Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het passeren van diverse geslotenverklaringen gedurende de DGP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het passeren van diverse geslotenverklaringen gedurende de DGP
CiteertitelBeleidsregels doorlaatbewijzen Formule 1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2023artikel 5

04-07-2023

gmb-2023-304778

02-07-202113-07-2023nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-209398

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het passeren van diverse geslotenverklaringen gedurende de DGP

Aanleiding

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. Gedurende en rondom het raceweekend van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix zijn als gevolg van meerdere verkeersbesluiten geslotenverklaringen ingesteld op de wegen gelegen tussen Zandvoort en Haarlem. De verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplan DGP.

 

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) is het mogelijk om een ontheffing te verlenen voor het passeren van diverse geslotenverklaringen. Deze geslotenverklaringen zijn in voorliggend document specifiek benoemd.

 

Voorliggende beleidsregels beschrijven de doelgroepen die in aanmerking komen voor specifieke ontheffingen. De beleidsregels gaan uit van de ringenstructuur zoals is omschreven in het definitieve Mobiliteitsplan DGP.

 

De beleidsregels zijn zodanig opgesteld dat een ontheffing voor Ring 2 zuid ook van kracht is als een ontheffing voor Ring 3 zuid. Hetzelfde principe geldt voor een ontheffing voor Ring 2 noord, deze is ook van kracht als een ontheffing voor Ring 3 noord. De beleidsregels zijn gebaseerd op het Mobiliteitsplan DGP 2021, de beleidsregels worden voor de edities 2021, 2022 en 2023 vastgesteld.

 

Conform de Algemene wet bestuursrecht kan het college ten gunste van de aanvrager het bij of krachtens deze regeling bepaalde buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Houder: degene die naar omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat ingeschreven in het – krachtens de WVW 1994 – aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt:

  • a.

   degene op wiens naam voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van het passeren in het register was ingeschreven, of;

  • b.

   degene die middels een leaseovereenkomst of een verklaring van de werkgever kan aantonen dat hij de bestuurder is van het voertuig dat ten tijde van het passeren op naam van de leasemaatschappij respectievelijk de werkgever in het register was ingeschreven, of;

  • c.

   degene die middels een verklaring kan aantonen dat hij de bestuurder is van het voertuig dat ten tijde van het passeren op naam van een ander in het register was ingeschreven.

 • b.

  Adres: het adres zoals dat bekend staat in de basisregistratie personen;

 • c.

  Bewoner: inwoner die staat ingeschreven als ingezetene in de basisregistratie personen van de betreffende gemeente op het adres dat hij/zij bewoont als zelfstandige woning;

 • d.

  Zelfstandige woning: de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning;

 • e.

  Bedrijf: een natuurlijk persoon of rechtspersoon dat volgens het Handelsregister een vestiging heeft op een voor deze beleidsregel relevant adres;

 • f.

  Recreatiewoning: een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd is voor bewoning gedurende de vakantie;

 • g.

  Ontheffing: een door of namens het college te verstekken ontheffing waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig of brommobiel een geslotenverklaring binnen de ringenstructuur DGP te passeren;

 • h.

  Ringenstructuur DGP: een ringenstructuur zoals opgenomen in het definitieve Mobiliteitsplan DGP 2021, welke is gevisualiseerd in bijlage 1 van deze beleidsregels;

 • i.

  Kamerverhuur: een vorm van woonruimteverhuur, waarbij de wettelijke regels die van toepassing zijn op de verhuur van woonruimte onverkort van toepassing zijn op de verhuur van kamers. Er is hierbij sprake van een onzelfstandige woning;

 • j.

  Pension/hotel/hostel/camping: een gelegenheid waar men tegen betaling kan overnachten;

 • k.

  Belanghebbende(n): een bewoner, bedrijf of gebruiker van een Recreatiewoning.

Artikel 2 Onderwerp van de regeling

Deze regeling is van toepassing op het aanvragen, verlenen en gebruiken van ontheffingen op de volgende geslotenverklaringen die van kracht zijn gedurende de dagen en tijden die zijn opgenomen in de verkeersbesluiten Dutch Grand Prix:

 • -

  Ring 2 zuid:

  • o

   N201 (Zandvoortselaan), ten westen van de aansluiting met Nieuw Unicum;

 • -

  Ring 2 noord:

  • o

   N200 (Zeeweg), ten westen van de aansluiting met de Brouwerskolkweg;

  • o

   N200 (Zeeweg), ten zuiden van de aansluiting met het parkeerterrein Bloemendaal P1;

 • -

  Ring 3 zuid:

  • o

   N201 (Zandvoorterweg), ten westen van de aansluiting met de N206 (Boekenroodeweg;

  • o

   Nachtegalenlaan, ten noorden van de aansluiting met de N206 (Boekenroodeweg);

  • o

   Koekoeksweg, ten westen van de aansluiting met de Nachtegalenlaan;

 • -

  Ring 3 noord:

  • o

   Vlaamseweg, ten oosten van de aansluiting met de Leendert Meeszstraat;

  • o

   Zijlweg, ten westen van de aansluiting met de N208 (Westelijke Randweg);

  • o

   N200 (Julianalaan), ten westen van de aansluiting met de Jan Willem Frisolaan;

  • o

   Busken Huëtlaan / Bloemendaalseweg, tussen de aansluitingen met de Prof. Van Vlotenweg en de N200 (Militairenweg);

  • o

   Dompvloedslaan, ten westen van de aansluiting met de Pernambucolaan;

  • o

   Hoge Duin en Daalseweg, ten zuiden van de aansluiting met de Midden Duin en Daalseweg;

Artikel 3 Aanvraag van de ontheffing

 • 1.

  Ring 2 zuid: om de administratieve last voor belanghebbenden zoveel als mogelijk te beperken ontvangen:

  • a.

   houders van, gedurende de geslotenverklaringen, geldige parkeervergunningen in parkeerzones die enkel bereikbaar zijn via de relevante geslotenverklaringen in Ring 2 zuid ambtshalve een ontheffing;

  • b.

   houders van, gedurende de geslotenverklaringen, geldige parkeerabonnementen in parkeervoorzieningen die enkel bereikbaar zijn via de relevante geslotenverklaringen in Ring 2 zuid ambtshalve een ontheffing;

  • c.

   houders zonder parkeervergunning in parkeerzones die enkel bereikbaar zijn via de relevante geslotenverklaringen in Ring 2 zuid, die wel beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein, ambtshalve een ontheffing;

 • 2.

  Ring 2 noord: om de administratieve last voor belanghebbenden zoveel als mogelijk te beperken ontvangt iedere belanghebbende op een adres in Ring 2 noord dat enkel bereikbaar is via de relevante geslotenverklaringen ambtshalve een ontheffing;

 • 3.

  Ring 3 zuid en noord: om de administratieve last voor belanghebbenden zoveel als mogelijk te beperken ontvangt iedere belanghebbende op een adres in Ring 3 dat enkel bereikbaar is via de relevante geslotenverklaringen ambtshalve twee ontheffingen;

 • 4.

  Een aanvraag voor een ontheffing op de geslotenverklaringen moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • 5.

  Het bevoegde gezag stelt voor de aanvraag een formulier beschikbaar via de website van de gemeente Zandvoort.

Artikel 4 Verlenen ontheffing algemeen

 • 1.

  De ontheffingen zijn van toepassing op specifiek aangewezen routes en doorlaatposten, deze routes zijn op de ontheffingen omschreven;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort kan aan de ontheffingen extra voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen strekken tot beschermen van het belang van:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 3.

  Kamerverhuurbedrijven, kamerbewoners en pension-, hotel-, hostel- en campinggasten komen alleen in aanmerking voor een ontheffing wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij kunnen voorzien in een eigen parkeergelegenheid, niet zijnde een parkeerplaats in de openbare ruimte;

 • 4.

  De ontheffingen worden verleend:

  • a.

   Ring 2:

   • i.

    op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven, of;

   • ii.

    in geval van bijvoorbeeld de camping op naam accommodatie en accommodatienummer waarvoor de ontheffing is verleend;

   • iii.

    de houder van de ontheffing dient het kenteken van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de ontheffing is verleend in te vullen;

  • b.

   Ring 3:

   • i.

    door middel van het verstrekken van een spiegelhanger.

 • 5.

  De ontheffingen worden verstrekt op basis van verschillende type modellen, waarbij iedere ring een eigen model ontheffing krijgt;

 • 6.

  De ontheffingen bevatten in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • b.

   de specifieke route waarvoor de ontheffing geldt;

 • 7.

  De ontheffingen moeten duidelijk zichtbaar en volledig leesbaar in het motorvoertuig of brommobiel zijn aangebracht. Voor Ring 2 is dit de rechterbovenhoek van de voorruit (passagierszijde). Voor Ring 3 is dit aan de achteruitkijkspiegel. Motorrijders dienen op eerste verzoek de ontheffing fysiek te kunnen tonen.

Artikel 5 Verlenen (extra) ontheffing specifiek (Ring 2 zuid)

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen, waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig of brommobiel de geslotenverklaring Ring 2 zuid, zoals omschreven in artikel 2, te passeren om de bebouwde kom van Zandvoort te bereiken.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wanneer deze:

  • a.

   bewoner is van een adres dat enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locatie en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij op eigen terrein kunnen parkeren;

  • b.

   aantoonbaar eigenaar of huurder is van een recreatiewoning/hotel of andere verblijfslocaties met een toeristisch oogmerk die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locatie en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij kunnen voorzien in een eigen parkeergelegenheid, niet zijnde een parkeerplaats in de openbare ruimte;

  • c.

   een kampeerplaats heeft geboekt bij een camping die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locatie en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij kunnen voorzien in een eigen parkeergelegenheid, niet zijnde een parkeerplaats in de openbare ruimte;

  • d.

   bestuurder is van een lijnbus;

  • e.

   als taxi ondernemer voor een periode van minimaal zes maanden is gevestigd in de gemeente Zandvoort;

  • f.

   een bedrijf uitoefent (zowel als eigenaar of als werknemer) welke enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locatie en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij op eigen terrein kunnen parkeren;

  • g.

   bestuurder is van een autobus (besloten vervoer) ten behoeve van het aan- en afvoeren van bezoekers van ondernemers in Zandvoort, waarbij in de ontheffing beperkingen in tijden worden opgelegd;

  • h.

   verzorger of bezoeker is van een uitvaart (rouwdienst) die plaatsvindt op een locatie die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locatie;

  • i.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een bedrijf uitoefent waarbij met het motorvoertuig dagelijks het transporteren van goederen of objecten plaatsvindt van of naar een locatie die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locatie;

  • j.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een storingsdienst uitoefent met klanten die enkel bereikbaar zijn via de in lid 1 genoemde locatie;

  • k.

   de functie uitoefent van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • l.

   in belang van de organisatie van de Dutch Grand Prix in aanmerking dient te komen voor een ontheffing;

  • m.

   bestuurder is van een voertuig dat van de organisatie van de Dutch Grand Prix in het kader van bijzondere doelgroepen een parkeerkaart heeft ontvangen om te parkeren op relatief korte loopafstand van het circuit (hospitality);

  • n.

   een medisch of paramedisch beroep uitoefent;

  • o.

   werkzaamheden uitvoert voor een organisatie voor of in opdracht van een (spoor)wegbeheerder, een beheerder van de openbare ruimte, een beheerder van een natuurterrein of een beheerder van een telecom-, energie- en watervoorziening;

  • p.

   in belang van de organisatie van Zandvoort Beyond in aanmerking dient te komen voor een ontheffing;

  • q.

   genodigde is van het bestuur van de gemeente Zandvoort;

  • r.

   onderdeel uitmaakt van een goedgekeurde pilot met betrekking tot de geslotenverklaring om specifieke groepen ondernemers die, wanneer de Formule 1 tijdens de zomervakantie wordt gehouden, extra last ondervinden.

 • 3.

  De ontheffing wordt slechts verleend als de aanvrager aantoonbaar niet reeds over een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 1, beschikt, danwel de noodzaak aantoont voor een extra ontheffing.

Artikel 6 Verlenen (extra) ontheffing specifiek (Ring 2 noord)

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen, waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig of brommobiel de geslotenverklaringen Ring 2 noord, zoals omschreven in artikel 2, te passeren tot de zuidelijke aansluiting van het parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 3;

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wanneer deze:

  • a.

   bewoner is van een adres dat enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij op eigen terrein kunnen parkeren;

  • b.

   aantoonbaar eigenaar of huurder is van een recreatiewoning/hotel of andere verblijfslocaties met een toeristisch oogmerk 1 die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij kunnen voorzien in een eigen parkeergelegenheid, niet zijnde een parkeerplaats in de openbare ruimte;

  • c.

   een kampeerplaats heeft geboekt bij een camping die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij kunnen voorzien in een eigen parkeergelegenheid, niet zijnde een parkeerplaats in de openbare ruimte;

  • d.

   bestuurder is van georganiseerd busvervoer (via de officiële busvervoerpartner DGP, Eventtravel), ten behoeve van het bereiken van de uitstap- en parkeerlocatie;

  • e.

   bestuurder is van een officiële pendelbus (in opdracht van DGP) die wordt ingezet tussen de P+R terreinen en het bustransferium gevestigd op de Boulevard Barnaart;

  • f.

   bestuurder is van een lijnbus;

  • g.

   een bedrijf uitoefent (zowel als eigenaar of als werknemer) welke enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties en wanneer zij beschikken over een geldige parkeervergunning dan wel aantoonbaar kunnen maken dat zij op eigen terrein kunnen parkeren;

  • h.

   bestuurder is van een autobus (besloten vervoer) ten behoeve van het aan- en afvoeren van bezoekers van ondernemers in Bloemendaal en Zandvoort, waarbij in de ontheffing beperkingen in tijden worden opgelegd;

  • i.

   verzorger of bezoeker is van een uitvaart (rouwdienst) die plaatsvindt op een locatie die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • j.

   aantoonbaar bewijs kan leveren inzake een reservering bij een restaurant dat enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • k.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een bedrijf uitoefent waarbij met het motorvoertuig dagelijks het transporteren van goederen of objecten plaatsvindt van of naar een locatie die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • l.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een storingsdienst uitoefent met klanten die enkel bereikbaar zijn via de in lid 1 genoemde locaties;

  • m.

   de functie uitoefent van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • n.

   in belang van de organisatie van de Dutch Grand Prix in aanmerking dient te komen voor een ontheffing;

  • o.

   een medisch of paramedisch beroep uitoefent;

  • p.

   werkzaamheden uitvoert voor een organisatie voor of in opdracht van een (spoor)wegbeheerder, een beheerder van de openbare ruimte, een beheerder van een natuurterrein of een beheerder van een telecom-, energie- en watervoorziening;

 • 3.

  De ontheffing wordt slechts verleend als de aanvrager aantoonbaar niet reeds over een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 2, beschikt, danwel de noodzaak aantoont voor een extra ontheffing.

Artikel 7 Verlenen (extra) ontheffing specifiek (Ring 3 zuid)

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen, waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig of brommobiel de geslotenverklaringen in Ring 3 zuid, zoals omschreven in artikel 2, te passeren.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wanneer deze:

  • a.

   beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 5;

  • b.

   bewoner of bezoeker is van een adres dat enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • c.

   een bedrijf uitoefent (zowel als eigenaar of als werknemer) of bezoekt welke enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • d.

   in het kader van het bereiken van een sportclub, kerkgenootschap en soortgelijke organisaties gebruik dient te maken van de in lid 1 genoemde locaties;

  • e.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een bedrijf uitoefent waarbij met het motorvoertuig dagelijks het transporteren van goederen of objecten plaatsvindt van of naar een locatie die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • f.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een storingsdienst uitoefent met klanten die enkel bereikbaar zijn via de in lid 1 genoemde locaties;

  • g.

   de functie uitoefent van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • h.

   in belang van de organisatie van de Dutch Grand Prix in aanmerking dient te komen voor een ontheffing;

  • i.

   een medisch of paramedisch beroep uitoefent;

  • j.

   aan gemeentediensten en voor een instantie of persoon die in het kader van een calamiteitendienst een hulpverlenende taak uitoefent bij ongevallen en rampen;

 • 3.

  De ontheffing wordt slechts verleend als de aanvrager aantoonbaar niet reeds over een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 3, beschikt, danwel de noodzaak aantoont voor een extra ontheffing.

Artikel 8 Verlenen (extra) ontheffing specifiek (Ring 3 noord)

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen, waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig of brommobiel de geslotenverklaringen in Ring 3 noord, zoals omschreven in artikel 2, te passeren.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wanneer deze:

  • a.

   beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 6;

  • b.

   bewoner of bezoeker is van een adres dat enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • c.

   een bedrijf uitoefent (zowel als eigenaar of als werknemer) of bezoekt welke enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • d.

   in het kader van het bereiken van een sportclub, kerkgenootschap en soortgelijke organisaties gebruik dient te maken van de in lid 1 genoemde locaties;

  • e.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een bedrijf uitoefent waarbij met het motorvoertuig dagelijks het transporteren van goederen of objecten plaatsvindt van of naar een locatie die enkel bereikbaar is via de in lid 1 genoemde locaties;

  • f.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een storingsdienst uitoefent met klanten die enkel bereikbaar zijn via de in lid 1 genoemde locaties;

  • g.

   de functie uitoefent van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • h.

   in belang van de organisatie van de Dutch Grand Prix in aanmerking dient te komen voor een ontheffing;

  • i.

   een medisch of paramedisch beroep uitoefent;

  • j.

   aan gemeentediensten en voor een instantie of persoon die in het kader van een calamiteitendienst een hulpverlenende taak uitoefent bij ongevallen en rampen;

 • 3.

  De ontheffing wordt slechts verleend als de aanvrager aantoonbaar niet reeds over een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 3, beschikt, danwel de noodzaak aantoont voor een extra ontheffing.

Artikel 9 Intrekken of wijzigen ontheffing

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer de ontheffinghouder het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, permanent verlaat;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   wanneer voor het betreffende gebied de geslotenverklaring komt te vervallen;

  • e.

   wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • f.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • g.

   wanneer de ontheffinghouder niet aan zijn of haar plichten ter zake van de ontheffing heeft voldaan;

Artikel 10 Diefstal, verlies of vermissing

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing kan een duplicaat ontheffing worden verstrekt.

 • 2.

  Duplicaten van een ontheffing op kenteken worden hoogstens éénmaal verstrekt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort,

Bijlage 1 Ringenstructuur Dutch Grand Prix

 

Ring 2 zuid

 

 

Ring 2 noord

 

 

Ring 3 zuid

 

 

Ring 3 noord