Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtredingsdatum wijkt af van besluit. Besluit vervangt Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2021 d.d.23 maart 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-231888

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2021)

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Woerden; gelet op artikel 225 van de gemeentewet, artikelen 2, 7 en 10 van geldende verordening parkeerbelasting en artikelen 2, 3, 4 van de geldende parkeerverordening,

 

besluitenvast te stellen het volgende:

 

'Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur"

 

Plaatsen, tijdstip, wijze en voorschriften van betaald parkeren

 

Artikel 1 Plaatsen betaald parkeren

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onder a van de geldende verordening parkeerbelasting mag worden geparkeerd:

aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in de gemeente Woerden aangeduid als plaatsen waarop tegen betaling van belasting door een ieder mag worden geparkeerd:

 • 1.

  Parkeerzone A, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’, maximale parkeerduur van 30 minuten ;

 • 2.

  Parkeerzone B, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’, maximale parkeerduur van 2 uur;

 • 3.

  Parkeerzone B1, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’, maximale parkeerduur van 2 uur;

 • 4.

  Parkeerzone C, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’;

 • 5.

  Parkeerzone D, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’.

Artikel 2 Dagen en tijdstippen betaald parkeren

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • Het betaald parkeren voor de onder artikel 1 genoemde parkeerzones A en B, geldt van maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur tot 18.30 uur.

 • Het betaald parkeren voor de onder artikel 1 genoemde parkeerzones C en D, geldt van maandag tot en met zaterdag vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur.

Artikel 3 Wijze en voorschriften betaald parkeren

Onder verwijzing naar artikel 6 van de geldende verordening parkeerbelastingen wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd vastgesteld:

 • a.

  Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan. Voor het verkrijgen van een parkeerrecht, meldt de belastingplichtige zich aan bij de serviceprovider door de gebiedscode telefonisch, of op een andere door de serviceprovider geaccepteerde methode, door te geven. Hierbij neemt de belastingplichtige de voorwaarden van zijn of haar serviceprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, geldt het hiernavolgende zoals bepaald in lid b.

 • b.

  In afwijking van het bepaalde in lid a, kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door gebruikmaking van elektronische betaalmiddelen (zoals PIN/ creditcard/ NFC chip) op de wijze zoals aangegeven op de daartoe aanwezige parkeerapparatuur.

 • c.

  De maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende zone als bepaald in artikel 1, dient in alle gevallen in acht te worden genomen.

Artikel 4 Afwijking

In afwijking van artikel 2 kunnen burgemeester en wethouders, bij afzonderlijk te nemen besluit, afzien van de heffing van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onder a en b van de geldende verordening parkeerbelasting indien er sprake is van het houden van een evenement.

Plaatsen, tijdstip en voorschriften voor parkeren met een vergunning

Artikel 5 Plaatsen vergunninghouders

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, onder b van de geldende verordening parkeerbelasting mag worden geparkeerd:

aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in de gemeente Woerden aangeduid als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders:

 • 1.

  Parkeerzone B, met uitzondering van parkeerterreinen Wagenstraat en Plantsoen, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’,

 • 2.

  Parkeerzone B1, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’,

 • 3.

  Parkeerzone C, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’,

 • 4.

  Parkeerzone D, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’,

 • 5.

  Vrachtwagenparkeerterrein Putkop te Harmelen, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 2 aangeduid als: ’Vrachtwagenparkeerterrein Harmelen’;

 • 6.

  Vrachtwagenparkeerterrein Nijverheidsweg te Kamerik, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 3 aangeduid als:’ Vrachtwagenparkeerterrein Kamerik’;

 • 7.

  Vrachtwagenparkeerterrein Polanen te Woerden, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 4 aangeduid als: ‘Vrachtwagenparkeerterrein Woerden’.

Artikel 6 Dagen en tijdstippen vergunninghouders

Als dagen en tijdstippen, waar met een vergunning mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 5 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • 1.

  Het parkeren door vergunninghouders voor het onder artikel 1 genoemde parkeerzone D, geldt van maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2.

  Het parkeren door vergunninghouders voor de onder artikel 5 genoemde Vrachtwagenparkeerterreinen (Putkop, Nijverheidsweg en Polanen), geldt op alle dagen, 24 uur per dag.

Artikel 7 Voorschriften of beperkingen vergunninghoudersparkeren

Gelet op artikel 3 lid 3 van de Parkeerverordening legt het college een beperking op voor het parkeren door vergunninghouders. Deze voorschriften en beperkingen zijn uitgewerkt in de ‘Nadere uitvoeringsregels parkeren’.

Uitzonderingsbepalingen

n.v.t.

Artikel 8  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021 en gelijktijdig wordt het voorgaande aanwijzingsbesluit Betaald parkeren Woerden 2021 ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2021”

 

 

Bent u het niet eens met het besluit? Het aanwijzingsbesluit valt onder algemeen verbindende voorschriften (Awb). Er kan dus geen bezwaar worden ingesteld tegen het aanwijzingsbesluit. Enkele onderdelen van dit besluit behoren tot een concretiserend besluit van algemene strekking. Hiertegen kan bezwaar gemaakt worden.

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.woerden.nl. U dient in te lossen met uw DigiD.

In het bezwaarschrift moet in geval staan:

naam en adres.

telefoonnummer.

datum van het besluit.

korte omschrijving van het besluit.

de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

uw handtekening.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening maakt een besluit niet ongedaan, ook niet tijdelijk. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter. Een bezwaarschrift wordt eventueel pas ongedaan gemaakt na afloop van de beoordeling van het bezwaarschrift. Als de rechter een voorlopige voorziening toekent, dan wordt het besluit van de gemeente Woerden mogelijk (tijdelijk) buiten werking gesteld. U kunt een voorlopige voorzieningen indienen bij:

Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht óf Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Woerden, 29 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Woerden,

Drs. M.H. Brander V.J.H. Molkenboer

Gemeentesecretaris Burgemeester

Bijlage 1 van 4, Kaart Zone indeling betaald parkeren binnenstad

 

Bijlage 2 van 4, Kaart Vrachtwagenparkeerterrein Harmelen

Bijlage 3 van 4, Kaart Vrachtwagenparkeerterrein Kamerik

Bijlage 4 van 4, Kaart ‘Vrachtwagenparkeerterrein Woerden’