volgens vaste afspraak voor bekenden meer dan drie honden uitlaten.

Van iedere vergunninghouder wordt een dossier gevormd, waarin correspondentie over eventuele incidenten wordt opgenomen.

Vergunninghouders die de regels in de ontheffing of vergunning overtreden, riskeren intrekking daarvan en lopen het risico uitgesloten te worden van een nieuwe vergunning. (art. 1:7, onder c, van de verordening).

 

Procedure van uitgifte voor vergunningen en ontheffingen

 

De vergunningen en ontheffingen gaan in op 1 januari.

Op 1 september wordt de inschrijving geopend. Dit wordt bekend gemaakt in een mail aan de bekende organisaties en via de website van Groenalliantie en via een persbericht in de lokale pers. Dan wordt tevens bekend gemaakt hoeveel vergunningen en ontheffingen er uitgegeven worden en voor welke zones.

In de periode van 1 september tot 1 oktober van ieder jaar kunnen gegadigden zich inschrijven voor een vergunning of ontheffing.

Uiterlijk begin december neemt het dagelijks bestuur een besluit over de ontheffingen en vergunningen.

De selectie vindt plaats op basis van het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag.

 

 

Bebording

 

Bij de grotere entrees van de gebieden van Groenalliantie wordt met informatieborden aangegeven dat de hondenverordening van Groenalliantie van kracht is (in plaats van de gemeentelijke verordening) en wordt verwezen naar de website van Groenalliantie.

Op de website van Groenalliantie worden de belangrijkste regels uit de verordening opgenomen en wordt op een kaart getoond waar de verschillende zones liggen (losloopgebied, verbodszone voor honden, zones voor hondenuitlaatservices en hondentrainingen).

Daar waar men via een pad een terrein voor hondenuitlaatservices binnentreedt, wordt dit met een bordje aangegeven. Zodoende weten bezoekers van de gebieden dat men daar grote groepen honden kan verwachten.

 

 

Bijlage 1: Deelgebieden van Groenalliantie