Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers BSR
CiteertitelBesluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBesluit vervanging papieren archiefbescheiden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019Beleidsregel

05-09-2019

Blad Gemeenschappelijke regeling 07-11-2019, nr. 836

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers BSR

 

Het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland

 

GELET OP:

 • 1.

  de regeling van de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161, tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • 2.

  artikel 7 van de Archiefwet; en

 • 3.

  gehoord de streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

   

BESLUITEN:

 

Artikel 1

 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden met betrekking tot personeelsaangelegenheden (personeelsdossiers).

 • 2.

  Die op grond van de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van waterschappen opgemaakt of ontvangen voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd; en

 • 3.

  reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde “Handboek vervanging analoge archiefbescheiden door digitale reproducties bij Waterschap Rivierenland (versie 1.0)”. Vastgelegd in het besluit tot vervanging van (te bewaren en te vernietigen) papieren archiefbescheiden door digitale reproducties van 6 mei 2016.

   

Artikel 2

Over te gaan tot de mandatering van de directeur van Belastingsamenwerking Rivierenland voor het nemen van besluiten inzake wijziging van het vervangingsproces voor zover een wijziging geen verandering inhoudt van de scope van dit proces.

 

Artikel 3

Dit besluit tot vervanging treedt in werking op 1 juni 2019.

 

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers BSR.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 september 2019.

 

J.H.L.M. de Vreede

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur