Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Waalre 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ter uitvoering van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Waalre 2019
CiteertitelNadere regels ter uitvoering van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Waalre 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
  2. artikel 108 van de Gemeentewet
  3. artikel 147 van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet
  5. artikel 156 van de Gemeentewet
  6. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628713/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2021nieuwe regelgeving

29-10-2019

gmb-2021-238404

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Waalre 2019

 

HOOFDSTUK 1 UITGANGSPUNTEN NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE

 

Artikel 1 Uitgangspunten

1. Voor straatnamen gelden de volgende regels en bestuurlijke, taalkundige en inhoudelijke uitgangspunten:

a. straatnamen moeten herkenbaar en zichtbaar zijn;

b. straatnamen moeten uitspreekbaar zijn;

c. straatnamen moeten schrijfbaar zijn;

d. straatnamen mogen niet te lang zijn;

e. straatnamen moeten bruikbaar zijn;

f. straatnamen moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn;

g. straatnamen mogen geen klankverwantschap vertonen met reeds bestaande straatnamen;

h. straatnamen moeten uniek zijn binnen de gemeente;

i. straatnamen in bestaand gebied moeten aansluiten op de categorie van omliggende straten in een afgerond gebied (buurt, wijk of bouwfase);

j. een categorie straatnamen mag niet op meerdere locaties in Waalre gebruikt worden;

k. bij het vernoemen van personen tot straatnamen geldt in het algemeen dat de persoon overleden moet zijn, dat zijn of haar (politieke) rol al geruime tijd is uitgespeeld en dat de persoon niet omstreden is, of is geweest. Derhalve wordt bij voorkeur niet kort na iemands overlijden tot vernoeming overgegaan;

l. een straat kan indien dit de vindbaarheid en duidelijkheid ten goede komt een functionele benaming krijgen.

2. Voor het plaatsen en het uiterlijk van straatnaamborden wordt verwezen naar de volgende uitgaven:

a. NEN 1772+C1_2014, uitgave maart 2014: Hoofdstuk 4;

b. NEN 1773_1983: Nummerdragers;

c. NEN 3381_2013 nl, uitgave januari 2013: Verkeerstekens.

 

HOOFDSTUK 2 COMMISSIE NAAMGEVING

 

Artikel 2 Doelstelling commissie

1. De gemeente Waalre heeft bij besluit van 19-05-2009 voor de naamgeving van de openbare ruimte de Commissie Naamgeving ingesteld (hierna te noemen: de Commissie), om het college te adviseren over:

a. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

b. de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten, zo nodig aangevuld met nummers, letters of namen;

c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan de gemeentelijke bouwwerken.

 

HOOFDSTUK 3 NUMMERING VAN VERBLIJFSOBJECTEN, LIG- EN STANDPLAATSEN

 

Artikel 3 Wijze van nummeren

1. De wijze van nummeren van verblijfsobjecten, al dan niet na splitsing van verblijfsobjecten, gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 met de volgende aanvullingen:

a. er wordt oplopend genummerd gezien vanuit het centrum Aalst of Waalre, al naargelang waar de te benoemen openbare ruimte zich het dichtst bij bevind;

b. of oplopend genummerd gezien vanuit de ontsluitingswegen;

c. rechts wordt even genummerd, links oneven.

 

2. Indien nummertoevoegingen nodig zijn geldt de onder het eerste lid voorgeschreven wijze van nummeren, aangevuld met een letter uit het alfabet, met uitzondering van de letters: i en o.

 

3. In het geval van boven elkaar liggende verblijfsobjecten met gelijke nummers, loopt de nummertoevoeging op, van begane grond naar boven.

 

4. Indien toepassing van deze regels leidt tot inconsistente adressering in relatie tot de overige adressering in de straat of omgeving, kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 4 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 

HOOFDSTUK 4 ONKOSTENVERGOEDING

 

Artikel 5 Tegemoetkoming in de onkosten

1. In het geval van wijziging van een naam van een openbare ruimte of een nummer van een verblijfsobject, lig- of standplaats, krijgen hierdoor benadeelde particulieren een onkostenvergoeding van € 50,- en benadeelde bedrijven en andere rechtspersonen een onkostenvergoeding van € 300,-.

2. Indien een particulier, een bedrijf of andere rechtspersoon, binnen alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben door het wijzigen van een naam van een openbare ruimte of een nummer van een verblijfsobject, lig- of standplaats zoals gesteld in het eerste lid, kan het college besluiten af te wijken van de in het eerste lid genoemde bedragen.

 

HOOFDSTUK 5 OPMAAK VAN FORMULIEREN, BESLUITEN EN VERKLARINGEN

 

Artikel 6 De opmaak van documenten

1. Een straatnaambesluit dient vergezeld te gaan van een straatnaamtekening.

2. Het straatnaambesluit bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, een overzicht van de nieuwe straatnamen en een verwijzing naar de bijbehorende straatnaamtekening.

3. De straatnaamtekening bevat een situatietekening, de begrenzing van het weggedeelte en de bijbehorende straatnaam.

4. Een nummerbeschikking dient vergezeld te gaan van een nummertekening.

5. De nummerbeschikking bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, het nieuwe adres en een verwijzing naar de bijbehorende nummertekening. Voorts bevat de nummerbeschikking bepalingen omtrent het aanbrengen van een nummer.

6. In het geval van stapelbebouwing gaat de nummertekening (situatietekening) gepaard met een overzicht van de nummers per verdieping van het betreffende object.