Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Verordening op de raadscommissie 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissie 2021
CiteertitelVerordening op de raadscommissie 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-202101-07-2021Nieuwe regeling

24-06-2021

gmb-2021-221245

Z21.085610 / D21.765902

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissie 2021

De raad van de gemeente Goes;

 

gelet op artikel 82 eerste lid van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen:

 

Verordening op de raadscommissie 2021

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: voorzitter van een kamer van de raadscommissie of diens vervanger;

 • b.

  fractie: groep van raadsleden die door de voorzitter van het centraal stembureau bij de laatste verkiezing op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard;

 • c.

  agendacommissie: commissie als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Artikel 2 Instelling

 • 1.

  De raad stelt een commissie van advies in.

 • 2.

  Deze raadscommissie bestaat als regel uit twee kamers die tegelijkertijd vergaderen.

 • 3.

  Iedere kamer heeft een eigen voorzitter en secretaris.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De raadscommissie heeft de volgende taken:

  • a.

   het uitbrengen van advies aan de raad over ingediende voorstellen;

  • b.

   het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging;

  • c.

   het voeren van overleg met het college of de burgemeester over verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur.

Artikel 4 Samenstelling raadscommissie

 • 1.

  De leden van de raad zijn lid van de commissie, tenzij het lid de functie van voorzitter vervult.

 • 2.

  Elke fractie kan, naast zijn raadsleden, maximaal drie extra leden voor de commissie voordragen. Deze leden zijn inwoners van de gemeente Goes en stonden tijdens de laatste verkiezing van de gemeenteraad op de kandidatenlijst van die fractie vermeld. De artikelen 11 tot en met 15 en 19 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De leden als bedoeld in lid 2 worden aangeduid als “steunfractielid”. Steunfractieleden dienen vóór toetreding tot de raadscommissie hun nevenactiviteiten te melden bij de griffier. Een steunfractielid dat zijn taken neerlegt, meldt zich schriftelijk af bij de voorzitter van de raad. Dit schrijven wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de debatraad.

 • 4.

  In afwijking van lid 2 mag iedere fractie per bestuursperiode één commissielid voordragen dat niet op de kandidatenlijst bij de laatstgehouden verkiezingen voor de gemeenteraad heeft gestaan.

 • 5.

  De uitzondering zoals aangeduid in lid 4 vervalt met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitters worden door de raad uit zijn midden benoemd en ontslagen.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het bewaken van de vastgestelde vergadertijd;

  • c.

   het handhaven van de orde;

  • d.

   het doen naleven van deze verordening;

  • e.

   het formuleren van het advies na de beraadslagingen;

  • f.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval bij ontslag, het niet langer bestaan van de fractie en aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid houdt ook op lid te zijn van de raadscommissie indien dit niet meer voldoet aan de gestelde eisen uit artikel 4 lid 2 of het raadslidmaatschap.

 • 3.

  De raad kan een steunfractielid, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, ook ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

Artikel 7 Commissiesecretaris

 • 1.

  De griffier wijst ter ondersteuning van de raadscommissie secretarissen aan.

 • 2.

  In iedere vergadering van een kamer van de commissie is een secretaris aanwezig.

Artikel 8 Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders kunnen in de vergadering aanwezig zijn en aan de beraadslagingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De raadscommissie vergadert als regel op donderdagavond volgens een vastgesteld vergaderrooster.

 • 2.

  De vergadering van de raadscommissie begint in de regel om 20.00 uur in het Stadskantoor.

 • 3.

  De raadscommissie vergadert tevens indien de agendacommissie het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken bij de voorzitter van de agendacommissie.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten, wanneer tenminste een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig acht.

 • 3.

  De vergadering beslist bij meerderheid of er achter gesloten deuren wordt vergaderd.

Artikel 11 Oproep

 • 1.

  De griffier zendt tenminste tien dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke elektronische oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden beschikbaar gesteld.

 • 3.

  De voorzitter kan na het verzenden van de oproep zo nodig een aanvullende agenda doen uitgaan. De daarop vermelde voorstellen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden toegezonden.

Artikel 12 De agenda

 • 1.

  De agendacommissie stelt de agenda van de vergadering vast.

 • 2.

  Wanneer een kamer een voorstel onvoldoende voor beraadslaging voorbereid acht, kan besloten worden dit verder niet te behandelen. De agendacommissie bepaalt in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 13 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep ter inzage gelegd op het stadskantoor. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het stadskantoor gebracht.

 • 3.

  Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst, met uitzondering van stukken waarop op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd.

