Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de bijzondere bijstand (Beleidsregel Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht gemeente Overbetuwe 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de bijzondere bijstand (Beleidsregel Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht gemeente Overbetuwe 2021)
CiteertitelBeleidsregel Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht gemeente Overbetuwe 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 44 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-213554

21bwb00022

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de bijzondere bijstand (Beleidsregel Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht gemeente Overbetuwe 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van de Participatieraad van 1 december 2020

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 44 van de Participatiewet;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel bijzondere bijstand met terugwerkende krachtgemeente Overbetuwe 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1:3 Awb;

 • b.

  bijzondere bijstand : de bijstand, bedoeld in artikel 35, eerste lid Participatiewet;

Artikel 2 Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht

In afwijking van artikel 44 eerste lid van de Participatiewet kan bijzondere bijstand met terugwerkende kracht worden toegekend als:

 • a.

  aan de algemene voorwaarden voor bijzondere bijstand is voldaan;

 • b.

  de noodzakelijkheid nog vast te stellen is;

 • c.

  de aanvraag binnen 3 maanden na de datum waarop de kosten zijn ontstaan is ingediend.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele bijzondere situaties ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Overgangsperiode

De beleidsregel is van toepassing op aanvragen waarop bij de inwerkingtreding van de beleidsregel nog niet is beslist.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht gemeente Overbetuwe 2021.

Aldus besloten in de vergadering van 22 juni 2021.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

P.J.E. Breukers.

de burgemeester,

R.P. Hoytink-Roubos .