Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023
CiteertitelSubsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602497/1
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610434/2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2021nieuwe regeling

23-07-2021

prb-2021-6676

K17483

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 23 juli 2021, nr. A.15, afdeling ECP, dossiernummer K17483 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  wij sporten en bewegen toegankelijk wil maken voor iedereen in de provincie Groningen ongeacht financiële, fysieke of mentale beperkingen,

 • -

  wij belemmeringen willen wegnemen die mensen met een beperking ervaren in het vervoer naar sportactiviteiten,

 • -

  wij mensen met een beperking willen stimuleren meer te gaan sporten en bewegen,

 • -

  wij sporttalenten willen ondersteunen en stimuleren in hun sportieve ontwikkeling, waarbij hun sportieve doelstellingen in dat kader kunnen worden nagestreefd,

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Het Kader Sport- en Beweegbeleid provincie Groningen 2021-2023;

 • -

  Het Uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegbeleid 2021-2023;

 • -

  Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.

Besluiten:

 

I. Vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352);

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  Sporter met een beperking: persoon zijnde een sporter met een lichamelijke (motorisch, visueel, en auditief) en/of verstandelijke beperking en die woont in de provincie Groningen,

 • f.

  Sporttalent: persoon zijnde een sporttalent met of zonder beperking, minimaal 12 jaar en niet ouder dan 21 jaar met de Nederlandse nationaliteit, die woont in de provincie Groningen en die vanwege zijn of haar prestaties op het gebied van sport door NOC*NSF of door een nationale sportbond als zodanig is aangemerkt. Dit betekent dat deze persoon door het NOC*NSF of de betreffende sportbond is aangemerkt als behorende tot de categorie:

  • -

   Bondsstatus: door de betreffende sportbond als zodanig schriftelijk toegekende status,

  • -

   Selectie-status: door de betreffende sportbond, op basis van haar eigen selectiebeleid toegekende selectie-status,

  • -

   HP-status: high-potential-status; wordt in uitzonderlijke gevallen door NOC*NSF toegekend na overleg met de betrokken sportbond,

  • -

   IT: status voor een talent op internationaal niveau,

  • -

   NT: status voor een talent op nationaal niveau,

  • -

   BT: Beloftestatus voor een talent op nationaal niveau in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.

 • g.

  Regionaal Trainingscentrum (RTC): een door de betreffende sportbond erkend trainingscentrum waarbinnen talenten uit de regio (extra) training krijgen met als doel uiteindelijk door te stromen in de landelijke seniorentopsportprogramma's van de sportbonden, dat aan de volgende criteria voldoet:

  • -

   De trainingen vinden in de provincie Groningen plaats,

  • -

   Het programma is door de betreffende sportbond erkend,

  • -

   Er is sprake van samenwerking tussen RTC en onderwijs,

  • -

   Er is sprake van cofinanciering van het RTC,

  • -

   Er trainen erkende talenten met een status vanuit de bond,

  • -

   Het programma heeft een looptijd van minimaal 4 jaar.

 • h.

  Vervoer: kosten van vervoersbewegingen naar structurele sportactiviteiten, zoals trainingen en wedstrijden.

 • i.

  Sporthulpmiddelen: middelen die noodzakelijk zijn voor mensen met een (fysieke) beperking om, individueel of samen met anderen, aan sportactiviteiten deel te nemen, passend bij de eigen keuze en mogelijkheden.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om sporters met een beperking en sporttalenten te ondersteunen bij het vervoer naar sporttrainingen en sportwedstrijden. Daarnaast heeft de regeling tot doel een bijdrage te leveren in de aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen die voor sporters met een beperking noodzakelijk zijn voor de beoefening van hun sport en voor sporttalenten noodzakelijk zijn voor hun sportieve ontwikkeling en topsportcarrière. De regeling draagt hieraan bij door het gedeeltelijk wegnemen van financiële knelpunten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  Sporters met een beperking;

 • b.

  Sporttalenten met of zonder beperking,

 • c.

  De ouder(s) c.q. wettelijk vertegenwoordiger(s) van een minderjarige sporter als bedoeld onder lid a en b van dit artikel.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  De kosten van het vervoer van en naar sporttrainingen en sportwedstrijden (nationaal en internationaal);

 • b.

  De aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport;

 • c.

  Individuele trainingsstages,

 • d.

