Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omnibuzz

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent mandaat- en volmacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmnibuzz
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent mandaat- en volmacht
CiteertitelMandaat- en volmachtregeling Omnibuzz 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021nieuwe regeling

28-04-2021

bgr-2021-578

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent mandaat- en volmacht

Samenvatting

Het nemen van besluiten is binnen de gemeenschappelijke regeling voorbehouden aan het dagelijks bestuur. Om de dagelijkse gang van zaken werkbaar te houden, heeft het dagelijks bestuur een aantal van deze besluiten gemandateerd aan de directeur. Over mandatering wordt gesproken bij besluiten van publiekrechtelijke aard. Voor besluiten van privaatrechtelijke aard heeft het dagelijks bestuur volmacht verleend aan de directeur. Daar waar dit doelmatig is kan de directeur aan andere functionarissen binnen de organisatie ondermandaat c.q. subvolmacht verlenen. Het dagelijks bestuur verleent goedkeuring door het vaststellen van het register (mandaat- en volmachtregister).

 

Laatste update

Dit document is opgenomen in het personeelshandboek in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tekstuele aanpassing heeft plaatsgevonden in artikel 1, lid 2 (tekstueel), 2016-M-B02 aanpassing functiebenaming sub volmacht, 2016 – M – B04 idem.

 

Als gevolg van de invoering van de Wnra wijzigt de aard van de besluiten met betrekking tot personeelsaangelegenheden. Zo was het verlenen van een ambtelijke aanstelling voorheen een eenzijdig, publiekrechtelijk besluit dat onder de algemene wet bestuursrecht viel. Nu de ambtelijke rechtspositie onder het Burgerlijk Wetboek is vormgegeven, is het aangaan van een ambtelijk dienstverband een tweezijdige, privaatrechtelijke handeling, die vorm krijgt door het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor verplaatsen zich de besluiten inzake de arbeidsvoorwaarden van het personeel zich van de mandaat- naar de volmachtfiguur. Omnibuzz kiest in dit kader niet voor een dubbele figuur zoals sommige gemeenten. Hierbij wordt het besluit om een vacature in te vullen eerst onder publiekrechtelijke vlag genomen waarna de in dienst treding onder privaatrechtelijke vlag plaats vindt. De reden hiervoor is enerzijds doelmatigheid en anderzijds de verenigbaarheid met het doel van de Wnra.

 

Achtergrondinformatie

De mandaat- en volmachtregeling is van groot belang bij geschillen met derden. Los van de inhoudelijke merites zal een rechter altijd toetsen of een besluit ‘bevoegd’ genomen is.

 

Uitleg bij de gemaakte keuzes

De keuzes zoals vastgelegd in het register vormen een moment opname. Jaarlijks zal worden bezien of het register uitgebreid of ingekort dient te worden. Verder wordt jaarlijks beoordeeld of de mandaten en volmachten doelmatig opereren mogelijk maken.

 

Mandaat- en volmachtregeling Omnibuzz

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Algemeen

  Artikel 2 Afdoening en ondertekening

  Artikel 3 Ondermandaat en subvolmacht

  Artikel 4 Vervanging

  Artikel 5 Overleg gebruik mandaat en volmacht

  Artikel 6 Vormvereisten

  Artikel 7 Informatie en verantwoording, evaluatie

  Artikel 8 Model Overzichten

  Bijlage Register mandaten en volmachten

Artikel 1 Algemeen

 • 1

  Aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz worden de mandaten en volmachten verleend, zoals opgenomen in de bij de regeling behorende overzichten.

 • 2

  Voor zover van toepassing draagt de directeur zorg voor de bekendmaking van de op grond van deze regeling genomen en nog te nemen mandaat- en volmachtsbesluiten overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.6 algemene wet bestuursrecht. Arbeidsvoorwaardelijke besluiten vallen door de invoering van de Wnra niet meer onder de algemene wet bestuursrecht. Hierop zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek alsmede de cao SGO van toepassing.

Artikel 2 Afdoening en ondertekening

De mandaten en volmachten zoals opgenomen in de overzichten zien zowel op de afdoening als op de ondertekening van de daarop betrekking hebbende besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 3 Ondermandaat en subvolmacht

 • 1

  Een mandaat- c.q. volmachtverlener kan bepalen dat de directeur bevoegd is om van de verleende mandaten en volmachten ondermandaat dan wel subvolmacht te verlenen aan de onder zijn verantwoordelijkheid vallende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

 • 2

  Indien de directeur van de in het vorige lid verleende bevoegdheid gebruikmaakt, worden de verleende ondermandaten en subvolmachten in de in artikel 1, lid 1 van deze regeling vermelde overzichten opgenomen en dienovereenkomstig door hem bekend gemaakt.

 • 3

  Alvorens de directeur gebruik maakt van de in het eerste lid vermelde bevoegdheid, stelt hij het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in kennis van zijn voornemen.

Artikel 4 Vervanging

 • 1

  De mandaat- c.q. volmachtverlener stelt regels op welke wijze de directeur vervangen dient te worden, indien hij verhinderd is van zijn mandaat of volmacht gebruik te maken.

 • 2

  Indien een ondermandaathouder dan wel een subgevolmachtigde de aan hem opgedragen bevoegdheid niet kan uitoefenen, gebeurt dit door de directeur.

Artikel 5 Overleg gebruik mandaat en volmacht

 • 1

  Indien de directeur bij een voorgenomen gebruik van een bepaald mandaat dan wel een bepaalde volmacht gerede twijfel heeft over de uitvoering of de effecten daarvan, treedt hij in overleg met de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze kan bepalen of het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan verzocht moet worden zelf het besluit te nemen of de privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

 • 2

  Indien de in lid 1 vermelde situatie zich voordoet in geval van een ondermandaat of een subvolmacht, vindt dit overleg plaats tussen de ondermandaathouder dan wel sub gevolmachtigde en de directeur, die vervolgens bepaalt of de in lid 1 vermelde procedure toegepast dient te worden.

Artikel 6 Vormvereisten

 • 1

  De in mandaat dan wel ondermandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

  “Het algemeen bestuur/ het dagelijks bestuur/ de voorzitter

  Namens deze

  De directeur openbaar lichaam Omnibuzz” (dan wel bij ondermandaat de functienaam van de ondermandataris).

 • 2

  De krachtens volmacht dan wel subvolmacht verrichte privaatrechtelijke rechtshandelingen worden als volgt ondertekend:

  “Het algemeen bestuur/ het dagelijks bestuur/ de voorzitter

  Namens deze

  De directeur openbaar lichaam Omnibuzz” (dan wel bij subvolmacht de functienaam van de subgevolmachtigde).

Artikel 7 Informatie en verantwoording, evaluatie

 • 1

  De directeur informeert jaarlijks de oorspronkelijk bevoegde bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz over de (wijze van) uitvoering van deze mandaat- en volmachtregeling.

 • 2

  Bij deze informatieverstrekking geeft de directeur aan of en in hoeverre de verleende (onder)mandaten en/of (sub)volmachten in de praktijk doelmatig en/of doeltreffend werken.

 • 3

  Waar nodig kan de directeur aan het bevoegde bestuursorgaan een voorstel doen tot aanpassing van de mandaat- en volmachtregeling dan wel de toepassing daarvan.

Artikel 8 Model Overzichten

 • 1

  De overzichten van de verstrekte mandaten en verleende volmachten worden opgesteld overeenkomstig het volgende model:

  Mandaten (M)

  Nr.

  Bevoegdheid/Taak

  Bevoegd bestuursorgaan

  Mandaat

  Ondermandaat

  Voorwaarde

  2016 - M-

  Volmachten (V)

  Nr.

  Bevoegdheid/Taak

  Bevoegd bestuursorgaan

  Volmacht

  Subvolmacht

  Voorwaarde

  2016- V -

 • 2

  De overzichten worden als bijlage bij deze regeling opgenomen. Deze bijlage wordt het mandaat- en volmachtregister gemeenschappelijke regeling Omnibuzz genoemd.

 • 3

  De directeur is verantwoordelijk voor het actueel houden van de overzichten in het register.

Bijlage 1: Register mandaten en volmachten

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

Nr.

Bevoegdheid/Taak

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat

Onder mandaat

Voorwaarde

2016 - M-A01

Beslissen op een verzoek om informatie, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur en het verdagen van een dergelijke beslissing

DB

Directeur

2016 - M-A02

Het doen van openbare bekendmakingen, kennisgevingen, bekendmaking van beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking

DB

Directeur

2016 - M-A03

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag bij geen nieuw gebleken feiten / omstandigheden na een eerdere afwijzing

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

2016 - M-A04

Het door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan en mededeling daarvan aan de indiener

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

2016 - M-A05

Het beslissen op een bezwaarschrift conform het hiertoe uitgebrachte advies van de bezwaarschriftencommissie

DB

Directeur

2016 - M-A06

Het aangaan van bestuursrechtelijke procedures namens het algemeen of dagelijks bestuur. Het mandaat geldt ook voor procedures die tegen het openbaar lichaam Omnibuzz gevoerd worden

AB DB

Directeur

Het op verzoek van de rechter aangaan van een schikking dan wel het vergoeden van gemaakte kosten is gemaximeerd tot € 10.000,-

2016 - M-A07

Inhoudelijke behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb

DB

Directeur

2016 - M-A08

Het indienen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, inclusief het doen van een melding

DB

Directeur

2016 - M-A09

Het aansprakelijk stellen van derden en het beslissen op het aansprakelijk stellen van het openbaar lichaam Omnibuzz door derden

DB

Directeur

2016 –

M-A010

Het doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten

DB

Directeur

Managers

2016 - M-A11

Aanbestedingsprocedures voorbereiden en uitvoeren

DB

Directeur

Managers

2016 - M-A12

Het nemen van initiatieven en besluiten met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

DB

Directeur

Managers BHV-ers

2016 - M-A13

Acuut te nemen maatregelen ter voorkoming van gevaar of letsel

DB

Directeur

BHV-coördinator

2020 – M-A14

Benoeming leden cliëntenpanel Omnibuzz

(Voorzitter) AB

Directeur

Op voordracht van het cliëntenpanel

2020 -M-A15

Goedkeuren interne projectplannen incl. (budget/teken-) bevoegdheden projectleider

DB

Directeur

Bevoegdheden projectleider blijven binnen mandaat directie

2020 – M-A16

Vaststellen (wijzigingen) uitvoeringsregels in vervoerreglement

AB

Directeur

Wijzigingen passen binnen kaders DVO

 

Nr.

Bevoegdheid/Taak

Bevoegd bestuursorgaan

Volmacht

Sub volmacht

Voorwaarde

2016 - V-A01

Het besluiten tot het namens het openbaar lichaam Omnibuzz voeren van privaatrechtelijke rechtsgedingen of handelingen ter voorbereiding daarop.

AB DB

Directeur

Het aangaan van schikkingen is gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,-

2016 - V-A02

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation)

DB

Directeur

2016 - V-A03

Alle conservatoire maatregelen nemen en doen wat nodig is om verjaring of verlies van recht of bezit te voorkomen

DB

Directeur

2016 - V-A04

Handelingen ter voorbereiding van overeenkomsten, inclusief het vragen van offerte

DB

Directeur

Managers

2016 - V-A05

Het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst

DB

Directeur

Managers

Voorzien in de begroting. Tot maximaal € 50.000,- (volmacht) Tot maximaal € 10.000,- (subvolmacht) Conform inkoop- en aan-bestedingsbeleid

 

Hoofdstuk 2 Bedrijfsvoering

 

Nr.

Bevoegdheid/Taak

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat

Onder mandaat

Voorwaarde

2016 - M-B01

Het ingevolge artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens melden van verwerkingen

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

2016 - M-B02

Het doen van aangifte bij Rijksbelastingdienst, pensioenfonds e.d.

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering Teamleider Finance

2016 - M-B03

Het instellen van bezwaar en beroep m.b.t. omzetbelasting

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

2016 - M-B04

Ingebrekestelling en aanmaning m.b.t. vorderingen op derden

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering Teamleider Finance

2016 - M-B05

Oninbaar verklaren van vorderingen op derden

DB

Directeur

2016 - M-B06

Alle handelingen op grond van de Archiefverordening

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

Archiefverordening van de gemeente Sittard Geleen is van toepassing

 

Nr.

Bevoegdheid/Taak

Bevoegd bestuursorgaan

Volmacht

Sub volmacht

Voorwaarde

2016 - V-B01

Het aangaan van huurovereenkomsten voor roerende of onroerende goederen

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

Voorzien in begroting

2016 - V-B02

Het aangaan van lease-overeenkomsten voor bedrijfsmiddelen

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

Voorzien in begroting

2016 - V-B03

Het aankopen van bedrijfsmiddelen

DB

Directeur

Manager bedrijfsvoering

Voorzien in begroting

 

Hoofdstuk 3 P en O

 

Nr.

