Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de gevonden en verloren voorwerpen (Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gulpen-Wittem)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de gevonden en verloren voorwerpen (Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gulpen-Wittem)
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gulpen-Wittem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 7 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 7. artikel 10 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 8. artikel 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 9. artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 10. Besluit gevonden voorwerpen
 11. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021nieuwe regeling

17-05-2021

gmb-2021-214423

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de gevonden en verloren voorwerpen (Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gulpen-Wittem)

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gulpen-Wittem.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: de medewerkers van de publieksbalie en de buitendienst van de gemeente Gulpen-Wittem;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Gulpen-Wittem;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2: Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3: Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Gulpen-Wittem tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.gulpen-wittem.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte geschiedt ofwel persoonlijk aan de receptie van het gemeentehuis, ofwel telefonisch ofwel via de website: www.verlorenofgevonden.nl , waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren.

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4: In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5: Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen. Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6: Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  Publicatie vindt plaats op www.verlorenofgevonden.nl.

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7: Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8: Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

Eenmaal per kwartaal wordt met gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken, als volgt gehandeld:

 • a.

  gevonden sleutels gaan naar de ijzerwinkel.

 • b.

  gevonden sieraden worden verkocht aan de juwelier. De opbrengst daarvan wordt gestort in de gemeentekas,

 • c.

  gevonden geld wordt gestort in de gemeentekas.

 • d.

  gevonden telefoons gaan naar de Stichting Hulphond.

 • e.

  gevonden brillen gaan via de brillenzaak naar de missiezusters.

 • f.

  gevonden fietsen worden door de afdeling Sociale Zaken uitgedeeld aan de meest hulpbehoevenden.

 • g.

  alle overige gevonden voorwerpen, zoals tassen, kleding e.d. worden vernietigd.

Artikel : 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juni 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als:

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem, 17 mei 2021

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

drs. J. Kusters

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens