Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omnibuzz

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling (Controleverordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmnibuzz
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling (Controleverordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017)
CiteertitelControleverordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft betrekking op de verslag- en begrotingsperiode vanaf 11 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 212 van de Gemeentewet
 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651510/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2021nieuwe regeling

22-02-2017

bgr-2021-529

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling (Controleverordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017)

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;

Gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en artikelen 7 (lid 1) en 16 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz,

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 18 januari 2017;

 

 

BESLUIT

Vast te stellen de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Accountant:

een door het algemeen bestuur benoemde:

 • registeraccountant of

 • accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratie- consulenten of

 • organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

Accountantscontrole:

de controle van de in artikel 34, lid 3 Wet gemeenschappelijk regeling juncto artikel 20 GR Omnibuzz bedoelde jaarrekening uitgevoerd door een door het algemeen bestuur benoemde accountant van:

 • het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

 • het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

 • het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaar- rekening met het bepaalde in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

 • de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 

Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:

het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, o.a. zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

 

Toleranties

 

Goedkeuringstolerantie: is het bedrag dat de som van fouten aangeeft in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed. Rapporteringtolerantie: is een bedrag gelijk aan of lager dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. De accountantscontrole wordt aanbesteed. De benoeming van de accountant zal geschieden voor een periode van in principe 5 jaar met dien verstande dat na twee jaar een evaluatie van de dienstverlening zal plaatsvinden. Mocht de bestuur/directie tot de conclusie komen dat een voortzetting niet gewenst is, kan zij de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bereidt in het jaar van afloop van de overeengekomen periode de aanbesteding van de accountants-controle voor.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • a

   de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • b

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporterings- toleranties);

  • c

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering; en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar;

  • f

   de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

 • 4.

  Jaarlijks voorafgaande aan de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een controleprotocol voor de accountant vast te stellen waarin de kaders van de door de accountant uit te voeren rechtmatigheidscontrole alsmede de onder 3 genoemde aspecten zijn opgenomen. In afwijking van het gestelde in lid 3, letter f kan het algemeen bestuur in het programma van eisen opnemen, dat het algemeen bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant, de posten van de jaarrekening en de producten vaststelt, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringtoleranties hij daarbij dient te hanteren.

 • 5.

  Het algemeen bestuur kan in het programma van eisen opnemen, dat het algemeen bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de producten en organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

Artikel 3. Informatieverstrekking door dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk begin juli voor aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de organisatie en de accountant.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de GR Omnibuzz.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle medewerkers van de GR Omnibuzz zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de GR Omnibuzz is.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de GR Omnibuzz is.

Artikel 7. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij dit terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de directeur en de manager bedrijfsvoering.

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur, het verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het algemeen bestuur ingestelde vertegenwoordiging van) het algemeen bestuur.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze aangepaste verordening treedt in werking na publicatie en heeft betrekking op de verslag- en begrotingsperiode vanaf 11 december 2016.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz d.d. 22 februari 2017.

Het algemeen bestuur voornoemd,

Voorzitter

drs. A.J.M. Kamphuis

Secretaris

mr. G.M.F. Vreuls