Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 juli 2021, nr. 1612583/1612584, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie om initiatieven te ondersteunen die een duurzame watersportsector bevorderen en die innovaties in die sector tot stand brengen (Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie Noord-Holland 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 juli 2021, nr. 1612583/1612584, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie om initiatieven te ondersteunen die een duurzame watersportsector bevorderen en die innovaties in die sector tot stand brengen (Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie Noord-Holland 2021
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie Noord-Holland 2021
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef van deze regeling is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-202401-01-2028aanhef, artikel 3, 5, 9, 10, 11, 13

23-04-2024

prb-2024-6498

2228559/2228563
15-07-202108-05-2024nieuwe regeling

06-07-2021

prb-2021-5602

1612583/1612584

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 juli 2021, nr. 1612583/1612584, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie om initiatieven te ondersteunen die een duurzame watersportsector bevorderen en die innovaties in die sector tot stand brengen (Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie Noord-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat het wenselijk is om subsidie te verstrekken om initiatieven te ondersteunen die een duurzame watersportsector in de provincie Noord-Holland bevorderen en die innovaties in die sector tot stand brengen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

 

Artikel 25 uit de l Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187) (Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 

Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (de-minimisverordening);

 

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie Noord-Holland 2021

Artikel 1  

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige

toepassing.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten uitgevoerd in de provincie Noord-Holland binnen het thema duurzaamheid:

  • a.

   het aanpassen of vernieuwen van pontjes die voornamelijk onderdeel uitmaken van een recreatief fiets- of wandelnetwerk, zodat deze pontjes emissieloos aangedreven worden;

  • b.

   het realiseren van laadpunten voor elektrisch varen ten behoeve van een voornamelijk recreatief vaarnetwerk;

  • c.

   het realiseren van nieuwe vuilwaterstations ten behoeve van een voornamelijk recreatief vaatnetwerk waarmee ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater wordt voorkomen.

  • d.

   het aanvragen en behalen van het keurmerk Blauwe Vlag van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.

 • 2.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten uitgevoerd in de provincie Noord-Holland binnen het thema innovatie:

  • a.

   het verrichten van research en development om te komen tot nieuwe methoden voor de beheersing van de overlast van waterplanten en het presenteren van de onderzoeksresultaten tijdens een provinciale kennisdelingsbijeenkomst;

  • b.

   het verrichten van research en development om te komen tot een oplossing voor het saneren en recyclen van oude (polyester) pleziervaartuigen en het presenteren van de onderzoeksresultaten tijdens een provinciale kennisdelingsbijeenkomst;

  • c.

   het realiseren van de bediening op afstand van sluizen of bruggen;

  • d.

   het realiseren van een overtoom of overhaal voor pleziervaartuigen.

 • 3.

  De provinciale kennisdelingsbijeenkomst, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a en b, wordt in overleg met de provincie georganiseerd.

Artikel 4  

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit alsmede een beschrijving van de wijze waarop het met de activiteit beoogde doel wordt gerealiseerd;

 • d.

  een planning van de uitvoering van de activiteit.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 7.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

 • 4.

  Per aanvrager wordt één aanvraag om subsidie per kalenderjaar in behandeling genomen.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de activiteit niet openbaar toegankelijk is;

 • d.

  voor de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a tot en met c, en artikel 3, tweede lid, onderdeel c en d, geen verklaring over het beheer en onderhoud is overgelegd voor tenminste vijf jaren;

 • e.

  voor de activiteiten genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel a en b niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 9  

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die naar het oordeel van gedeputeerde Staten direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit, alsmede:

  • a.

   staartkosten tot ten hoogste 20% van de directe bouwkosten van de activiteit:

  • b.

   VAT-kosten tot ten hoogste 16% van de totale directe en indirecte bouwkosten van de activiteit.

 • 2.

  Voor de activiteiten genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel a en b zijn de subsidiabele kosten de kosten van de studie en de kosten van de provinciale kennisdelingsbijeenkomst.

 • 3.

  De subsidiabele kosten van de provinciale kennisdelingsbijeenkomst bedragen maximaal €800,-.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, b en c, en tweede lid, onderdeel c en d, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-.

 • 2.

  De subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel d bedraagt 100 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000,-.

 • 3.

  De subsidie voor activiteiten, genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel a en b, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000,-.

 • 4.

  Indien toepassing van het eerste en het tweede lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste en het tweede lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 2.500,-.

 • 6.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11  

 • 1.

  Indien subsidie wordt verkregen voor de activiteiten, genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel a en b, is de subsidieontvanger verplicht om een samenvatting van de resultaten van de studie aan Gedeputeerde Staten te overleggen die zij openbaar kunnen maken op de provinciale website.

 • 2.

  In de beschikking tot subsidieverlening kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 12  

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2028.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie: waterrecreatie duurzaamheid en innovatie Noord-Holland 2021.

Haarlem, 6 juli 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris