Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Nadere regels Talentontwikkeling Podiumkunst 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingNadere regels Talentontwikkeling Podiumkunst 2022
CiteertitelNadere regels talentontwikkeling podiumkunst 2022
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023aanhef/artikel 9

10-10-2023

prb-2023-12196

3155746
01-08-202301-11-2023artikel 5

27-06-2023

prb-2023-7565

3127624
01-10-202101-08-2023nieuwe regeling

06-07-2021

prb-2021-5885

2811031

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Talentontwikkeling Podiumkunst 2022

Gedeputeerde Staten maken gelet op het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet bekend dat zij bij besluit van 6 juli 2021, nummer 2803037 hebben vastgesteld de:

 

Nadere regels Talentontwikkeling Podiumkunst 2022

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

 

Overwegende dat:

 

Provinciale Staten van Flevoland met motie 8 ‘Definitie van Professionele Podiumkunst’ van 24 juni 2020 (#2633757) hebben opgeroepen om de Nadere regels Professionele Podiumkunst 2018 dusdanig te wijzigen dat deze openstaan voor semiprofessionele organisaties, omdat deze organisaties talenten en net afgestudeerden op en rond het podium mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, stages en eerste werkervaring bieden, en van meerwaarde zijn voor het culturele leven en aanbod in Flevoland; in de cultuurnota ‘Flevoland, ruimte voor cultuur 2021-2024’ gesproken wordt over het ‘zoveel mogelijk in Flevoland bieden van ontwikkel- en beroepsmogelijkheden’ aan Flevolandse talenten die willen doorstromen; en gesproken wordt over het toewerken naar een keten van culturele (vervolg)opleidingen en leer-/werkplekken, subsidiëring van de beoogde semiprofessionele organisaties met nadere regels wenselijk is,

 

gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende ‘Nadere regels Talentonwikkeling Podiumkunst 2022’;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 

Semiprofessionele organisatie: een organisatie waarbij sprake is van inzet van beroepskrachten voor de artistieke leiding en waar professionals, talenten en eventuele leden gezamenlijk podiumkunstprojecten uitvoeren.

 

Talent: iemand die als zodanig wordt herkend door de artistiek leider/professional van de aanvrager.

 

Podiumkunsten: artistieke disciplines die zich op of rond het podium afspelen.

 

Podiumkunstproject: een productie of festival in Flevoland op het gebied van de podiumkunsten met een maximale looptijd van een jaar.

 

Talentontwikkeling: het op basis van een duidelijk plan, structureel en onder professionele begeleiding bieden van ontwikkelmogelijkheden in de vorm van stages, opleidingstrajecten en/of leer-/werkplekken aan Flevolandse talenten.

 

Projectkosten: alle kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van het project.

Artikel 2. Doel van de nadere regels

Deze nadere regels hebben tot doel het (laten) bieden van ontwikkelmogelijkheden aan talenten in Flevoland.

Artikel 3. Subsidiecriteria

Subsidieaanvragen moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

 

 • 1.

  Artistieke kwaliteit:

 • De professionele kennis en ervaring van de artistiek leider blijkend uit het cv en het artistieke concept van het project.

 • 2.

  Talentontwikkeling:

 • Hoe en in hoeverre de aanvrager talentontwikkeling aanpakt op de volgende niveaus:

  • een artistieke discipline nader kunnen verkennen

  • zich kunnen verdiepen in een artistieke discipline

  • zich kunnen voorbereiden op een kunstvakopleiding

  • werkervaring kunnen opdoen als ‘young professional’

 • 3.

  Spreiding:

 • Het project of festival vindt bij voorkeur plaats in meerdere gemeenten in Flevoland.

 • 4.

  Aansluiting bij de identiteit van Flevoland:

 • Het gaat hierbij over het unieke verleden, heden en toekomst van Flevoland, over onze pioniersgeest en eigen, ondernemende manier van zaken aanpakken.

Artikel 4. Subsidieontvangers/doelgroepen

 • 1.

  Alleen semiprofessionele organisaties kunnen onder deze nadere regels een subsidieaanvraag indienen voor een podiumkunstproject, waarbij talentontwikkeling een van doelstellingen is.

 • 2.

  Elke semiprofessionele organisatie kan één aanvraag indienen.

 • 3.

  Amateurkunstverenigingen en welzijnsorganisaties kunnen geen aanvraag om subsidie indienen, omdat zij niet behoren tot de doelgroep van deze nadere regels.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een subsidieaanvraag moet uiterlijk dertien weken voordat de activiteit plaatsvindt bij Gedeputeerde Staten worden ingediend, waarbij geldt dat:

  • a.

   aanvragen die betrekking hebben op het lopende boekjaar tot 1 oktober kunnen worden ingediend en

  • b.

   aanvragen die betrekking hebben op het jaar volgend op het lopende boekjaar vanaf 1 oktober kunnen worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen als deze tijdig en volledig bij Gedeputeerde Staten is ingediend.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend met een online aanvraagformulier. De aanvraag moet ondertekend zijn door een hiertoe bevoegd persoon en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • A.

   een projectplan, waarin duidelijk staat omschreven hoe concreet invulling wordt gegeven aan de vier subsidiecriteria zoals genoemd in artikel 3, een beschrijving van haar organisatie en doelstellingen;

  • B.

   een planning van de activiteiten, waarbij de speellocatie(s) en het aantal geplande voorstellingen worden genoemd;

  • C.

   de wijze waarop publiciteit wordt gegeven aan het project;

  • D.

   een sluitende begroting die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten, inclusief een onderbouwing. Een verplicht onderdeel hiervan is een opgave van aanvragen die bij derden zijn ingediend voor subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project.

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat de volgende bijlage(n):

  • Bijlage 1: Curriculum Vitae van de artistiek leider;

  • Bijlage 2: statuten van de organisatie (geldt alleen voor nieuwe aanvragers).

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt geweigerd wanneer:

  • A.

   de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze nadere regels;

  • B.

   door honorering ervan het subsidieplafond wordt overschreden;

  • C.

   de te verstrekken subsidie moet worden beschouwd als ontoelaatbare staatssteun;

  • D.

   de aanvrager voor het betreffende jaar al subsidie op grond van deze nadere regels heeft ontvangen;

  • E.

   de aanvraag is ingediend door een organisatie die twee achtereenvolgende jaren subsidiabele activiteiten op grond van deze nadere regels tot twee keer toe niet heeft uitgevoerd, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die de organisatie niet kan worden toegerekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bij e genoemde weigeringsgrond geldt voor een periode van drie jaar.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

Alle kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van het project.

Artikel 9. Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 • a.

  de reguliere exploitatiekosten;

 • b.

  kosten van (deel)activiteiten die plaatsvinden buiten Flevoland.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag voor een podiumkunstproject bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 11. Subsidieplafond

Voor de nadere regels ‘Talentontwikkeling Podiumkunst 2022’ geldt een jaarlijks subsidieplafond van € 35.000 (prijspeil 2022). Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen, indien hiervoor naar hun oordeel dringende redenen zijn, gemotiveerd afwijken van deze nadere regels.

Artikel 13. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels talentontwikkeling podiumkunst 2022’.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 oktober 2021.

Aldus besloten in de vergadering van

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter