Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Besluit van de dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende regels omtrent toezichthouders en buitengewoons opsporingsambtenaren (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende regels omtrent toezichthouders en buitengewoons opsporingsambtenaren (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 85 van de Waterschapswet
 2. artikel 8.3, vierde lid, van de Waterwet
 3. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 5. artikel 32, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 6. artikel 34, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 7. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR326452
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2021nieuwe regeling

06-07-2021

wsb-2021-9218

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende regels omtrent toezichthouders en buitengewoons opsporingsambtenaren (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren)

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 6 juli 2021 het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren 2021 vastgesteld. Met dit besluit wijst het college toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren aan.

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland

 

Gelet op het bepaalde bij of krachtens

artikel 85 van de Waterschapswet,

artikel 8.3 lid 4 van de Waterwet,

artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

artikel 32 lid 1 en 34, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet en

artikel 4.1 van de Keur Delfland.

 

 

Besluit vast te stellen het hierna volgende.

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ambtenaar: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht bij Delfland werkzaam is

 • 2.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Buitengewoon opsporingsambtenaar: buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 • 4.

  Delfland: het Hoogheemraadschap van Delfland.

 • 5.

  Legitimatiebewijs: een bewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

 • 6.

  Onbezoldigd ambtenaar: degene die onbezoldigd, dat wil zeggen zonder aanspraak op loon, een (dienstverlenings)overeenkomst is aangegaan om ten behoeve van het waterschap werkzaam te zijn en een aangewezen functie uitoefent.

 • 7.

  CAO:. Cao Werken voor Waterschappen

 • 8.

  Toezichthouder: toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Awb.

Artikel 2 Toezichthouders

Als toezichthouder kunnen worden aangewezen ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren werkzaam bij Delfland en ambtenaren die niet werkzaam zijn bij Delfland.

Artikel 3 Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder zijn aangewezen:

  Ambtenaren die op grond van hun arbeidsovereenkomst onderdeel uitmaken van de afdeling Toezicht en Handhaving van Delfland met uitzondering van de volgende functies:

  • Afdelingsassistent;

  • Beleidsadviseur en –medewerker;

  • Senior adviseur.

 • 2.

  Als toezichthouder zijn aangewezen:

  • a.

   ambtenaren die op grond van hun arbeidsovereenkomst onderdeel uitmaken van de afdeling Operationele taken watersystemen en -keringen van Delfland en de volgende functies vervullen:

   • Afdelingsmanager;

   • coördinator;

   • technisch medewerker a;

   • technisch medewerker b.

   • operationeel beheerder;

   • senior operationeel beheerder.

  • b.

   personen werkzaam bij Delfland als onbezoldigd ambtenaar.

Artikel 4 Termijn

 • 1.

  De aanwijzing van personen als bedoeld in artikel 4 geschiedt tot intrekking van de aanwijzing, tot beëindiging van de aanstelling dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de aldaar genoemde functies.

 • 2.

  Indien de aanwijzing is beëindigd levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij de afdelingsmanager van de afdeling Toezicht en Handhaving van Delfland.

Artikel 5 Bevoegdheden

Bij de toekenning van bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt naar functie conform onderstaande tabel:

 

Categorie

Toezichthouders

Bevoegdheden

A

Medewerkers als bedoeld in artikel 4 lid 1

Alle bevoegdheden als opgenomen in de artikelen 5:15 t/m 5:19 Awb

B

Medewerkers als bedoeld in artikel 4 lid 2

Alleen de bevoegdheden als opgenomen in artikel 5:15 Awb.

Artikel 6 Belast met toezicht

 • 1.

  De toezichthouders in categorie A zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • a)

   Waterwet,

  • b)

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

  • c)

   Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

  • d)

   Wrakkenwet

  • e)

   Wet bodembescherming

  • f)

   Keur Delfland.

 • 2.

  De toezichthouders in categorie B zijn belast met het houden van toezicht op grond van de onderhoudstaken vastgelegd in de Keur Delfland of in de legger Delfland.

Artikel 7 Mandaat ondertekening legitimatie

 • 1.

  Met dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het afgeven van het legitimatiebewijs van toezichthouders die ambtenaar en in dienst van Delfland zijn, gemandateerd aan de secretaris-directeur van Delfland.

 • 2.

  Met dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het afgeven van het legitimatiebewijs van toezichthouders die ambtenaar, tevens toezichthouder bij een ander waterschap of Rijkswaterstaat zijn, gemandateerd aan de secretaris-directeur.

