Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Besluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk telefonisch kan worden gehoord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk telefonisch kan worden gehoord
CiteertitelBesluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBesluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.orioniswalcheren.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 2 lid 3 Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale Regelingen Orionis Walcheren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2017Geconsolideerde regeling

14-09-2017

Website Orionis Walcheren

AB nota 17 056 besluitnummer a170914-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk telefonisch kan worden gehoord

 

Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden

betreft,

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en

aanverwante regelingen.

 

gelet op artikel 2, derde lid, van de verordening behandeling bezwaarschriften

Sociale regelingen Orionis Walcheren,

 

besluit vast te stellen:

 

Het Besluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften

waarbij ambtelijk kan worden gehoord

 

 

Artikel 1

 

De in artikel 2 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen

als categorieën waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden en op verzoek van de

cliënt ook telefonisch.

 

Artikel 2  

 

De categorieën bedoeld in artikel 1 zijn:

 

Bezwaarschriften inzake:

 

  • Een afstemming van de uitkering op basis van de eerste of tweede categorie zoals verwoord in de afstemmingsverordening.

  • De wet openbaarheid van bestuur;

  • De wet dwangsom;

  • Besluiten tot buiten behandeling stellen van een aanvraag bijzondere bijstand en minimaregelingen

 

Artikel 3  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 september 2017.

De secretaris, De voorzitter,

J.J.M. Feenstra S, Stroosnijder