Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verlening urgentie Veenendaal
CiteertitelBeleidsregels verlening urgentie Veenendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR644541/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2021Vaststelling Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal

22-06-2021

gmb-2021-210762

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 

Overwegende dat

 • het wenselijk is aan te geven hoe het college omgaat met zijn bevoegdheid tot het verlenen van een urgentie op basis van de Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal;

 

Gelet op

de artikelen 21, 30 en 31 van de Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal;

 

Besluit

vast te stellen de Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. college:

college van burgemeester en wethouders;

 • b. Huisvestingsverordening:

Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal.

 

Artikel 2 Mantelzorg

 • 1.

  Van mantelzorg als bedoeld in artikel 21 van de Huisvestingsverordening wordt gesproken als deze bestaat uit:

  • a.

   dagelijkse zorg (7 dagen per week) die thuis wordt geboden in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleging of individuele begeleiding, waarbij deze zorg minimaal 10 uur per week bedraagt; en,

  • b.

   er sprake is van langdurige zorg met de verwachting dat de mantelzorgrelatie minimaal 1 jaar in stand blijft;

 • 2.

  Van het dringend woonruimte nodig hebben als bedoeld in lid 1 van artikel 21 van de Huisvestingsverordening blijkt als de vervangende huisvesting een wezenlijke bijdrage aan de taakverlichting van de mantelzorgverlener levert, onder meer door een vermindering van de afstand tussen de woningen van de ontvanger en verlener van mantelzorg tot een reisafstand van minder dan 8 kilometer.

   

Artikel 3 Documenten urgentie relatiebeëindiging

 • 1.

  Documenten over de te verlaten woning als bedoeld in artikel 30 lid 2 van de Huisvestingsverordening betreffen onder meer:

  • a.

   in het geval van een huurwoning: een officiële beschikking van de rechtbank met betrekking tot het claimen van de betreffende woning door beide partners. Als er sprake is van co-ouderschap/gedeelde zorg voor de kind(e)ren, dan is er voor de kinder(en) een plek beschikbaar bij één van de ouders en dan is een woonurgentie voor de andere ouder uitgesloten. De ouder die de huurwoning dient te verlaten, zal dan zelfstandig in huisvesting moeten voorzien;

  • b.

   in het geval van een koopwoning: een voorlopig verkoopcontract of een schriftelijk bewijs dat woningzoekende ontslagen is uit de hoofdelijke verplichtingen met betrekking tot de hypothecaire geldlening

  • c.

   indien sprake is van co-ouderschap of gedeelde zorg voor een kind of de kinderen en de ouders beide de woning verlaten, een door beide ouders getekend document waaruit een aantoonbare keuze blijkt dat woningzoekende de aanvraag om urgentie zal indienen. Als de koopwoning volledig wordt overgenomen door één van de ouders en er sprake is van co-ouderschap/gedeelde zorg voor de kind(e)ren, dan is er voor de kind(e)en een plek beschikbaar bij deze en dan is een woonurgentie voor de andere ouder uitgesloten. De ouder die de woning dient te verlaten, zal dan zelfstandig in huisvesting moeten voorzien.

 • 2.

  Documenten over de verbreking van de relatie als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Huisvestingsverordening betreffen onder meer:

  • a.

   in het geval van het beëindigen van een huwelijk, een echtscheidingsconvenant, een beschikking van de rechtbank of een eenzijdig echtscheidingsverzoek als er geen overeenstemming is tussen woningzoekende en zijn ex-partner;

  • b.

   in het geval van het beëindigen van een geregistreerd partnerschap: een overeenkomst tot beëindiging van het partnerschap, een inschrijving van de beëindiging van het partnerschap in het BRP, een beschikking van de rechtbank of een eenzijdig verzoek aan de rechter tot ontbinding van het partnerschap als er geen overeenstemming is tussen woningzoekende en zijn ex-partner;

  • c.

   in het geval van het beëindigen van een relatie op basis van een samenlevingsovereenkomst: een overeenkomst tot beëindiging van de samenlevingsovereenkomst of een eenzijdige opzegging van de samenlevingsovereenkomst als er geen overeenstemming is tussen woningzoekende en zijn ex-partner;

  • d.

   in het geval van het beëindigen van een samenwoningsrelatie waarbij niets formeel is geregeld: een officieel document zoals een vaststellingsovereenkomst gelegaliseerd door een daartoe bevoegde instantie of persoon, waaruit blijkt dat de samenwoning niet langer bestaat. In dit document is het volgende vastgelegd:

   • i.

    de aanvangsdatum van het samenwonen, blijkend uit de inschrijving in het BRP;

   • ii.

    de datum van beëindiging van de relatie;

   • iii.

    de regeling over de hoofdverblijfplaats van het kind of de kinderen;

  • e.

   in het geval na beëindiging van de relatie sprake is van co-ouderschap/ gedeelde zorg voor het kind of de kinderen: een aantoonbare keus van de ouders dat woningzoekende de aanvraag voor urgentie indient.

 

Artikel 4 Weigeringsgronden verlening urgentie

 • 1.

  Het college zal op grond van artikel 31 lid 1 van de Huisvestingsverordening, in samenhang bezien met artikel 19 sub c van de Huisvestingsverordening, geen urgentie verlenen indien op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat een nieuwe woning noodzakelijk zou worden en er geen sprake is van een onverwacht optredende noodsituatie.

 • 2.

  Het college zal daarnaast op grond van artikel 31 lid 1 van de Huisvestingsverordening, in samenhang bezien met een van de bepalingen gesteld in de paragrafen 4.1 tot en met 4.4. van de Huisvestingsverordening, geen urgentie verlenen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

  • a.

   (dreigende) dakloosheid door eigen toedoen / woningontruiming;

  • b.

   terugkeer naar gemeente of familie na echtscheiding elders;

  • b.

   terugkeer of komst naar de gemeente op medische gronden, tenzij een woning in de gemeente Veenendaal als enige oplossing overblijft waarbij de noodzaak is aangetoond door de aanvrager;

  • d.

   inwoning/kamerbewoning;

  • e.

   zwangerschap/gezinsuitbreiding;

  • f.

   ruimtegebrek in een woning;

  • g.

   burenruzie/hinder/overlast;

  • h.

   huurschuld of schadevordering woningstichting;

  • i.

   gezins- of familieproblematiek;

  • j.

   gezinshereniging;

  • k.

   maatschappelijke binding;

  • l.

   remigratie / terugkeer uit het buitenland;

  • m.

   onregelmatige werktijden / reisafstand werk / economische binding;

  • n.

   vrijwillige verlating van een woning;

  • o.

   lange wachttijd reguliere toewijzing n.a.v. reacties via Huiswaarts.nu;

  • p.

   tijdelijk huurcontract;

  • q.

   terugkeer van detentie;

  • r.

   illegale bewoning;

  • s.

   onderhoudsproblemen of gebreken van de huidige woning, bijvoorbeeld vochtproblematiek.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal.

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2020

 

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

secretaris

 

de heer K.J.G. Kats

burgemeester