  Deelname aan masterclasses bij bekende topsporters, topsportclubs en topsportorganisaties.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 7;

  • b.

   de activiteiten niet aansluiten bij de doelstelling van deze subsidieregeling zoals gesteld in artikel 2,

  • c.

   er na twee subsidieverleningen er voor de 3e keer een beroep wordt gedaan op deze subsidieregeling

  • d.

   in hetzelfde jaar voor dezelfde activiteiten al volledig subsidie is verstrekt op basis van: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), UWV, het Provinciaal Studiefonds Groningen en/of het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de sporter met een beperking en/of het sporttalent woont in de provincie Groningen,

 • b.

  de sporter met een beperking en/of het sporttalent moet actief zijn in een sport die via de bond bij NOC*NSF is aangesloten,

 • c.

  er is een omschrijving en onderbouwing van de subsidieaanvraag (inclusief begroting) en het bestedingsdoel van de subsidie,

 • d.

  de subsidieaanvraag gaat vergezeld van een ondertekende steunverklaring van één van de volgende partijen:

  • -

   Sportbonden gelieerd aan het NOC*NSF,

  • -

   Regionale Trainingscentra (RTC),

  • -

   Sportvereniging waar de sport wordt beoefend,

  • -

   Topsport Talentschool Groningen,

  • -

   Stichting De Brug Groningen of 1 van de 9 lid organisaties.

 • e.

  wanneer subsidie wordt gevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen, dan dienen offertes en/of facturen bij de subsidieaanvraag gevoegd te worden,

 • f.

  de subsidieaanvraag voor sporthulpmiddelen voor een sporter met een beperking gaat vergezeld van een afschrift van een afwijzingsbrief of gedeeltelijke toekenningsbrief van de volgende bestaande instellingen c.q. voorliggende voorzieningen; Wmo, Wlz, Zvw en UWV.

 • g.

  de subsidieaanvraag van een sporttalent gaat vergezeld van een afschrift van de statustoekenning van de sportbond die bij het NOC*NSF is aangesloten.

 • h.

  wanneer subsidie wordt gevraagd voor vervoer, dan dient inzichtelijk te worden gemaakt waar de kosten van het vervoer uit bestaan. Hierbij wordt gevraagd naar een (totaal) overzicht dat betrekking heeft op het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

 • i.

  in deze beleidsperiode kan aan de sporter met een beperking en/of het sporttalent maximaal tweemaal een subsidie worden verleend.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten die worden gemaakt voor het vervoer van en naar sporttrainingen en sportwedstrijden (nationaal en internationaal),

 • b.

  Kosten die worden gemaakt voor de aanschaf van sportmaterialen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van de sport,

 • c.

  Kosten die worden gemaakt voor de aanschaf van sporthulpmiddelen voor sporters met een (fysieke) beperking die noodzakelijk zijn voor de beoefening van de sport,

 • d.

  Kosten die worden gemaakt voor het volgen van trainingsstages (nationaal en internationaal) en deelnemen aan masterclasses van bekende topsporters, topsportclubs en topsportorganisaties,

 • e.

  Combinatie van de onder lid a tot en met c genoemde kosten.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor inhuur en betaling van trainers,

 • b.

  Kosten voor huur van sportaccommodaties, sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag wordt mede namens minimaal één van de partijen zoals genoemd onder Artikel 7 lid d ondersteund,

 • 3.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2023.

 • 4.

  Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag een omschrijving en onderbouwing (inclusief begroting) waarin het bestedingsdoel van de gevraagde subsidie duidelijk en concreet is benoemd.

Artikel 11 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Artikel 12 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 1000,-.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Subsidievaststelling en betaling

Subsidies worden door Gedeputeerde Staten direct vastgesteld en uitbetaald.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023.

Groningen, 23 juli 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting Subsidieregeling Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten provincie Groningen 2021-2023

Inleiding

Voor mensen met een beperking die (willen) sporten, vormt het vervoer naar de trainingen en wedstrijden vaak een belemmering. Het sportaanbod is vaak regionaal, en soms zelfs landelijk, georganiseerd. Dit betekent dat mensen met een beperking vaak langere afstanden moeten overbruggen om te kunnen sporten, wat tijd, energie en financiële inspanningen vergt. Dit laatste geldt naast vervoer ook voor de aanschaf van de voor de sport benodigde materialen en hulpmiddelen.

Gelijk sporters met een beperking worden sporttalenten en hun ouders/verzorgers geconfronteerd met hoge (financiële) kosten voor de sportieve ontwikkeling en sportcarrière van het sporttalent.

Met deze subsidieregeling wil de provincie Groningen voor beide doelgroepen financiële knelpunten (gedeeltelijk) wegnemen. Op deze wijze trachten we te voorkomen dat sporters met een beperking en sporttalenten om financiële redenen moeten afhaken.

 

Vervoer

Het sportvervoer geldt voor het vervoer van en naar sporttrainingen en sportwedstrijden (nationaal en internationaal). Dit betreft vervoer vanaf huis alsook vanaf school. Vervoer met taxi, openbaar vervoer (OV) en/of met auto (eigen vervoer). De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een (totaal) overzicht aan kosten die met het vervoer zijn/worden gemaakt en die betrekking hebben op het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd. Voor het overzicht kan gebruik gemaakt worden van het voorbeeldoverzicht op de website van de provincie Groningen. Het is niet toegestaan om het vervoer, dat al vergoed is/wordt door Wmo, Wlz, Zvw en UWV in het overzicht mee te nemen.

