Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
CiteertitelAanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzingsbesluit lachgas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR619964/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2021nieuwe regeling

28-07-2021

gmb-2021-256772

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas

De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

heeft overwogen dat:

 • het gebruik van lachgas ook in de gemeente Súdwest-Fryslân al meerdere jaren populair is, vooral onder jongeren;

 • dit gebruik gepaard gaat met verstoring van de openbare orde en de openbare veiligheid en een negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat;

 • deze problemen zich voornamelijk voordoen in de plaatsen met openbare inrichtingen die hoofdzakelijk bezocht worden door jongeren;

 • sommige horecabedrijven daar op inspelen door ballonnen met lachgas te verkopen aan bezoekers;

 • algemeen wordt onderkend dat de verkoop van lachgas niet kan worden toegestaan, ook om gezondheidsschade te voorkomen;

 • landelijk nog steeds geen sluitende wetgeving in werking is getreden op basis waarvan de verkoop van lachgas effectief kan worden aangepakt;

 • in afwachting daarvan in de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 van de gemeente Súdwest-Fryslân recent een bepaling is opgenomen die het mogelijk maakt gebieden aan te wijzen om de verkoop van lachgas in openbare inrichtingen tegen te gaan;

 • het wenselijk is voor deze aanwijzing aansluiting te zoeken bij het besluit dat het college op 9 augustus 2016 heeft genomen waarbij de bebouwde kommen van Bolsward, Sneek, Workum, Stavoren, Hindeloopen, Makkum, Heeg, IJlst en Woudsend, zijn aangewezen als gebied waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • ook het afgelopen jaar ondanks de coronabeperkingen voor de horeca, gebleken is dat de problemen die samenhangen met het gebruik van lachgas, in deze plaatsen onverwacht de kop op kunnen steken;

 • een aanwijzingsbesluit een passend instrument is om op te kunnen treden tegen horecabedrijven in deze plaatsen die zich schuldig maken aan de verkoop van lachgas in ballonnen of op andere wijze;

 

 

Gelet op de artikel 2:32, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Súdwest-Fryslân;

 

besluit:

 • 1.

  de bebouwde kommen van Bolsward, Sneek, Workum, Stavoren, Hindeloopen, Makkum, Heeg, IJlst en Woudsend, tijdelijk aan te wijzen als gebied waarbinnen het de exploitant verboden is vanuit een openbare inrichting distikstofoxide (lachgas) te verkopen.

 • 2.

  het aanwijzingsbesluit op 2 augustus 2021 in werking te laten treden en te laten gelden tot 30 september 2022. Het aanwijzingsbesluit kan daarna worden verlengd indien dan nog steeds geen landelijke wetgeving in werking is getreden die een sluitende en effectieve aanpak van de verkoop en het gebruik van lachgas mogelijk maakt.

 

 

Sneek, 28 juli 2021,

De burgemeester van Súdwest-Fryslân,

 

Mr. drs. J.A. de Vries

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na publicatie van dit besluit.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

 

Stuur uw brief naar:

De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten omdat u snel antwoord moet hebben?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

 

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.