Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Aanwijzingsbesluit Stallingsverbod verkeerd geplaatste (brom-)fietsen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Stallingsverbod verkeerd geplaatste (brom-)fietsen.
CiteertitelAanwijzingsbesluit Stallingsverbod verkeerd geplaatste (brom-)fietsen.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/zoeken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-225595

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Stallingsverbod verkeerd geplaatste (brom-)fietsen.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

 

Overwegende

dat in de gemeente Stichtse Vecht structureel (brom-)fietsen buiten de voor stalling bedoelde voorzieningen, plaatsen en/of ruimten worden geplaatst;

dat als een gevolg hiervan de gemeente ernstig wordt ontsiert;

dat looproutes en doorgangen worden belemmerd;

het publiek hiervan hinder van ondervindt;

de onjuiste plaatsing van (brom-)fietsen tot gevaarzettende situaties leidt;

om die reden het niet gewenst is dat (brom-)fietsen buiten de stallingen worden geplaatst;

dat het college op grond van artikel 5:12 eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2014 (APV) gebieden kan aanwijzen, waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorzieningen, plaatsen en/of ruimten te laten staan;

dat ter uitwerking van dit artikel de bebouwde kom van de gemeente Stichtse Vecht als gebied wordt aangewezen;

dit in uitzondering van die gebieden die in een aanwijzingsbesluit specifiek zijn (worden) aangewezen;

 

Gelet op:

 

Artikel: 5:12, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2014 (APV)

Beleidsregel verkeerd geplaatste (brom-)fietsen, wrakken en wees(brom-)fietsen 2021

 

 

 

 

Besluit:

 

Het gebied van gemeente Stichtse Vecht gelegen in de bebouwde kom, aan te wijzen, als minder intensief gebruikt gebied waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte of gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorzieningen, plaatsen en/of ruimten te laten staan;

 

 

een afschrift van dit besluit te zenden aan:

a. de gemeenteraad van Stichtse Vecht

b. de politie, Eenheid Midden Nederland, district West Utrecht, Basisteam SV-DRV

 

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag nadat dit besluit is gepubliceerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2021

 

 

De gemeentesecretaris

De heer F. Halsema

De burgemeester

De heer A.J.H.T.H. Reinders

NB:

 

Uitleg over bezwaar maken

 

Bel ons eerst als u het niet eens bent met het besluit of iets niet begrijpt

De heer M.P. van Asch legt het besluit graag aan u uit. Misschien komt u samen tot een oplossing en hoeft u geen bezwaarschrift te schrijven. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. Let op: wacht niet te lang. U heeft 6 weken om bezwaar te maken. Dit verandert niet doordat u ons belt.

 

Schrijf binnen 6 weken na dit besluit een bezwaarschrift

Zet in uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders:

• de datum

• uw volledige naam en adres

• uw handtekening of die van uw gemachtigde

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent

• de reden(en) waarom u het hier niet mee eens bent.

 

Verstuur uw bezwaar online of via de post

Stuur uw bezwaarschrift online in via www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Of verstuur hem via de post naar postbus 1212, 3600 BE in Maarssen. We ontvangen graag ook een kopie van het besluit waar uw bezwaar over gaat.

Zorg er voor dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit in bezit is van de gemeente.

 

Wanneer kan ik een voorlopige voorziening aanvragen?

Soms kunt u niet wachten op een beslissing op uw bezwaar. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Zoals een vergunning om een boom te kappen. U kunt dan bij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. U kunt dit alleen aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

U vraagt de voorziening aan bij de rechtbank

Dit doet u door een brief te sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt het verzoek ook digitaal indienen op www.rechtspraak.nl. Op deze website leest u ook meer over de procedure. Er staat welke stukken u mee moet sturen, bijvoorbeeld het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt. Ook staan op deze website de kosten (griffierechten) die aan de procedure zijn verbonden. Voor het digitaal indienen van een voorlopige voorziening heeft u een DigiD nodig.