Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitsplan Wagenweggebied
CiteertitelBeeldkwaliteitsplan Wagenweggebied
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageBeeldkwaliteitsplan Wagenweggebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 12 van de Woningwet
  2. artikel 12a van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2021Nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2021-204267

1432352

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied

 

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelet op:

het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet;

 

gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2018, reg.nr. 1432352;

 

overwegende dat:

voor de herontwikkeling van het Wagenweggebied door de gemeenteraad op 1 juni 2017 het Ambitiedocument Wagenweggebied is vastgesteld;

 

de nu (nog) geldende welstandscriteria voor het Wagenweggebied op basis van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen uit 2006 niet meer actueel zijn en niet aansluiten bij de uitgangspunten uit het Ambitiedocument;

 

in dat kader het Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied is opgesteld;

 

met betrekking tot het Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2018 inspraak heeft plaatsgevonden;

 

het (concept-)Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied met ingang van 6 tot en met 26 april 2018 ter inzage heeft gelegen;

 

naar aanleiding van de terinzageligging drie inspraakreacties zijn ontvangen op het plan;

 

dat deze inspraakreacties geen aanleiding geven tot het aanpassen van het beeldkwaliteitsplan;

 

de Welstandscommissie het beeldkwaliteitsplan positief beoordeeld heeft;

 

het beeldkwaliteitsplan geacht wordt onderdeel uit te maken van de Welstandsnota Purmerend;

 

de gemeenteraad zich met de inhoud van het bovengenoemde voorstel van burgemeester en wethouders kan verenigen;

 

B E S L U I T:

 

Het Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied vast te stellen met inachtneming van het Inspraakrapport Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied en te bepalen dat dit plan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 27 september 2018

 

de griffier,

R.J.C. van der Laan

 

de voorzitter,

D. Bijl