Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
CiteertitelAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden en de burgemeester van de gemeente De Wolden, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR419360/5
 4. hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652320/1
 6. artikel 41 van de Alcoholwet
 7. artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 14. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 15. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 16. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 17. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 18 van de Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente De Wolden

artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2021Nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-235670

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden en de burgemeester van de gemeente De Wolden, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  artikelen 5:2, 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2016;

 • -

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in het bijzonder de artikelen 5.10 en verder;

 • -

  artikel 18 van de Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente De Wolden;

 • -

  artikel 41 van de Alcoholwet.

   

Overwegende dat:

 

 • -

  een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig beëdigd dient te worden;

 • -

  bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd;

   

Besluiten:

 

 • 1.

  Om de buitengewoon opsporingsambtenaren domein 1 in dienst van de gemeente:

  • a.

   Assen;

  • b.

   Emmen;

  • c.

   Hoogeveen;

  • d.

   Coevorden;

  • e.

   Midden- Drenthe;

  • f.

   Meppel;

  • g.

   Stichting Veiligheidszorg Drenthe.

 • op basis van het samenwerkingsconvenant regio Drenthe gedurende de periode van aanstelling aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

   

 • 2.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt als zodanig belast met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in de:

  • a.

   Artikelen en wetten van Domein I Openbare ruimte;

  • b.

   Algemene plaatselijke verordening 2016.

 • 3.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daarnaast aangewezen als toezichthouder en ingezet voor controles op de naleving van hetgeen is gesteld bij of krachtens de:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   Algemene plaatselijke verordening 2016;

  • c.

   Alcoholwet;

  • d.

   Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente De Wolden.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Zuidwolde, 13 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

De secretaris, de burgemeester,

V. Gosselink-Van Dijk, J. Vlietstra

Bezwaarmogelijkheid

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders/burgemeester, Postbus 20,

7920 AA, Zuidwolde. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

 

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

 

 • 1.

  uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en – indien van toepassing – uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 781, 9700 AT, Groningen. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.