Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent straatartiesten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent straatartiesten
CiteertitelNadere regels straatartiesten Tiel 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR635844/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-209684

Regelgevingregister 2021, nr. 1.33

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent straatartiesten

Burgemeester en wethouders van de gemeente T I E L;

 

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 2:25, achtste lid, van de APV Tiel 2021 staat dat geen evenementvergunning nodig is voor een optreden van een straatartiest als aan, door ons college vast te stellen, nadere regels wordt voldaan;

 • -

  wanneer niet aan de nadere regels wordt voldaan voor dat optreden een evenementvergunning nodig is;

 • -

  het ter voorkoming van overlast en ter bescherming van de openbare orde wenselijk is om nadere regels te stellen;

Gelet op artikel 2:25, vijfde en negende lid, van de APV Tiel 2021;

 

b e s l u i t e n ;

 

vast te stellen de volgende: nadere regels straatartiesten Tiel 2021

Artikel 1: Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 

 • -

  dezelfde plaats: iedere plaats die ligt op minder dan 100 meter afstand van een plaats die eerder die dag door de betreffende straatartiest is ingenomen;

 • -

  straatartiest: een straatartiest of straatmuzikant of een groep straatartiesten.

Artikel 2: Geen vergunning voor optreden straatartiest

Geen evenementvergunning voor een optreden van een straatartiest is nodig als:

 

 • a.

  met ten hoogste zes personen wordt opgetreden;

 • b.

  geen draaiorgels behoudens buikdraaiorgels, geluidversterkende apparatuur of slaginstrumenten die met stokken worden bespeeld worden gebruikt;

 • c.

  het optreden plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 uur en 22:00 uur en op zondag tussen 12:00 uur en 21:00 uur;

 • d.

  het optreden plaatsvindt in de onbebouwde delen van de gebieden zoals aangegeven op de bij deze nadere regels behorende bijlagen, voor zover een deel van dat gebied niet voor andere doeleinden in gebruik is..

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  Het is verboden om op te treden binnen een afstand van

  • a.

   150 meter van:

   • i.

    een andere straatartiest;

   • ii.

    een gebied dat op het moment van het optreden voor een evenement, warenmarkt of warenmarkt in gebruik is.

  • b.

   5 meter van een terras van een openbare inrichting.

 • 2.

  Toegangen tot winkels, woningen en openbare inrichtingen moet te allen tijde worden vrijgehouden.

 • 3.

  De vrije doorgang voor het verkeer en hulpdiensten mag niet worden belemmerd.

 • 4.

  Het optreden mag niet langer duren dan een half uur achtereen op dezelfde plaats.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de college vergadering van 29 juni 2021.

de secretaris,

drs. L.J.F.P. Busschops

de burgemeester

ir. J. Beenakker

Bijlage 1: gebieden

Binnenstad

 

Winkelcentrum Passewaaij

 

Winkelcentrum Rauwenhof

 

Winkelcentrum Westlede