Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Drenthe

Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe houdende regels omtrent vervanging van de archiefbescheiden (Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Drenthe 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Drenthe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe houdende regels omtrent vervanging van de archiefbescheiden (Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Drenthe 2021)
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Drenthe 2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2021nieuwe regeling

09-06-2021

bgr-2021-703

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe houdende regels omtrent vervanging van de archiefbescheiden (Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Drenthe 2021)

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Drenthe;

 

gelezen het voorstel [voorstel001090];

 

gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, tweede lid van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit vast te stellen het Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Drenthe 2021.

Artikel 1  

 • 1.

  Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vindt vervanging plaats van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties conform het vastgestelde Handboek vervanging Veiligheidsregio Drenthe. Het betreffen archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt bij de uitvoering van de taken waarvoor Veiligheidsregio Drenthe verantwoordelijk is.

 • 2.

  De vervanging en vernietiging te laten plaatsvinden op de wijze zoals beschreven in het Handboek vervanging Veiligheidsregio Drenthe.

Artikel 2  

Vervanging wordt niet toegepast voor zover het vervanging betreft van archiefbescheiden:

 • -

  waarvan de waarde als bestanddeel van het cultureel erfgoed geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de uitwendige vorm;

 • -

  die als bestanddeel van het culturele erfgoed een symbolische waarde of historische belevingswaarde vertegenwoordigen

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Veiligheidsregio Drenthe 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,

9 juni 2021.

M.L.J. Out

voorzitter

F. Heerink

secretaris

Bezwaar

Het vervangingsbesluit is een besluit in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht, zoals de toelichting bij artikelen 6 en 7 van het Archiefbesluit 1995 expliciet vermeldt. Het vervangingsbesluit staat dan ook open voor bezwaar.

 

Als u bezwaar wilt maken tegen dit besluit dan dient u een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 

 • -

  Uw naam en adres.

 • -

  De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.

 • -

  Tegen welk besluit u bezwaar maakt.

 • -

  Waarom u daartegen bezwaar maakt.

 • -

  Uw handtekening.

 • -

  Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe

Postbus 402

9400 AK Assen