Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2021nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-273083

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

 

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen, die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

 

BESLUITEN:

De volgende personen met directe ingang aan te wijzen tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen:

 

  • Toezichthouder 1

  • Toezichthouder 2

  • Toezichthouder 3

  • Toezichthouder 4

Hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

Artikel 1  

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief bijbehorende regelingen/bijzondere wetten alsook de Afvalstoffenverordening gemeente Grave.

Artikel 2  

Aan de toezichthouder wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 3  

De aanwijzing als toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het inhuurcontract.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Grave.

Aldus besloten te Grave op 22 juni,

De burgemeester van Grave,

Burgemeester en wethouders van Grave,

De (loco) secretaris,

B.H.G. Bouwman

De burgemeester,

A.S.F. van Asseldonk