Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst West-Holland

Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst West-Holland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2021
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2021Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2021

22-06-2021

bgr-2021-527

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2021

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van de Omgevingsdienst West-Holland

 

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland,

 

gelet op:

 

 • Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland;

 • De Instructie directeur Omgevingsdienst West-Holland;

 • De mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude (hierna gezamenlijk te noemen: “de gemeenten”);

 • Het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 • Het mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH van de adviseur belastingen van de gemeente Noordwijk;

 • De in de hiervoor genoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur – behoudens enkele uitzonderingen – tot het verlenen van ondermandaat en -machtiging met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden;

 • Artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende ondermandaatbesluit.

 

 

 

Artikel 1. Ondermandaat aan portefeuillemanagers en vakmanagers

 

 • 1.

  Aan de (adjunct-) portefeuillemanagers en vakmanagers van de Omgevingsdienst West-Holland wordt ten aanzien van de aan de directeur in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat verleend voor het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, daaronder in ieder geval begrepen het nemen, ondertekenen en doen uitvoeren van besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1, eerste lid, wordt aan de concern controller en de strategisch adviseur ondermandaat verleend voor het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang bij spoed. Dit ondermandaat geldt uitsluitend voor zover de betrokkene piketdienst heeft.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

 

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de machtiging om namens de omgevingsdienst handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2.

  De uitoefening van de bevoegdheden in ondermandaat geschiedt met in achtneming van werkafspraken die de directeur van de Omgevingsdienst met deelnemers heeft gemaakt.

 • 3.

  Het in de voorgaande artikelen bedoelde ondermandaat dan wel ondermachtiging omvat, voor zover niet anders is bepaald in dit besluit, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten waaronder wordt verstaan: verlenen, actualiseren, weigeren, (op verzoek van de vergunninghouder) intrekken of wijzigen, aanhouden, stellen van nadere voorwaarden en het niet in behandeling nemen van onvolledige aanvragen;

 • 4.

  De ondergemandateerde is met betrekking tot de ondergemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd tot:

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het voeren van correspondentie;

  • c.

   het verstrekken van informatie;

  • d.

   het inwinnen van adviezen;

  • e.

   het uitnodigen voor bijeenkomsten.

 • 5.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen:

  • a.

   de (deel-)budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;

  • b.

   de regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • 6.

  Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit verschillende afdelingen, portefeuilles en instanties zijn betrokken, dient de ondergemandateerde ervoor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat er een beslissing wordt genomen.

 

Artikel 3. Uitzonderingen

 

 • 1.

  Van het aan de directeur van de Omgevingsdienst verleende mandaat door de provincie Zuid-Holland is uitgezonderd de bevoegdheid van het verlenen van ondermandaat voor:

  • a.

   het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures;

  • b.

   het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om namens Gedeputeerde Staten ter zitting, binnen de grenzen van het geschil en het daarmee gepaard gaande financiële belang, mee te werken aan finale geschillenbeslechting en toezeggingen ten aanzien daarvan te doen;

  • c.

   het aanwijzen van functionarissen voor het voeren van mediationgesprekken;

  • d.

   het aangaan en ondertekenen van mediationovereenkomsten;

  • e.

   het maken van afspraken en het aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten naar aanleiding van mediationgesprekken;

  • f.

   het besluiten op bezwaarschriften conform advies Awb-bezwarencommissie indien het primaire besluit genomen is door een onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de Omgevingsdienst vallende leidinggevende;

  • g.

   het aanvragen en verantwoorden van subsidies en het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies;

  • h.

   het vragen van advies in het kader van Bibob aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en het verwerken van dit advies;

  • i.

   besluiten omtrent gedoogbeschikkingen;

  • j.

   het afzien van bestuurlijk optreden naar aanleiding van een kenbaar gemaakte zienswijze;

  • k.

   het besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom en het opleggen van een last onder bestuursdwang;

  • l.

   het nemen van besluiten in het kader van omgevingsvergunningen voor zover het betreft de PMV en de Omgevingsverordening Zuid-Holland, waarbij Gedeputeerde Staten niet het bevoegd gezag zijn;

  • m.

   het nemen van besluiten (incl. voornemen daartoe) op grond van artikel 30 en 32 Wbb (het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen), artikel 43 Wbb (inzet van het bevelinstrumentarium), artikel 55ab en 55b Wbb (handhaving onderzoeksplicht en saneringsplicht), artikel 70 en 71 Wbb (gedogen van onderzoek en inzet middelen), en artikel 50, eerste lid, Wbb (vordering van gebruik of eigendom onroerende zaken of beperkte rechten);

  • n.

   de ontwerpaanwijzing ex. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen op grond van artikel 4 Besluit verbond.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het in de voorgaande artikelen bedoelde ondermandaat dan wel de ondermachtiging in beginsel geen betrekking op:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • b.

   het beslissen op een bezwaarschrift;

  • c.

   taken en bevoegdheden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);

  • d.

   klachten in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 5. Informatieplicht

 

 • 1.

  Degene aan wie bij dit besluit ondermandaat of ondermachtiging is verleend dient aan de directeur gevraagd of ongevraagd informatie te verschaffen over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden, dan wel privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2.

  Degene aan wie bij dit besluit ondermandaat of ondermachtiging is verleend dient de directeur te informeren bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de (onder)gemandateerde bevoegdheden, dan wel de ondergemachtigde taken, dan wel de in ondervolmacht uitgevoerde privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Artikel 6. Slotbeplalingen

 

 • 1.

  Het Ondermandaatbesluit van de Omgevingsdienst West Holland van 3 augustus 2017 (Provinciaalblad 2017 nr. 3603) wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland en treedt met in werking op 1 juli 2021.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2021.

 

 

Leiden, 22 juni 2021

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland,

M.E. Krul - Seen