Artikel 14 Openbare kennisgeving

Vergaderingen van de raadscommissie worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging op de gemeentelijke website.

Artikel 15 Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde tijdstip.

Artikel 16 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Bij het begin van inhoudelijke agendapunten kunnen de aanwezige toehoorders, indien zij dit ten minste vier uur vóór aanvang van de vergadering bij de griffier kenbaar hebben gemaakt, gedurende maximaal 10 minuten het woord voeren.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 • 3.

  Het spreekrecht geldt niet voor personen die het woord willen voeren namens een politieke partij die in de raad vertegenwoordigd is.

 • 4.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Indien zich meer dan twee sprekers hebben aangemeld wordt de totaal beschikbare tijd evenredig over hen verdeeld.

 • 5.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter, of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 17 Besluitenlijsten

 • 1.

  De ontwerp besluitenlijsten van de vergaderingen worden meegezonden met de schriftelijke oproep voor de debatraad.

 • 2.

  De besluitenlijsten worden via de lijst van ingekomen stukken vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 3.

  De in de vergadering aanwezigen hebben het recht een voorstel tot wijziging te doen indien de besluitenlijsten onjuistheden bevatten.

 • 4.

  Een besluitenlijst bevat:

  • a.

   de namen van de aanwezigen;

  • b.

   een vermelding van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring;

  • d.

   de gedane toezeggingen.

 • 5.

  De besluitenlijsten worden opgesteld onder de zorg van de griffier.

Artikel 18 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  • b.

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2.

  Indien een spreker zich beledigend of onbehoorlijk uitdrukt, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, roept de voorzitter hem tot de orde. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en – indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord – de vergadering sluiten.

Artikel 19 Beraadslaging

 • 1.

  De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de commissie beslissen om over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2.

  Op verzoek van een lid van de commissie of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen om het college of de leden van de commissie de gelegenheid te geven tot onderling nader overleg.

 • 3.

  De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. Degene die de schorsing heeft aangevraagd krijgt als eerste het woord.

Artikel 20 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1.

  De raadscommissie kan bepalen dat anderen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter, de griffier of één der leden van de raadscommissie genomen.

Artikel 21 Advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is besproken, sluit hij de beraadslaging.

 • 2.

  Voordat de beraadslaging wordt gesloten, formuleert de voorzitter het advies aan de raad.

Hoofdstuk 3. Rechten van commissieleden

Artikel 22 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel wordt bij meerderheid direct beslist.

Artikel 23 Inlichtingen

 • 1.

  Indien een lid over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet verlangt, wordt een verzoek daartoe schriftelijk ingediend bij het college of de burgemeester.

 • 2.

  Een afschrift van dit verzoek wordt door de indiener in afschrift toegezonden aan de raadscommissie.

 • 3.

  De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven.

 • 4.

  De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de antwoorden zullen worden gegeven.

Hoofdstuk 4. Besloten vergadering.

Artikel 24 Algemeen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 25 Besluitenlijst

 • 1.

  Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijke besluitenlijst opgesteld, welke niet openbaar wordt gemaakt, tenzij overeenkomstig artikel 17 anders wordt beslist.

 • 2.

  De besluitenlijst ligt uitsluitend voor de leden ter inzage.

Artikel 26 Geheimhouding

Voor afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of over de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan tevens besluiten de geheimhouding op te heffen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 27 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadscommissievergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 28 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen die inbreuk maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Artikel 29 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de voorzitter.

Artikel 30 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt het de Verordening op de Raadscommissie vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 24 juni 2021.

de griffier,

drs. B.C. vanDoornum

de voorzitter,

drs. M.Mulder MSc.

Toelichting op de Verordening op de raadscommissie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moet worden herhaald, is in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Artikel 2 Instelling

Er wordt één raadscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit meerdere kamers. De kamers vergaderen gelijktijdig, althans vangen gelijktijdig aan. Iedere kamer heeft een voorzitter en secretaris.

Artikel 3 Taken

De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester. De taak om de besluitvorming van de raad voor te bereiden komt tot uitdrukking in de taak advies uit te brengen over een voorstel of onderwerp. De raadscommissie kan ook uit eigener beweging advies aan de raad uitbrengen; ook dit advies kan aanleiding zijn voor besluitvorming in de raad. De taken van de raadscommissie zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.

Artikel 4 Samenstelling raadscommissie

De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissie. Elk raadslid is ook lid van de commissie. Verder kan elke fractie maximaal drie niet-raadsleden voor de commissie voordragen. Deze worden steunfractielid genoemd, om een onderscheid met raadsleden die ook lid zijn van de raadscommissie zijn te kunnen maken. Er zijn immers twee soorten commissieleden.

