Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Beleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren
CiteertitelBeleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://www.orioniswalcheren.nl/organisatie/wetgeving/verordeningen-en-beleidsregels.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 4:81, lid 1 Awb

Re-integratieverordening PW, IOAW en IOAZ 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019Geconsolideerde regeling

13-06-2019

Website Orionis Walcheren

DB nota 19 041 Besluitnummer d190613-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren

 

Besluit van Orionis Walcheren tot vaststelling van de Beleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren

 

Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren;

 

Gelet op: artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en de Re-integratie verordening PW, IOAW en IOAZ 2017

 

 

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel(s):

 

Beleidsregels Plaatsingssubsidie intermediairs Orionis Walcheren

 

Deze beleidsregels treden in werking per 1 juli 2019

 

 

 

1. Doel

Bevorderen dat werkzoekenden met een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ, aangenomen worden in een regulier dienstverband zodat de uitkering kan worden beëindigd.

 

2. Doelgroep

Werkzoekenden woonachtig in de gemeenten Middelburg, Vlissingen of Veere met een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ. Deze werkzoekenden hebben geen betaald dienstverband.

 

3. Wie komt mogelijk in aanmerking voor de subsidie?

De intermediair (uitzendbureau, detacheringsbureau, re-integratiebedrijf, arbeids-bemiddelingsbureau e.d.) die: Een door Orionis Walcheren aangewezen/aangemelde werkzoekende in dienst neemt of met een dienstverband plaatst bij een derde werkgever met de duur van minimaal 3 maanden, met een salaris waardoor de werkzoekende geen beroep meer kan doen op een uitkering.

 

4. Hoogte van de subsidie

De plaatsingssubsidie bestaat uit een eenmalig bedrag van €1000 als het dienstverband minimaal 3 maanden heeft voortgeduurd en nogmaals een eenmalig bedrag van €1000 als het dienstverband minimaal 6 maanden heeft voortgeduurd.

 

5. Aanmelding van kandidaten

Orionis Walcheren meldt mogelijke kandidaten per e-mail bij de intermediair aan. In de

e-mail wordt vermeld dat voor betreffende kandidaat de plaatsingssubsidie van toepassing is. Alleen voor kandidaten die op deze wijze zijn aangemeld kan subsidie verstrekt worden.

 

6. Declaratie

De intermediair mag een subsidiebedrag van €1000 declareren als het dienstverband minimaal 3 maanden heeft voortgeduurd en nogmaals een bedrag van €1000 als het dienstverband minimaal 6 maanden heeft voortgeduurd. Beide bedragen mogen ook in een keer worden gedeclareerd als het dienstverband minimaal 6 maanden heeft voortgeduurd. Bij de declaratie moet als bewijsstuk een gewaarmerkte salarisspecificatie of een loonstaat over de subsidieperiode zijn bijgevoegd.

De declaratie moet uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de subsidieperiode worden ingediend.

 

7. Wijzigingen melden

De intermediair meldt wijzigingen die het recht op de plaatsingssubsidie kunnen beïnvloeden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ingang van de wijziging aan Orionis Walcheren.

 

8. Ingangsdatum

Deze beleidsregels zijn van kracht met ingang van 1 juli 2019

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren op 13 juni 2019

 

 

S. Stroosnijder,

voorzitter

J.J.M. Feenstra,

secretaris