Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Mantelzorgwaardering Altena 2021
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering Altena 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR620196/3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-202106-07-2021artikel 3

24-08-2021

gmb-2021-316233

06-07-202116-09-2021nieuwe regeling

15-07-2021

gmb-2021-213593

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena:

 

gelet op

 • -

  artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • -

  artikel 7.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2019

besluit vast te stellen de volgende Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Altena 2021:

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.1

  Mantelzorg: de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

  Mantelzorg is geen gebruikelijke hulp. Gebruikelijke hulp is de hulp die huisgenoten elkaar bieden omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor het draaiende houden van het huishouden. Bij mantelzorg wordt de normale gebruikelijke hulp, die huisgenoten elkaar bieden, overschreden.

 • 1.2

  Mantelzorgers: mensen die langdurig (minimaal drie maanden in 2021) en onbetaald mantelzorg verlenen.

 • 1.3

  Zorgvrager: degene die langdurig (minimaal drie maanden in 2021) mantelzorg ontvangt en woonachtig is in de gemeente Altena.

Artikel 2: Reikwijdte

De mantelzorgwaardering wordt verstrekt aan de zorgvrager, die ten behoeve van zijn of haar zelfredzaamheid en participatie hulp krijgt van mantelzorgers. De mantelzorgwaardering 2021 bestaat uit een eenmalige blijk van waardering per zorgvrager, met dien verstande dat aan maximaal twee zorgvragers per huisadres een mantelzorgwaardering wordt verstrekt. Voor zorgvragers woonachtig in gezinshuizen in het kader van de jeugdzorg of woonachtig in verpleeghuizen geldt het maximum van twee zorgvragers per huisadres niet.

Artikel 3: Mantelzorgwaardering

 • 3.1

  De mantelzorgwaardering, die eenmalig wordt verstrekt, bestaat per zorgvrager uit één van de drie volgende opties:

   

  • -

   een zestal cadeaubonnen ter waarde van € 20,00 van “Puur uit Altena”; of

  • -

   een zestal dinerbonnen van € 20,00 van “Uit jouw streek”; of

  • -

   een bedrag van € 120,00 uitgekeerd op rekening van de zorgvrager;

  met dien verstande dat aan maximaal twee zorgvragers per huisadres een mantelzorgwaardering wordt verstrekt. De mantelzorgwaardering wordt toegekend aan de zorgvrager ten behoeve van zijn/haar mantelzorger(s). De hoogte van de mantelzorgwaardering bij een aanvraag met meerdere mantelzorgers blijft gelijk aan de aanvraag met één mantelzorger.

 • 3.2

  De zorgvrager ontvangt de mantelzorgwaardering in de vorm van een de bovenvermelde cadeaubonnen of middels uitkering van het vermelde bedrag.

 • 3.3

  Een zorgvrager kan in het kader van deze tijdelijke regeling mantelzorgwaardering 2021, maximaal één mantelzorgwaardering ontvangen. Per huisadres, met uitzondering van verpleeghuizen/gezinshuizen in het kader van de jeugdzorg, wordt aan maximaal twee zorgvragers een mantelzorgwaardering verstrekt.

 • 3.4

  Alle voor 1 september 2021 toegekende mantelzorgwaarderingen worden beschikbaar gesteld of uitbetaald aan de zorgvrager in de maand september 2021. Alle tussen 1 september en 31 oktober toegekende mantelzorgwaarderingen 2021 worden beschikbaar gesteld of uitbetaald aan de zorgvrager in de maand november 2021. Alle toegekende mantelzorgwaarderingen die zijn aangevraagd tussen 1 november en 31 december 2021 worden beschikbaar gesteld of uitbetaald in januari 2022.

Artikel 4: Aanvraag mantelzorgwaardering

 • 4.1

  Het college stelt een aanvraagformulier “Aanvraag mantelzorgwaardering 2021” vast en ter beschikking.

 • 4.2

  Voor de aanvraag dient door de zorgvrager gebruik te worden gemaakt van het door het college vastgestelde formulier, zoals bedoeld onder 4.1. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het digitale e-formulier op de website van de gemeente Altena (www.gemeentealtena.nl). Indien dit niet mogelijk is kan zorgvrager telefonisch een formulier opvragen.

 • 4.3

  De aanvraagperiode loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 4.4

  De ontvankelijke aanvraag om een mantelzorgwaardering gemeente Altena 2021 dient, door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4.1, uiterlijk op 31 december 2021 te zijn ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena.

Artikel 5: Procedure

Aanvragen voor een mantelzorgwaardering worden afgehandeld op volgorde van de datum van binnenkomst van de aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Bij ontvangst van meer dan twee volledige aanvragen voor mantelzorgwaarderingen op dezelfde dag, van zorgvragers woonachtig op hetzelfde huisadres, wordt middels loting de volgorde van afhandeling van die aanvragen bepaald.

Artikel 6: Afweging

Voor de waardering komt een zorgvrager in aanmerking indien hij/zij mantelzorg ontvangt van één of meer mantelzorgers en het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, tenzij aan twee andere zorgvragers woonachtig op hetzelfde huisadres, op basis van deze regeling een mantelzorgwaardering is verstrekt.

Artikel 7 : Afwijking

 • 7.1

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 7.2

  In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd afwijken van deze regeling.

Artikel 8: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021.

Artikel 9: Inwerkingtreding

 • 9.1

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

 • 9.2

  Deze regeling is van kracht tot en met 31 december 2021 en vervalt dan van rechtswege met dien verstande dat deze regeling blijft gelden voor aanvragen die zijn ingediend in de periode na inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM