Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Voorstel lokale en innovatieve initiatieven gemeente Buren 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorstel lokale en innovatieve initiatieven gemeente Buren 2021
CiteertitelVoorstel lokale en innovatieve initiatieven gemeente Buren 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.buren.nl/duurzaamheid/zonne-en-windenergie/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2021Nieuw

15-06-2021

gmb-2021-258332

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorstel lokale en innovatieve initiatieven gemeente Buren 2021

Erratum

Dit erratum is toegevoegd naar aanleiding van de raadsvergadering op 15 juni 2021 en de daarin aangenomen amendementen en moties. Op deze pagina vindt u de desbetreffende wijzigingen van het voorstel voor lokale en innovatieve initiatieven, als gevolg van die besluitvorming van de gemeenteraad van Buren. Wij verzoeken u dit document met in achtneming van onderstaande aanvullende gewijzigde onderdelen te lezen.

1: Het amendement van de fractie Partij voor de Dieren dat, aanvullend op het ruimtelijke kader wat betreft de inpassing van windenergie, aangeeft dat bij windmolens technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken, zoals zwarte aanduidingen op wieken, een detectiesysteem en/of andere technieken.  

In het bovenstaande zijn de raadsbesluiten zo zorgvuldig en goed mogelijk geïnterpreteerd en weergegeven. Maar voor de volledigheid wordt een voorbehoud voor een nadere bijstelling gemaakt.

Buren, 18 juni 2021

Inhoudsopgave

 

Erratum

1. Inleiding

2. Lokale initiatieven

3. Innovatieve initatieven

4. Zon op water

5. Evaluatie

 

1. Inleiding

In het laadpalenbeleid en in het zon- en windbeleid wordt speciaal ruimte gemaakt voor lokale, dan wel lokaal gedragen, initiatieven naast de grote initiatieven die opgezet zijn door de gemeente of door grote initiatiefnemers. In het zon- en windbeleid wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar mogelijkheden om buiten de zoekgebieden ruimte te maken voor lokale en innovatieve initiatieven. Hierbij zijn de volgende criteria van belang om voor situering in aanmerking te komen als lokaal of innovatief initiatief:

• Inpassingsregels qua landschappelijkheid en biodiversiteit zijn van toepassing;

• Het betreft maximaal 10 hectare (ha) per initiatief;

• Buiten de zoekgebieden.

Het is wenselijk om voor de lokale en innovatieve initiatieven een duidelijke begripsomschrijving vast te stellen, deze dienen dan als basisvoorwaarden. Wanneer deze initiatieven worden toegelaten, zijn er eisen bij de procedure voor de verlening van een vergunning of een andere vorm van toelating.

Voor de lokale en innovatieve initiatieven is het maximum aan beschikbare ruimte op totaal 25 ha (+/- 10%) gesteld voor de hele gemeente.

Verder is in het laadpalenbeleid sprake van een experimenteer mogelijkheid met lokale en innovatieve initiatieven. De ontwikkelingen rondom laadpalen staan niet stil en daarom is het goed om ruimte te kunnen geven aan lokale initiatieven met een innovatief karakter voor collectieve laadpalen in de openbare ruimte. Om de ontwikkeling van dergelijke initiatieven goed te laten verlopen is het nodig om de begrippen lokaal en innovatief te omschrijven. Aan de hand van dit stuk is het doel om kaders voor lokale en innovatieve initiatieven te stellen om de ontwikkeling ervan goed te laten verlopen.

In de eerste maanden van 2021 is gesproken over de ontwikkeling van het zon- en windbeleid in Buren. Daarbij is meerdere malen opgemerkt dat er in Buren aanvullend, op het eerder door de raad vastgestelde zon- en windbeleid, ook ruimte moet zijn voor de ontwikkeling van zonne-energie op water (drijvende zonneparken). Om hiervoor specifiek in de beleidskaders ruimte te bieden, wordt dat in dit voorstel meegenomen. De mogelijkheden voor initiatieven van zonne-energie op water, liggen immers buiten de zoekgebieden en vallen mogelijk evenmin onder de definities voor lokale en innovatieve initiatieven.

Ten slotte verwijzen we voor de begrippenlijst naar de volgende link: https://pdc.buren.nl/wp-content/uploads/2020/10/Begrippenlijst-duurzaamheid.pdf.

 

2. Lokale initiatieven

Voor lokale initiatieven gelden de volgende uitgangspunten/criteria:

  • Een initiatief met een eigendom volledig in handen van inwoners van de gemeente Buren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een lokaal, in Buren gevestigd, collectief van inwoners dan wel een lokale energie coöperatie.

  • Initiatieven met andere meer bedrijfsmatige entiteiten of rechtspersonen zijn uitgesloten.

  • Een lokaal initiatief moet in de nabijheid van de kern van de initiatiefnemers plaatsvinden, of daar een logische relatie mee hebben.

  • Het initiatief wordt in principe zelf door de initiatiefnemer uitgevoerd.

  • Het initiatief komt ten goede aan een breder publiek/meerdere mensen: ook anderen (buiten het initiatief) kunnen gebruik maken van de resultaten van het initiatief.

  • Het initiatief betreft geen wettelijke verplichting en kent geen strijdigheid met wetgeving of gemeentelijk beleid.

 

3. Innovatieve initiatieven

Voor innovatieve initiatieven gelden de volgende uitgangspunten/criteria:

  • Het is een primeur voor Buren, een volstrekt nieuwe ontwikkeling of een combinatie ervan, zoals zonnethermie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een zonnedak als carport, een mogelijke dubbelfunctie in de fruitteelt of een combinatie van opwek met opslag.

  • Een initiatief van een lokale onderneming of door een lokaal, in Buren gevestigd, collectief van inwoners of een lokale energiecoöperatie.

  • Het is mogelijk dat het hierbij om enkele initiatieven kan gaan als onderdeel van een mogelijke pilot. Dan kan immers meer dan één casus nodig zijn om duidelijkheid te krijgen in het kader van een experiment. Een pilotvoorstel zal dit uiteraard goed moeten onderbouwen, waarbij op voorhand een maximum van drie casussen is gesteld.

 

4. Zon op water

Aanvullend op het, eerder door de raad vastgestelde, zon- en windbeleid wordt hierbij ook ruimte geboden aan de ontwikkeling van initiatieven voor zonne-energie op water. Dit wel onder de voorwaarde van een natuurlijke inpassing, conform de intentie achter het lokale inpassingsbeleid en buiten gebieden met een beschermde status. Verder zijn eveneens de overige lokale kaders met betrekking tot zonne- en windenergie van toepassing. Voor de volledigheid is het niet noodzakelijk dat het hier om een lokaal of innovatief initiatief gaat. Dat heeft uiteraard wel de voorkeur.

 

5. Evaluatie

Als de in het beleidskader beschikbare 25 ha bereikt is, wordt de ontwikkeling van dit beleidskader geëvalueerd. Voor de volledigheid: alle plannen op basis van dit beleidskader worden aan de raad voor het vaststellen voorgelegd.