Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk houdende regels omtrent een incidentele subsidie voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur (Nadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk houdende regels omtrent een incidentele subsidie voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur (Nadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021)
CiteertitelNadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Nadere regel vervalt op 1 januari 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2021nieuwe regeling

21-06-2021

gmb-2021-217635

D/21/285441 - Z/21/282000

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk houdende regels omtrent een incidentele subsidie voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur (Nadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk (ASV) 2017 en de negatieve financiële effecten van de door de Rijksoverheid ingestelde coronamaatregelen,

 

besluit vast te stellen,

 

de Nadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Generieke financiële waardering: een incidentele subsidie voor verenigingen als tegemoetkoming voor de nadelige financiële gevolgen van de coronapandemie.

 • b.

  Budgetplafond: het maximaal beschikbare budget voor deze Nadere regel.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Nadere regel is enkel van toepassing op de verstrekking van een incidentele subsidie door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde doelgroep.

Artikel 3. Doelgroep

Een incidentele subsidie wordt op grond van deze Nadere regel uitsluitend verstrekt aan statutair in gemeente Cuijk gevestigde stichtingen en/of besturen van de volgende vrijwilligersorganisaties (niet zijnde gemeenschapsaccommodaties):

 • -

  Sportverenigingen;

 • -

  Cultuurverenigingen en –instellingen;

 • -

  Jeugdverenigingen.

Artikel 4. Grondslagen voor deze subsidie

 • 1.

  De aanvrager behoort tot de doelgroep als genoemd in artikel 3.

 • 2.

  Aanvrager dient een schriftelijk verzoek in conform artikel 5.

 • 3.

  Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt het rekenmodel gehanteerd dat gebaseerd is op het aantal contributie betalende leden. In het rekenmodel in de bijlage die onderdeel is van deze regeling is het rekenmodel opgenomen.

 • 4.

  Een vrijwilligersorganisatie zonder leden die een cultuurinstelling is, komt in aanmerking voor een vast subsidiebedrag dat opgenomen is in het rekenmodel in de bijlage die onderdeel is van deze regeling.

Artikel 5. Specifieke voorwaarden

De aanvrager:

 • 1.

  Geeft bij het schriftelijk verzoek aan over welk ledenaantal de vereniging beschikt per 1 januari 2021.

 • 2.

  Toont desgevraagd aan dat het ledenaantal overeenkomt met het opgegeven aantal leden.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie op grond van deze regeling wordt geweigerd in geval:

 • a.

  niet wordt voldaan aan artikel 4 en 5;

 • b.

  het budgetplafond wordt overschreden.

 • c.

  een aanvrager al eerder een aanvraag heeft gedaan voor deze Nadere regel.

Artikel 7. Aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend via de website, per brief of mail gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Cuijk onder vermelding van Aanvraag ‘Nadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021’.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie kan tot 1 november 2021 worden ingediend.

Artikel 9. Budgetplafond.

Er is sprake van een budgetplafond van € 45.000,-.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze Nadere regel niet van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze Nadere regel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze Nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel Generieke financiële waardering voor verenigingen en stichtingen sport en cultuur Cuijk 2021.

 • 3.

  Deze Nadere regel vervalt op 1 januari 2022.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

R. Rongen

Secretaris

W.A.G. Hillenaar

Burgemeester