Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCategorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
CiteertitelCategorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
 3. artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 5. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-202110-02-2021Nieuwe regeling

20-01-2011

De Castricummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

De raad van de gemeente Castricum;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2010;

 

gezien het advies uit de carrousel, d.d. 6 januari 2011;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.12, lid 3 Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.1, lid 1, onder c, artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht;

besluit:

 • 1.

  Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht is niet vereist in de volgende gevallen:

  • a.

   projecten waarvoor toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met uitzondering van de volgende gevallen:

   • -

    een gebied waarvoor een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd en de aanvraag in strijd is met het ontwerpbestemmingsplan;

   • -

    een project tot het realiseren van een gebouw, geen woning zijnde, met een bouwvolume van (totaal) meer dan 1300 m³;

   • -

    een project tot het realiseren van meer dan 2 woningen, met als uitzondering het realiseren van woningen, wooneenheden of appartementen in een bestaand gebouw, met een bouwvolume van in totaal meer dan 1300 m³, waarvan de contouren en het bouwvolume niet worden veranderd;

  • b.

   projecten waarvoor door de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen is afgegeven, mits er geen zienswijzen zijn ingediend;

  • c.

   bij het weigeren van een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken kan worden van het bestemmingsplan.

 • 2.

  De bevoegdheid ex artikel 6.12 lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover het betrekking heeft op een omgevingsvergunning zoals bedoeld onder 1 van dit besluit en indien het een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan betreft als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening waarop het exploitatieplan betrekking heeft.

 • 3.

  Het "Delegatiebesluit projectbesluit, grondexploitatieplan en buiten toepassing verklaring beheersverordening 2009" vastgesteld op 22 januari 2010, nog niet in te trekken en dit van toepassing te laten blijven voor het afhandelen van aanvragen welke zijn ingediend voor het inwerking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht per 1 oktober 2010.

 • 4.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking ervan.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 20 januari 2011.

de griffier,

mr V.H.Hornstra

de plaatsvervangend voorzitter,

F.R. deHaan