Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidieregeling voor het uitvoeren van onderzoeken naar de toekomstige functie van kerkgebouwen gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor het uitvoeren van onderzoeken naar de toekomstige functie van kerkgebouwen gemeente Raalte
CiteertitelSubsidieregeling toekomst kerkgebouwen gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR325451/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-202131-12-2023nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-214478

44605-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voor het uitvoeren van onderzoeken naar de toekomstige functie van kerkgebouwen gemeente Raalte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Raalte 2014;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling voor het uitvoeren van onderzoeken naar de toekomstige functie van kerkgebouwen gemeente Raalte:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  kerkgebouw: gebouw dat behoort tot het cultureel erfgoed (gemeentelijk of rijksmonument) en dat volgens planning van de eigenaar binnen vijf jaar aan de viering van de eredienst onttrokken wordt of reeds is;

 • b.

  haalbaarheidsonderzoek: onderzoek naar de wettelijke, planologische, technische en financiële haalbaarheid van de beoogde nieuwe invulling (herbestemming) van een kerkgebouw, waaruit blijkt of de nieuwe invulling uitvoerbaar en rendabel is;

 • c.

  bouwkundig onderzoek: onderzoek naar de bouwtechnische staat van het kerkgebouw in relatie tot de gewenste nieuwe invulling (herbestemming);

 • d.

  deskundige en erkende instantie: een bouwbedrijf dat erkend is als restaurateur van (Rijks)monumenten.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor tegemoetkoming in de kosten van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe invulling (herbestemming) anders dan de eredienst voor het kerkgebouw, en voor onderzoek naar de bouwkundige staat van een kerkgebouw in relatie tot de gewenste andere invulling, gebruik of bestemming.

De beoogde nieuwe invulling (herbestemming) van een kerkgebouw dat onderwerp is van het haalbaarheidsonderzoek dient bij te dragen aan een zinvolle en duurzame toekomstige bestemming voor het gebouw dat volgens de kerkeigenaar realistisch, haalbaar en te verwezenlijken is.

 

Artikel 4. Doelgroep

Uitsluitend eigenaren van een kerkgebouw komen in aanmerking voor subsidie naar de bouwkundige staat van een kerkgebouw. Voor subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek komen alleen de eigenaren van een kerkgebouw en verenigingen/stichtingen die een onderzoek willen verrichten naar de haalbaarheid van een herbestemmingsplan dat de instemming heeft van de kerkeigenaar.

 

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en voor het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek, uitgebracht door een deskundige, erkende instantie. Dit om de kwaliteit, rechtsgeldigheid en betrouwbaarheid van een dergelijk onderzoek te bewaken en te waarborgen.

 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt per onderzoek maximaal € 5.000,- incl. BTW.

 

Artikel 7. Wijze van verdeling en subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag compleet is .

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4.

  Het subsidieplafond bedraagt € 25.000,00 per jaar.

 • 5.

  Per kerkgebouw kan meerdere malen subsidie verstrekt worden voor een haalbaarheidsonderzoek. Per kerkgebouw kan slechts éénmaal subsidie voor een bouwkundig onderzoek verstrekt worden.

Artikel 8. Aanvraag

In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014 bevat een aanvraag:

 • a.

  Een ingevuld aanvraagformulier met naam, adres en bankgegevens van aanvrager (zie bijlage);

 • b.

  Een kopie van het plan voor de nieuwe functie van het gebouw indien het een bijdrage in een haalbaarheidsonderzoek betreft;

 • c.

  De offerte voor uitvoering van het haalbaarheids- of bouwkundig onderzoek.

 

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Raalte 2014, ingediend voorafgaand aan de start van het haalbaarheids- of bouwkundig onderzoek.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling toekomst kerkgebouwen gemeente Raalte.

 

Aldus vastgesteld te Raalte op 29 juni 2021,

 

Burgemeester en wethouders van Raalte

de secretaris,

Karin Cornelissen

de burgemeester,

Martijn Dadema