Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieregeling muziekonderwijs 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling muziekonderwijs 2021
CiteertitelSubsidieregeling muziekonderwijs 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidieregeling muziekonderwijs 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR77710/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2021Nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-254689

130107

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling muziekonderwijs 2021

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder :

 • a.

  Muziekleerling: amateur die muziekonderwijs volgt, inwoner is van de gemeente Son en Breugel, die op 1 augustus van het cursusjaar minimaal 6 jaar is en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • b.

  Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van twee aaneengesloten kalenderjaren;

 • c.

  Aanbieder: een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die door de gemeente erkend is voor de uitvoering van muziekonderwijs.

Artikel 1.2 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel

 • 1.

  Deze regeling is een nadere regeling als bedoeld in artikel 1.2 van de Algemene subsidieverordening 2020.

 • 2.

  Het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2020 is voor zover bij deze regeling niet anders is bepaald onverkort van kracht.

Artikel 1.3 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een jaarlijks door het college vastgesteld maximum, waarbij het muziekonderwijs op individuele basis wordt genoten.

 • 2.

  De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een jaarlijks door het college vastgesteld maximum, waarbij het muziekonderwijs in groepsverband wordt genoten (vanaf twee leerlingen en maximaal 6 leerlingen).

Artikel 1.4 Doelgroep subsidie

 • 1.

  Op basis van deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor de toekenning van een subsidie aan muziekleerlingen voor het volgen van muziekonderwijs bij een erkende aanbieder als bedoeld in artikel 2.8.

 • 2.

  Op basis van deze regeling komen de kosten van de aanbieder voor het geven van muziekonderwijs niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Een muziekleerling kan per cursusjaar een subsidie worden toegekend voor het volgen van muziekonderwijs op ten hoogste één instrument.

 • 4.

  Als uitzondering op het bepaalde in lid 3 kan per cursusjaar een subsidie worden toegekend voor het volgen van muziekonderwijs op meerdere instrumenten wanneer dit onderdeel is van de cursus.

Hoofdstuk 2 De subsidievaststelling

 

Artikel 2.1 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

 • a.

  Een op naam van de aanvrager gestelde rekening, waarop tevens wordt vermeld op welke periode de rekening betrekking heeft;

Artikel 2.2. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie die per cursusjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk 1 december van het betreffende cursusjaar.

 • 2.

  Start de muziekles ná 1 december, dan mag een aanvraag uiterlijk binnen vier weken na aanvang van de lessen worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag voor subsidie wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de muziekleerling.

Artikel 2.3 Beslistermijn

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van ontvangst.

Artikel 2.4 Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt geweigerd wanneer het betreffende lespakket geheel of gedeeltelijk is vergoed op grond van een gemeentelijke minimaregeling.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen op de in artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht vermelde gronden.

 • 3.

  In het geval toepassing is gegeven aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders tot terugvordering overgaan van hetgeen ten onrechte is uitbetaald. De aanvrager is verplicht tot onverwijlde betaling van het teruggevorderde subsidie.

 • 4.

  Burgemeester en wethouder kunnen een subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen wanneer blijkt dat een aanvrager meer dan 10% van de muzieklessen niet heeft bijgewoond. Controle wordt uitgevoerd als bepaald in artikel 2.9.

 • 5.

  In aanvulling op het bepaalde in lid 4 wordt afwezigheid door ziekte niet meegenomen in de berekening.

Artikel 2.5 Subsidiebeschikking

 • 1.

  Ten behoeve van de verstrekking van een subsidie wordt er een beschikking tot subsidievaststelling afgegeven.

 • 2.

  Een beschikking tot subsidievaststelling bevat ten minste de naam van de muziekleerling, het betreffende cursusjaar, het instrument waarmee de muziekleerling muziekonderwijs volgt, het factuurbedrag en de te verlenen subsidie.

Artikel 2.6 Uitbetaling

 • 1.

  Binnen vier weken nadat het college van burgemeester en wethouders een beschikking tot subsidievaststelling heeft gegeven stelt zij de middelen beschikbaar aan de subsidieontvanger.

 • 2.

  Het subsidiebedrag wordt in één termijn beschikbaar gesteld.

Artikel 2.7 18 tot 21 jarigen

 • 1.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 1.1 onder a, aan muziekleerlingen die op 1 augustus van het cursusjaar ouder zijn dan 18 jaar maar jonger dan 21 jaar en die om financiële redenen geen muziekonderwijs zouden kunnen volgen, in aanmerking brengen voor subsidie op basis van deze regeling;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn om een aanvraag die wordt ingediend op basis van lid 1 van dit artikel te beoordelen;

 • 3.

  Op de aanvraag van muziekleerlingen zoals bedoeld in dit artikel zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.8 Kwaliteit

Een natuurlijk persoon wordt als aanbieder erkend indien hij/zij:

 • a.

  beschikt over een diploma van een wettelijk erkende muziekopleiding op minstens Hbo-niveau (conservatorium, academie voor muziek educatie).

 • b.

  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt waaruit blijkt dat zijn/haar gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van de functie muziekdocent. Bij de aanmelding bij de gemeente mag deze verklaring maximaal 12 maanden oud zijn.

 • c.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en/of een BTW nummer kan overleggen of in loondienst is bij een rechtspersoon.

Een rechtspersoon wordt als aanbieder erkend indien zij werkt met docenten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan het erkennen van de aanbieder van de uitvoering van muziekonderwijs.

Artikel 2.9 Controle

Er zal steekproefsgewijs controle worden uitgeoefend op de aanvragen die binnenkomen. In geval van oneigenlijk gebruik kan de leerling worden uitgesloten voor verdere subsidiering. De gemeente behoudt zich het recht voor om het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

 

Artikel 3.1 Ontheffing / hardheidsclausule

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald, wanneer strikte toepassing daarvan tot kennelijke onbillijkheden leidt.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2021 en na intrekking van de ‘Subsidieverordening muziekonderwijs 2001’.

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor het cursusjaar 2021-2022 worden getoetst aan de ‘Subsidieregeling muziekonderwijs 2021’.

 • 3.

  De ‘Subsidieverordening muziekonderwijs 2001’ en het in het verleden gevoerde beleid blijven ongewijzigd van toepassing ten aanzien van de subsidies die tot en met het cursusjaar 2020-2021 zijn of worden toegekend.

Artikel 3.3 Intrekken verordeningen

Onverkort het bepaalde in artikel 3.2 lid 3 wordt met ingang van de datum waarop de “Subsidieregeling muziekonderwijs 2021” van kracht is geworden de “Subsidieverordening muziekonderwijs 2001” ingetrokken.

Artikel 3.4 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Subsidieregeling muziekonderwijs 2021”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel op 20 april 2021

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,