Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Bevoegdhedenbesluit inkoop schuldhulpverlening 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBevoegdhedenbesluit inkoop schuldhulpverlening 2021
CiteertitelBevoegdhedenbesluit inkoop schuldhulpverlening 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2021bevoegdhedenbesluit

13-07-2021

gmb-2021-228672

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit inkoop schuldhulpverlening 2021

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Elburg,

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1 en de Gemeentewet, artikel 160 en artikel 171,

 

overwegende dat:

 

 • 1.

  de vijf gemeenten Elburg, Oldebroek, Putten, Ermelo en Harderwijk hebben besloten gezamenlijk schuldhulpverlening in te kopen per 1 januari 2022;

 • 2.

  deze gemeenten op vrijwillige basis samenwerken op het gebied van de inkoop onder de naam Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (hierna: ISNV);

 • 3.

  de ISNV een netwerksamenwerking is en geen rechtspersoonlijkheid bezit;

 • 4.

  het gewenst is om, in verband met de doorloopsnelheid van het inkoopproces, de bevoegdheden in verband met de inkoop middels mandaat, volmacht dan wel machtiging te beleggen bij het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie van één van de vijf gemeenten;

 • 5.

  de gemeente Harderwijk hiertoe de meest aangewezen gemeente is, omdat deze gemeente als penvoerder optreedt en het gezamenlijk inkopen en aanbesteden wordt begeleid door de inkoopcoördinator van Meerinzicht;

 • 6.

  om die reden met dit besluit de benodigde bevoegdheden bij college, burgemeester en ambtelijke organisatie van deze gemeente worden belegd, opdat op basis van de vastgestelde startnotitie al het nodige kan worden gedaan om te komen tot het aangaan en ondertekenen van nieuwe overeenkomsten schuldhulpverlening per 1 januari 2022;

 

besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, vast te stellen het navolgende bevoegdhedenbesluit:

 

 

Bevoegdhedenbesluit inkoop schuldhulpverlening 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

gemandateerde: degene die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om namens hem een besluit te nemen;

volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten;

machtiging: de verklaring waarmee de bevoegdheid wordt verleend om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren;

het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Elburg.

Artikel 2 Reikwijdte bevoegdheid

 • 1.

  De bevoegdheden met betrekking tot het inkoopproces betreffen met inachtneming van de vastgestelde startnotitie:

  • a.

   het voorlopig en definitief gunnen van de opdracht schuldhulpverlening; en

  • b.

   het besluiten tot het aangaan van de contracten schuldhulpverlening.

 • 2.

  Alvorens (voorlopig) te gunnen is er afstemming met de samenwerkende gemeenten gezien de omvang van de totale opdracht.

Artikel 3 Publiekrechtelijke rechtshandelingen / mandaat

 • 1.

  Het college, onderscheidenlijk de burgemeester, verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk mandaat om de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit uit te voeren.

 • 2.

  Het is de gemandateerde toegestaan om voor de gemandateerde bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de gemeente Harderwijk.

Artikel 4 Privaatrechtelijke rechtshandelingen / volmacht

Binnen de reikwijdte van de bevoegdheden genoemd in artikel 2 van dit besluit:

 • 1.

  zijn de (onder)gemandateerden tevens gemachtigd om in naam van het college privaatrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan.

 • 2.

  Verleent de burgemeester volmacht aan de burgemeester van de gemeente Harderwijk, aan de Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris (ADG) en aan de overige directeuren van de gemeente Harderwijk om hem in het kader van de uitvoering van de in lid 1 bedoelde privaatrechtelijke rechtshandelingen te vertegenwoordigen.

 • 3.

  Het is aan de functionarissen genoemd in lid 2 toegestaan om voor de in volmacht verkregen bevoegdheden ondervolmacht te verlenen aan medewerkers van de gemeente Harderwijk.

Artikel 5 Feitelijke handelingen die noch besluiten, noch privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn / machtiging

Binnen de reikwijdte van de bevoegdheden genoemd in artikel 2 van dit besluit zijn de in artikel 3 en 4 genoemde c.q. bedoelde (onder)gemandateerden, alsmede de Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris (ADG) en de overige directeuren van de gemeente Harderwijk tevens gemachtigd om in naam van het college handelingen te verrichten die noch besluiten, noch privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn, waaronder:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, waaronder doch niet uitsluitend worden begrepen het vaststellen en publiceren van de inkoopdocumenten (inclusief de selectie-en gunningscriteria);

 • b.

  het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden;

 • c.

  het verstrekken van informatie.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 13 juli 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal P.W. Wanrooij

De burgemeester,

Ir. J.N. Rozendaal