In het artikel zijn enkele voorwaarden voor de benoeming tot steunfractielid opgenomen. Verder is een aantal artikelen uit de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Voorzitter

Artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitter van een raadscommissie raadslid moet zijn. Om die reden bepaalt artikel 5, eerste lid, dat de raad de voorzitters en hun plaatsvervangers “uit zijn midden” benoemt.

Op basis van het tweede lid, is de voorzitter geen lid van de raadscommissie. Dit is een bewuste keuze. Op deze wijze kan de voorzitter zich concentreren op zijn taak als (technisch) voorzitter en zijn tijd en energie aanwenden voor het bewaken van de positie van de raadscommissie. Hij hoeft zich niet te bekommeren om de inbreng van zijn fractie in de raadscommissie.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

De zittingsperiode van de leden, de voorzitters en hun plaatsvervangers is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan (eerste lid).

Op grond van het tweede lid eindigt het lidmaatschap van een raadscommissie eveneens van rechtswege indien een lid niet meer voldoet aan de gestelde eisen voor het raadslidmaatschap.

Het derde lid bepaalt dat een steunfractielid alleen op voorstel van de eigen fractie kan worden ontslagen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen in geval van een splitsing van een fractie. De ontstane nieuwe fractie heeft dan overigens conform artikel 4, tweede lid, geen recht op eigen steunfractieleden.

Artikel 7 Commissiesecretaris

Iedere raadscommissie wordt ondersteund door een commissiesecretaris. Dit is een medewerker van de griffie of een benoemde ambtenaar uit de ambtelijke organisatie.

De commissiesecretaris is altijd bij de vergaderingen van de raadscommissie aanwezig. In principe neemt hij geen deel aan de beraadslagingen, zij het dat de voorzitter de mogelijkheid heeft om de commissiesecretaris uit te nodigen aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 8 Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur geen lid meer van raadscommissies (artikel 82, tweede lid). Hun aanwezigheid is daarentegen wel gewenst.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De commissie vergadert één of twee keer in de maand. Dit kan worden gecombineerd met een hamerraad. De vergaderingen vinden plaats op donderdag.

Artikel 10 Openbaarheid

De vergaderingen van de raadscommissies vinden in de regel in het openbaar plaats. Op verzoek van een vijfde van het aantal leden van een raadscommissie of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen om achter gesloten deuren te vergaderen. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar is, tenzij de raadscommissie anders beslist.

Artikel 11 Oproep

De leden van een raadscommissie ontvangen een oproep inclusief de agenda voor een vergadering en de stukken tenminste tien dagen voor de vergadering.

Artikel 12 De agenda

Voorafgaand aan het verzenden van de oproep, stelt de agendacommissie de agenda voorlopig vast. Uiteindelijk bepaalt een raadscommissie echter zijn eigen agenda. Dit betekent onder andere dat een raadscommissie kan bepalen dat een onderwerp of voorstel onvoldoende voorbereid en voor inlichtingen of advies aan het college wordt gezonden. Een raadscommissie bepaalt vervolgens in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt en niet het college. Uiteraard zal hierover wel overleg gevoerd moeten worden met het college of de secretaris.

Artikel 13 Ter inzage leggen van stukken

Naast de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, worden stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen op een vaste plaats voor een ieder ter inzage gelegd. Originele stukken moeten uiteraard bij de gemeente blijven berusten. Stukken ten aanzien waarvan geheimhouding wordt opgelegd, kunnen leden van raadscommissies bij de griffier inzien.

Artikel 14 Openbare kennisgeving

Met dit artikel wordt invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 19, tweede lid, van de Gemeentewet. Voor wat betreft de wijze van publicatie is aangesloten bij artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Dit is de juridische grondslag voor het uitsluitend elektronisch plaatsen van de kennisgeving, zie artikel 3:12 juncto 2:14 van de Awb.

Artikel 15 Opening vergadering

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 16 Spreekrecht burgers

Het spreekrecht van burgers kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur, één van doelstellingen van de vernieuwing van het lokaal bestuur.

Een burger kan alleen inspreken over onderwerpen die de raadscommissie aangaan. Benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen zijn uitgesloten van het spreekrecht van burgers. Omdat inspraak over de benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen – de belangen van – kandidaten al dan niet in de uitoefening van hun ambt of functie kan schaden, kunnen burgers hierover geen uitlatingen doen.

