Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Aanwijzingsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR42155/11

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2021Nieuwe regeling

09-07-2021

gmb-2021-237139

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

overwegende dat:

 • -

  in de stationsgebieden en winkelgebieden van Dieren, Rheden en Velp en bij de bushaltes in de gemeente Rheden in toenemende mate fietsen en bromfietsen onbeheerd buiten de voor (brom)fietsen bestemde ruimten of plaatsen (fietsenstallingen en fietsenrekken) worden gestald;

 • -

  deze foutgeparkeerde (brom)fietsen een negatieve uitwerking hebben op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte;

 • -

  door deze verkeerd geplaatste (brom)fietsen de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen worden belemmerd;

 • -

  de ontsiering, hinder, overlast en ook mogelijke gevaarlijke situaties als gevolg van deze fout gestalde (brom)fietsen ongewenst zijn en het daarom noodzakelijk is dat hiertegen handhavend kan worden opgetreden;

 • -

  het college op grond van artikel 5:12, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV) de bevoegdheid heeft om -in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid– gebieden aan te wijzen waarin het verboden is om fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

overwegende dat:

 • -

  de reguliere stallingsruimten in de stationsgebieden en winkelgebieden van Dieren, Rheden en Velp voor een aanzienlijk deel worden bezet door (brom)fietsen die daar langdurig zijn gestald c.q. zijn achtergelaten (de zogenaamde ‘weesfietsen’);

 • -

  door de hoeveelheid weesfietsen de beschikbare stallingscapaciteit afneemt, waardoor er een tekort aan stallingsruimte kan ontstaan;

 • -

  het noodzakelijk is dat deze weesfietsen worden verwijderd, zodat er voldoende ruimte overblijft voor het stallen van (brom)fietsen;

 • -

  ook op andere openbare plaatsen in de gemeente Rheden, zoals bij bushaltes, weesfietsen zijn achtergelaten die het straatbeeld ontsieren en hinder veroorzaken;

 • -

  het college op grond van artikel 5:12, lid 2 van de APV de bevoegdheid heeft om gebieden aan te wijzen waarin het verboden is om fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

overwegende dat:

vanuit oogpunt van proportionaliteit en evenredigheid alleen daar een verbod kan worden ingesteld waar objectief aantoonbaar sprake is van hinder en overlast;

gelet op het bepaalde in artikel 5:12, lid 1 en 2 van de APV;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  de volgende gebieden en locaties aanwijzen als gebieden waar het is verboden om fietsen en bromfietsen:

  • -

   buiten de daarvoor bestemde ruimten en plaatsen te stallen;

  • -

   langer dan 21 dagen onafgebroken te parkeren:

   • a.

    Stationsgebied Dieren (zie bijgevoegde kaart);

   • b.

    Stationsgebied Rheden (zie bijgevoegde kaart);

   • c.

    Stationsgebied Velp (zie bijgevoegde kaart);

   • d.

    winkelgebied Dieren: Wilhelminaweg, Callunaplein, Diderna, Ericaplein, Pasteurstraat, Buitensingel, Spoorstraat;

   • e.

    winkelgebied Rheden: Groenestraat, Zwarteweg;

   • f.

    winkelgebied Velp: Hoofdstraat, Oranjestraat, Emmastraat, Parkstraat, Vlashofstraat, Wilhelminastraat, De Overtuin, Den Heuvel, Churchillplein;

   • g.

    de bushaltes binnen de gemeente Rheden;

 • 2.

  dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen’;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2021.

De Steeg, 9 juli 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd

burgemeester.

secretaris.

 

Bezwaar

Tegen dit aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Awb binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet geschorst. Er kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden bijgevoegd.

 

Stationsgebied Dieren

 

Stationsgebied Rheden

 

Stationsgebied Velp