Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten bij Fruittelers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten bij Fruittelers
CiteertitelBeleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente “Vijfheerenlanden” bij Fruittelers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2021nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-249360

310764

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten bij Fruittelers
 • 1.

  De werkafspraken opgenomen in de notitie "meedenken in het beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Vijfheerenlanden" tussen de gemeente Vijfheerenlanden en Nederlandse Fruittelers Organisatie Fruit vast te stellen.

 • 2.

  De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn er 25 tot 30 fruittelers met een totaal areaal rond de 400 hectare. Bij deze fruittelers werken tijdens de periode van de oogst gezamenlijk rond de 120 arbeidsmigranten (aantallen 2020).

 

Arbeidsvraag De Fruitteelt kenmerkt zich door een lange voorbereiding op de oogst en een korte periode van oogst, meestal augustus en september. In dat laatste gedeelte “piekt” de vraag naar arbeid kortstondig. Deze arbeidsvraag kan veelal niet binnenlands worden opgevangen en wordt ingevuld door arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten worden, in de regel, op de bedrijven gehuisvest. Voordeel hiervan is dat de omgeving niet wordt belast, er weinig reisbewegingen zijn en de ondernemer direct aanspreekbaar is over huisvesting van werknemers.

 

Huisvesting kwalitatieve eisen De sector streeft naar gedegen en fatsoenlijke huisvesting van de migranten. Omdat deze huisvesting vaak op de bedrijven plaatsvindt, is samenwerking met gemeenten noodzakelijk.

 

Gemeente en ondernemer hebben daarbij dezelfde doelen:

 • Fatsoenlijke tijdelijke huisvesting

 • Veilige huisvesting

 • Zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving

De doelen vanuit de gemeente zijn:

 • Goed zicht op wie en waar verblijft

 • Naleving van de normen en afspraken

De doelen voor de telers zijn:

 • Gewaarborgde continuïteit van de oogst (arbeidsaanbod)

 • door het nakomen van de gemaakte afspraken, die voor het in gebruik nemen gecontroleerd worden, geen “gedoe” met de gemeente.

Het college heeft de volgende beleidsregels vastgesteld:

 

 • 1.

  Het moet mogelijk zijn om -tijdelijke- huisvesting aan te bieden op de bedrijven;

 • 2.

  De omvang van de tijdelijke huisvesting moet zijn gekoppeld aan de arbeidsvraag (1 werknemer per hectare) met een maximum van 40 medewerkers (met redelijke uitwijkingsmogelijkheden naar boven);

 • 3.

  De huisvesting is enkel bedoeld voor werknemers van het bedrijf;

 • 4.

  De huisvesting vindt in beginsel plaats in bestaande agrarische bebouwing of in tijdelijke units binnen het bouwblok;

 • 5.

  De ondernemer dient bij de plaatsing van units tijdig een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen: viawww.omgevingsloket.nl;

 • 6.

  De ondernemer dient bij de huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande gebouwen tijdig een vergunning aan te vragen: via www.omgevingsloket.nl;

 • 7.

  De huisvesting voldoet aan de normen van Stichting Normering Flexwonen (SNF) of het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AFK);

 • 8.

  Mobiele huisvesting wordt voor maximaal 3 maanden per jaar tijdens de oogst toegestaan (mits deze ook onder de normering van AKF vallen);

 • 9.

  Bedrijven verplichten zich tot inrichten en dagelijks bijhouden van een nachtregister bewoners (voor gebruik bij calamiteiten);

 • 10.

  Op grond van artikel 2.38 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vijfheerenlanden 2019 geldt het volgende: degene die in een inrichting nachtverblijf houdt is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken;

 • 11.

  De huisvesting heeft geen onevenredig nadelige effecten op de verkeerssituatie;

 • 12.

  Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • 13.

  De logiesruimte voldoet aan de regels die gesteld zijn in het Bouwbesluit en de Bouwverordening;

 • 14.

  De logiesruimte dient veilig te zijn gelegen (per geval beoordelen);

 • 15.

  de logiesruimte voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften

 • 16.

  De bedrijven zijn verantwoordelijk voor

  • a.

   Passende vrije tijdsbesteding (ontspanning/sport/wifi),

  • b.

   vervoer (indien medewerkers geen eigen vervoer hebben) zodat boodschappen gedaan kunnen worden.

 • 17.

  In oktober 2021 vindt er overleg plaatst over de gemaakte afspraken. Indien wenselijk wordt er eerder een overleg gepland.

 • 18.

  Vragen en Klachten kunnen gesteld worden bij de volgende contactpersonen:

 • Gemeente Vijfheerenlanden:

 • Tot 1 augustus: Bernadet van Vliet (b.van.vliet@vijfheerenlanden.nl)

 • Vanaf 1 augustus: Izaäk Streefkerk (i.streefkerk@vijfheerenlanden.nl)

 • NFO

 • Martijn Donker (mdonker@nfofruit.nl)

 •