Artikel 17 Besluitenlijst

De besluitenlijst wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep voor de debatraad verstuurd aan de leden en overige personen die het woord gevoerd hebben gevoerd, toegezonden. De in de vergadering aanwezigen hebben het recht een voorstel tot wijziging te doen. Een voorstel tot wijziging kan tot het moment van vaststelling bij de griffier worden ingediend. Het is aan de raadscommissie om te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd wordt, aangezien de raadscommissie de besluitenlijst vaststelt. Een afwijzing van een dergelijk voorstel is niet vatbaar voor beroep (aldus de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State). De commissiesecretaris stelt de notulen op, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de griffier op grond van het vijfde lid.

Artikel 18 Handhaving orde; schorsing

Het eerste lid verzekert dat leden van een raadscommissie vrijelijk kunnen spreken. Wel zijn interrupties uiteraard toegestaan voor zover de voorzitter bij een overvloed aan interrupties of in het belang van de voortgang van de beraadslagingen niet bepaalt dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties afrondt. Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten, bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 Gemeentewet -van overeenkomstige toepassing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, kan hij de vergadering sluiten.

Artikel 19 Beraadslaging

Om de duur van vergaderingen niet te beperken wordt over een voorstel dat in onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraadslaagd. In het eerste lid is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Zowel de voorzitter als de leden hebben het recht om voor te stellen een voorstel gesplitst te behandelen. Het eerste lid brengt daarmee tot uitdrukking dat een raadscommissie zijn eigen werkwijze bepaalt. Het recht wordt aan ieder individueel raadslid toegekend. Dit past in het streven naar dualisering, aangezien dualisering versterking van de vertegenwoordigende en daarmee agenderende rol van een raadscommissie veronderstelt. Hiertoe dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties over adequate instrumenten te beschikken.

Indien de schorsing als bedoeld in het tweede lid aan het einde van de tweede termijn plaatsvindt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd.

Artikel 20 Deelname aan de beraadslaging door anderen

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op leden van raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen.

Artikel 21 Advies

De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als hij vaststelt dat een onderwerp voldoende is toegelicht, tenzij een raadscommissie anders beslist. Een raadscommissie neemt geen beslissingen, maar bereidt de besluitvorming in de raad voor en overlegt met het college en de burgemeester. Wel kan een raadscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad. De leden beslissen over het advies. Ten behoeve van het debat in de raad en om recht te doen aan de mening van alle fracties, inclusief minderheidsstandpunten, worden de standpunten van alle fracties opgenomen. Het ligt voor de hand dat, indien een lid het niet eens is met het fractiestandpunt, dat hier afzonderlijk melding van wordt gemaakt in het advies aan de raad.

Artikel 22 Voorstellen van orde

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 23 Inlichtingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 24 Algemeen

Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voorzover de toepassing van die bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal een raadscommissie moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.

Artikel 25 Besluitenlijst

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeentewet schrijft voor dat van een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist. In aanvulling hierop bepaalt het tweede lid van deze modelbepaling dat de notulen van een besloten vergadering ter inzage liggen bij de griffier. De raadscommissie beslist over het openbaar maken van deze notulen.

Artikel 26 Geheimhouding

Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechtswege onder de geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 86 van de Gemeentewet nodig. Niet alleen een raadscommissie kan geheimhouding opleggen, ook de voorzitter van een raadscommissie, het college en de burgemeester kunnen geheimhouding aan een raadscommissie opleggen. Overigens kan een raadscommissie ook geheimhouding opleggen aan de raad of het college ten aanzien van stukken die zij aan de raad of het college overlegt (artikel 25, tweede lid, en artikel 55, tweede lid, van de Gemeentewet). De geheimhouding geldt ten aanzien van een ieder die aanwezig is bij een besloten vergadering of die kennis draagt van stukken ten aanzien waarvan geheimhouding geldt. De geheimhouding geldt totdat het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd of de raad, haar opheft.

Artikel 27 Geluid- en beeldregistraties

Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.

Artikel 28 Verbod gebruik mobiele telefoons

Dit heeft betrekking op het mobiele telefoonverkeer. Het afgaan van mobiele telefoons werkt verstorend tijdens de vergadering. Dit laat echter onverlet, dat indien zwaarwegende redenen dit noodzakelijk maken, de voorzitter aanwezigen toestemming kan geven hun mobiele telefoon wel aan te laten staan.

Artikel 29 en 30 Uitleg verordening en Inwerkingtreding

Deze artikelen behoeven geen toelichting.