Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het aanwijzen van een gemeentearchivaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het aanwijzen van een gemeentearchivaris
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Gulpen-Wittem 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 3. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-202101-01-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-251907

G.21.01352

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het aanwijzen van een gemeentearchivaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

 • I.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de door het bestuur van het Historisch Centrum Limburg aangewezen gemeentearchivaris van Heerlen;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de door het bestuur van het Historisch Centrum Limburg aangewezen archiefbewaarplaats van Heerlen;

 • III.

  de duur van deze aanwijzing is gelijk aan de looptijd van een HCL overeenkomst.

 • IV.

  dat dit besluit een dag na bekendmaking in werking treedt en terugwerkt tot en met 1 januari 2020;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem op 29 juni 2021.

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

 

Toelichting

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de aanwijzing van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek.

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).