Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
RUD Zuid-Limburg

Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRUD Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021
CiteertitelArchiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2021Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021

07-07-2021

bgr-2021-609

2021/17366

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

 

Gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg,

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 16 juni 2021

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021).

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  archiefbescheiden: documenten en andere informatieobjecten, ongeacht hun vorm overeenkomstig het gestelde in artikel 1, onder c, van de wet;

 • b.

  archiefbewaarplaats: de door het bestuur aangewezen archiefbewaarplaats;

 • c.

  archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge artikel 12, eerste lid of 13, eerste lid, van de wet;

 • d.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • e.

  beheereenheid: een door het dagelijks bestuur als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel / organisatieonderdelen;

 • f.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • g.

  archivaris: de door het bestuur aangewezen archivaris van het Historisch Centrum Limburg;

 • h.

  gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg;

 • i.

  informatiesysteem: samenhangend geheel van documentatie, mensen, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd;

 • j.

  ordeningssysteem: systeem van ordening van archiefbescheiden of archiefbestanddelen binnen een (deel van een) archief Informatiebestand.

   

Hoofdstuk II De archiefbewaarplaats en de archivaris

 

Artikel 2

Als archiefbewaarplaats wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van het Historisch Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht.

 

Artikel 3

Als archivaris wordt aangewezen de archivaris van het Historisch Centrum Limburg.

 

Artikel 4

 • 1.

  Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde documenten en documentaire verzamelingen ten behoeve van organen van het openbaar lichaam. De archivaris verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 • 2.

  Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de archivaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. De archivaris verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

   

Artikel 5

 • 1.

  De archivaris kan nadere regels stellen over de raadpleging en het verstrekken van reproducties van de archiefbescheiden en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.

 • 2.

  De kosten voor het in het voorgaande lid beschrevene worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door het algemeen bestuur van de archiefbewaarplaats bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

   

Artikel 6

De archivaris doet eenmaal per 2 jaar verslag aan het dagelijks bestuur over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

 

Hoofdstuk III De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

 

Artikel 7

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

 

Artikel 8

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

 

Artikel 9

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat voldoende, deskundig personeel beschikbaar is voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm of status.

 

Artikel 10

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd gedurende de in de geldende selectielijst voor (inter)gemeentelijke organen vastgestelde bewaartermijn.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden in aanmerking komen.

   

Artikel 11

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor archiefbescheiden zijn verbonden.

 

Artikel 12

Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

 

Artikel 13

Het dagelijks bestuur doet eenmaal per twee jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen is verricht ter uitvoering van artikel 40 van de wet. Hij voegt daar bij het verslag dat de archivaris heeft uitgebracht aangaande het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 14

Het dagelijks bestuur ziet erop toe dat bij deelname door de gemeenschappelijke regeling in privaatrechtelijke rechtspersonen die overheidstaken uitvoeren, het beheer van de archiefbescheiden bij deze rechtspersoon zoveel mogelijk geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet.

 

Hoofdstuk IV Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 

Artikel 15

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 16

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij de wet opdragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek (of vergelijkbaar niveau) als bedoeld in artikel 22 van de wet.

 

Artikel 17

 • 1.

  De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2.

  De archivaris of degene die namens hem met het toezicht is belast, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden, de ruimten en informatiesystemen waarin deze zich bevinden.

   

Artikel 18

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het dagelijks bestuur. De archivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

 

Artikel 19

De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van tenminste het voornemen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting of ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering, conversie, migratie of emulatie van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering of wijziging van een ordeningssysteem;

 • f.

  vervanging door reproducties, teneinde de vervangen bescheiden te vernietigen, conform artikel 7 van de wet.

   

Artikel 20

De archivaris doet eenmaal per twee jaar verslag aan het dagelijks bestuur betreffende de uitoefening van het toezicht.

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

 

Artikel 21

De Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019 van 17 april 2019 wordt ingetrokken.

 

Artikel 22

Deze verordening treedt in werking op 12 juli 2021.

 

Artikel 23

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021

 

 

De secretaris, De voorzitter,