Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van de burgemeester van Lelystad tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Almere voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van Lelystad tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Almere voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid
CiteertitelBesluit van de burgemeester van Lelystad tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Almere voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid
 4. artikel 58u, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid
 5. artikel 58v van de Wet publieke gezondheid
 6. artikel 64a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid
 7. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66366.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2021nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-232821

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van Lelystad tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Almere voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

De burgemeester van Lelystad,

gelet op:

 • artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht,

 • artikel 10:4 lid 1 Algemene wet bestuursrecht,

 • artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid,

 • artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid,

 • artikel 58v Wet publieke gezondheid,

 • artikel 64a lid 1 Wet publieke gezondheid

 • artikel 1 aanhef en onder a Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1793063-215168-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19,

 

overwegende dat:

 • het gelet op de korte duur van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving wenselijk is dat de toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd zijn om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht,

 • de bestuurlijke boete op grond van artikel 58v lid 2 €339 bedraagt en er dus geen mandaatverbod geldt voor toezichthouders die ook toezicht houden op de naleving van de regels op grond van artikel 10:3 lid 4 Awb, omdat artikel 5:53 Awb niet van toepassing is,

 • de burgemeester van de gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de toezichthouders werken instemming als bedoeld in artikel 10:4 lid 1 Algemene wet bestuursrecht heeft gegeven voor dit mandaat en de gemandateerden instemmen met het mandaat,

 

 

 

besluit

 • 1.

  de personen die als ambtenaar werkzaam zijn voor de gemeente Almere en belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij de Participatiewet bepaalde het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 58v Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid,

 • 2.

  de personen die als ambtenaar werkzaam zijn voor de gemeente Almere en belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij de Participatiewet bepaalde het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid.

 • 3.

  de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn voor de gemeente Almere en belast zijn met de afhandeling van bezwaar en beroep het mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten op bezwaar in het kader van de onder 1 en 2 genomen besluiten en het voeren van procedures in beroep, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Dit besluit treedt een dag na de publicatie in werking.

 

Lelystad, 13 juli 2021

De burgemeester van Lelystad,

A.E.H. Baltus