Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)
CiteertitelBesluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-217411

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen:

 

overwegende dat

 • -

  gebleken is dat een groot aantal inwoners door de hardheid van het stelsel van de kinderopvangtoeslag onevenredig is benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht en velen nog verkeren;

 • -

  het college zich inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid;

 • -

  deze gedupeerde ouders een zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst verdienen;

 • -

  het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden een essentieel onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan;

 • -

  de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de grondslag zal bieden om gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders en diens toeslagpartner kwijt te schelden;

 • -

  de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • -

  het college het wenselijk acht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

 • -

  de Raad van gemeente Meerssen bij Raadsinformatiebrief d.d. 9 februari 2021 geïnformeerd is over de hersteloperatie en de rol van de gemeente hierin.

besluit vast te stellen:

 

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

 • 1.

  Het college besluit de gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 • 2.

  Het college verleent de kwijtschelding ambtshalve als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3. van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 3.

  Het college mandateert de bevoegheid tot kwijtschelding als bedoeld in het eerste en tweede lid aan de medewerker invordering.

 • 4.

  Het college mandateert de bevoegdheid tot het toepassen van de in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen beoogde hardheidsclausule, aan de portefeuillehouder Sociaal Domein.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021.

Meerssen, 29 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

mr. J.J.M. Eurlings

de burgemeester,

M.A.H. Clermonts-Aretz