 

In het overzicht kunnen de werkelijke uitgaven worden opgenomen van het vervoer met behulp van taxi en OV. Voor de berekening van de werkelijke uitgaven voor het vervoer met de 'auto' wordt gerekend met een prijs per kilometer. Bij deze berekening kunnen de volgende autokosten worden meegeteld:

 

Vaste kosten, zoals: vaste afschrijving, verzekering, motorrijtuigenbelasting en onderhoud carrosserie en diversen.

Variabele kosten, zoals: variabele afschrijving, brandstof, reparatie en onderhoud en banden.

 

Voor de berekening van de prijs per kilometer voor de autokosten kunt u gebruik maken van de berekening die de ANWB via hun website beschikbaar stelt voor de jaaropgave van de inkomstenbelasting. Deze is te bereiken via: https://www.anwb.nl/auto/autokosten

Bij de subsidieaanvraag en het overzicht van de werkelijke uitgaven dient u een afschrift toe te voegen van de uitkomst van de berekening die u van de ANWB per mail kunt ontvangen.

 

Sporthulpmiddelen

Voor sporters met een beperking biedt de subsidieregeling de mogelijkheid voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van de voor de sport benodigde hulpmiddelen. Voorbeelden van sporthulpmiddelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 

Niet lichaam gebonden sporthulpmiddelen, zoals: handbewogen rolstoelen (rugbyrolstoel, tennis-rolstoel, stoelen voor uiteenlopende sporten), elektrische rolstoelen, handbikes/ligfietsen (aankoppel, vast frame, driewielfietsen, loopfietsen, racerunners, andersoortige fietsen met maatwerk aanpassingen), zitski/uniski, overige sport- en sportieve beweegmiddelen (aangepast zadel paardrijden), andere sporthulpmiddelen die bewezen noodzakelijk zijn om met de betreffende beperking te kunnen sporten en bewegen.

Lichaam gebonden sporthulpmiddelen, zoals: prothesen (blades, zwemvin, reguliere sportprothese) en orthesen.

 

Het gaat altijd om de inzet van een sporthulpmiddel voor structureel sporten en bewegen (wekelijkse sport- en beweegdeelname) in een sport die via de sportbond aangesloten is bij het NOC*NSF.

 

Om via deze provinciale subsidieregeling in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie voor de aanschaf van een sporthulpmiddel, is het nodig dat eerst bij voorliggende voorzieningen, te weten: Wmo, Zorgverzekeringswet, Wlz en UWV, wordt nagegaan of een financiële bijdrage voor de aanschaf van het sporthulpmiddel tot de mogelijkheid behoort. Alleen subsidieaanvragen die vergezeld gaan met een afschrift van een afwijzingsbrief of gedeeltelijke toewijzingsbrief van genoemde financiers komen voor subsidie in aanmerking wanneer ze verder aan de subsidievereisten voldoen en het subsidieplafond nog niet is overschreden.

 

Steunverklaring

Subsidieaanvragen dienen vergezeld te gaan van een ondertekende steunverklaring van één van de volgende partijen:

 • -

  Sportbonden gelieerd aan het NOC*NSF,

 • -

  Regionale Trainingscentra (RTC),

 • -

  Sportvereniging waar de sport wordt beoefend,

 • -

  Topsport Talentschool Groningen,

 • -

  Stichting De Brug Groningen of 1 van de 9 lid organisaties.

De steunverklaring geeft aan dat de sporter met een beperking of het sporttalent bekend is bij deze organisaties en dat zij de subsidieaanvraag van de betreffende sporter ondersteunen door ondertekening van deze verklaring. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het voorbeeld van een steunverklaring op de website van de provincie Groningen.

 

Status sporttalent

Sporttalenten die vanwege hun prestaties op het gebied van sport door NOC*NSF of door een nationale sportbond een status hebben verkregen, kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling. Dit geldt voor talenten die behoren tot de categorie:

 • -

  Bondsstatus: door de betreffende sportbond als zodanig schriftelijk toegekende status,

 • -

  Selectie-status: door de betreffende sportbond, op basis van haar eigen selectiebeleid toegekende selectie-status,

 • -

  HP-status: high-potential-status; wordt in uitzonderlijke gevallen door NOC*NSF toegekend na overleg met de betrokken sportbond,

 • -

  IT: status voor een talent op internationaal niveau,

 • -

  NT: status voor een talent op nationaal niveau,

 • -

  BT: Beloftestatus voor een talent op nationaal niveau in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.

Subsidieaanvragen van sporttalenten dienen vergezeld te gaan van een afschrift van de brief van de sportbond (gelieerd aan het NOC*NSF) waarin vermeld staat welke status aan het sporttalent is toegekend.