Artikel 8 Aanwijzing opsporingsambtenaren

Ambtenaren die door de Minister van Rechtsbescherming zijn beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn belast met de opsporing van de bij of krachtens de volgende wetten en de verordeningen:

 • a)

  Waterschapswet;

 • b)

  Scheepvaartverkeerswet;

 • c)

  Keur Delfland.

Artikel 9 Intrekking eerdere besluiten

Voorgaande aanwijzingsbesluiten betreffende de aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren worden met dit Aanwijzingsbesluit ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Aldus besloten door het college op 6 juli 2021.

Toelichting Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren 2021

1.Inleiding

Bij het waterschap bestaat, gelet op zijn wettelijke taakuitoefening, behoefte aan officiële toezichthouders waaraan bevoegdheden zijn toegekend als bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Om titel 5.2 Awb van toepassing te doen zijn is een uitdrukkelijke aanwijzing van toezichthouders door het bevoegde bestuursorgaan vereist. Dit geldt ook voor buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa)1 ingevolge diverse wetgeving. Medewerkers zijn op basis van onderhavig besluit als toezichthouder en als buitengewoon opsporingsambtenaren aangewezen.

 

2.Bekendmaking en mededeling

In het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren 2021 worden toezichthouders aangewezen met hun functie. Er is daarom sprake van een individuele aanwijzing. Een dergelijke aanwijzing is een beschikking, waardoor bekendmaking van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren plaatsvindt op grond van artikel 3:41 Awb door toezending of uitreiking aan de belanghebbenden. De belanghebbenden zijn in dit geval de aangewezen toezichthouders en boa’s. Bekendmaking vindt plaats door toezending van het besluit aan de aangewezen toezichthouders en boa’s.

 

Van het collegebesluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. Kennisgeving van het collegebesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad.

 

3.Wat is een toezichthouder

Onder toezichthouder wordt verstaan2: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

 

De aanwijzing op grond van dit besluit geeft geen bevoegdheden ten aanzien van het toezicht dat een relatie heeft met de belastingheffing.

 

4.Bevoegdheden toezichthouder

De Awb regelt in de afdeling 5.2 Awb vooral het specifiek toekennen van bevoegdheden aan toezichthouders. Het betreft de in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb opgenomen bevoegdheden tot het:

 • betreden van plaatsen;

 • vorderen inlichtingen;

 • inzage in zakelijke gegevens;

 • onderzoek van zaken;

 • nemen van monsters;

 • onderzoek van vervoersmiddelen en hun lading;

 • vorderen stilhouden van bestuurder vervoermiddel.

In artikel 5:14 Awb is bepaald dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden kunnen worden beperkt. Als regel dienen slechts ambtenaren de bovenstaande bevoegdheden uit te oefenen. De wetgever heeft in de memorie van toelichting aangegeven dat terughoudendheid moet worden betracht met het aanwijzen van niet-ambtenaren als toezichthouder.

 

5.Aanstelling boa

Als werkgever kan voor medewerkers een akte van opsporingsbevoegdheid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden aangevraagd. De Minister van Justitie heeft diverse medewerkers die werkzaam zijn bij de afdeling Toezicht en Handhaving beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar. Met deze aanwijzing geeft Delfland invulling aan het gestelde bij of krachtens de Waterschapswet, de Scheepvaartverkeerswet en de verordening van het waterschap.

 

6.Verplichtingen toezichthouder

Naast bevoegdheden schrijft de Awb ook een aantal verplichtingen voor ten aanzien van toezichthouders. Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden alleen gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Ook is hij bij de uitoefening van zijn taak verplicht een legitimatiebewijs bij zich te dragen en deze desgevraagd aanstonds te tonen.

 

7.Regelingen Delfland

Aanstelling en aanwijzing

Met dit besluit wordt voorzien in een mandaat aan de secretaris-directeur om medewerkers, tevens toezichthouder, in dienst bij andere waterschappen of Rijkswaterstaat als toezichthouder aan te wijzen.

 

Legitimatiebewijzen

De legitimatiebewijzen zijn opgesteld naar het model dat door de Minister van Justitie is vastgesteld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 5:12, lid 3 van de Awb. Op het legitimatiebewijs staat aangegeven tot welke categorie, als bedoeld in artikel 6 van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren, de betreffende toezichthouder behoort. Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan personen aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens het bevoegde bestuursorgaan.

 

De secretaris-directeur van Delfland heeft het mandaat tot aanstelling van ambtenaren. Het ligt dan ook in de rede dat de secretaris-directeur op basis van dit Aanwijzingsbesluit de bevoegdheid heeft tot de afgifte van het legitimatiebewijs van toezichthouders.

 

Bezwaar maken

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, na de publicatiedatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar en beroep - HHD.


1

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

2

Artikel 5:11 Awb