Bevoegdheid/Taak

Bevoegd bestuursorgaan

Volmacht

Sub volmacht

Voorwaarde

2020 - V-P01 Cao SGO Hoofdstuk 2

Aangaan van stageovereenkomsten en werkervaringsovereenkomsten

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P02

Cao SGO

Hfdst 2

Aangaan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P03 Cao SGO Hfdstk 2

Inzet van uitzendkrachten, oproep- en payroll medewerkers

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P04

Opdragen passende functie

DB

Directeur

-

2020 - V-P05

Opdragen tijdelijke werkzaamheden

DB

Directeur

-

2020- V-P06

Aanpassingen arbeidsduur

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P07

Vaststellen functiebeschrijvingen

DB

Directeur

-

2020 - V-P08

Vaststellen functiewaardering

DB

Directeur

-

Op advies van externe deskundige

2020 - V-P09

Vaststellen salaris, salarisverhoging en -verlaging

DB

Directeur

-

2020 - V-P10

Vaststellen van een in hoofdstuk 3 Cao SGO genoemde toelage

DB

Directeur

-

2020 - V-P10 Cao SGO Hfdstk 5

Vaststellen werktijdenregeling

DB

Directeur

-

Volmacht i.v.m. instemmings Bevoegdheid O.R.

2020 - V-P11

Vaststellen dienstroosters

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P12 Cao SGO

Vaststellen regeling uitruil arbeidsvoorwaarden

DB

Directeur

-

2020 - V-P13

Besluiten op verzoeken tot uitwisseling arbeidsvoorwaarden

DB

Directeur

-

2020 - V-P14 Cao SGO Hfdstk 6

Vaststellen Vakantie- en verlofregeling

DB

Directeur

-

Instemming OR

2020 - V-P15

Toekennen verlofrechten

DB

Directeur

2020 - V-P16

Toekennen/weigeren/ intrekken verlof

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P17

Toekennen/weigeren/ intrekken buitengewoon verlof

DB

Directeur

-

2020 - V-P18

Besluit afwijken verval- en verjaringstermijnen

DB

Directeur

-

2020 - V-P19

Besluiten vallend onder de Wazo

DB

Directeur

-

2020 - V-P20

Toekennen onbetaald verlof

DB

Directeur

-

2020 - V-P21 Cao SGO Hfdstk 7

Uitvoeren regels bij ziekte en ziekteverzuimbegeleiding

DB

Directeur

Manager Teamleider

2020 - V-P22

Opdracht geven tot bedrijfsgeneeskundige begeleiding/onderzoek

DB

Directeur

Manager

2020 - V-P22

Besluit korten salaris bij ziekte

DB

Directeur

-

2020 - V-P23

Beëindiging dienstverband na ziekte

DB

Directeur

-

Na ontslag-vergunning UWV

2020 - V-P24

Besluiten tot afwijken van de vaste lijn in gevallen genoemd in hoofdstuk 7

DB

Directeur

-

2020 - V-P25

Besluiten tot het opleggen van sancties bij het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

DB

Directeur

-

2020 - V-P26

Besluiten tot het verlenen van ontslag op eigen verzoek

DB

Directeur

-

2020 - V-P27

Besluiten tot (reorganisatie-) ontslag op economische gronden; aanvragen ontslag-vergunning UWV

DB

Directeur

-

Op basis van door DB vastgesteld reorganisatieplan

2020 - V-P28

Overige ontslaggronden; indienen ontbindings-verzoek bij kantonrechter

DB

Directeur

-

Informatie Plicht DB

2020 – V – P29 Cao SGO Hfdstk 10

Uitvoeringsbesluiten wachtgeld e.d.

DB

Directeur

-

2020–V– P30

Toestemming tot het uitvoeren van nevenwerkzaamheden

DB

Directeur

-

2020-V-P31

Toekennen van schadevergoedingen

DB

Directeur

-

2020-V-P32

Behandeling van klachten over ambtenaren conform interne klachtenregeling

DB

Directeur

-

M.u.v. klachten over managers

2020-V-P33

Opleggen disciplinaire- c.q. ordemaatregel

DB

Directeur

-

Informatieplicht DB

2020-V-P34

Vasstellen loopbaanontwikkelingsbeleid

DB

Directeur

-

Advies OR

2020-V-P35

In overleg met de medewerker vaststellen loopbaan ontwikkelplan

DB

Directeur

Manager Teamleider

2020-V-P36

Inzet van loopbaan instrumenten

DB

Directeur

Manager

2020-V-P37

Toekennen van in redelijkheid gemaakte kosten, bijv. Verhuis- en pensionkosten, representatie e.d.

DB

Directeur

-

 

Nr.

Bevoegdheid/Taak

Bevoegd bestuursorgaan

Volmacht

Sub volmacht

Voorwaarde

2020-V–P38

Aangaan van een overeenkomst met een arbodienst

DB

Directeur

-

2020-V–P39

Inkoop van re-integratievoorzieningen

DB

Directeur

-

2020 -V-P40

Vaststellen van de hoogte van een transitievergoeding

DB

Directeur

-

2020–V– P41

Aangaan van een vast-stellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

DB

Directeur

-

Na voorafgaande melding aan DB