Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de verlenging van cameratoezicht op de parkeerplaats CVV de Jodan boys aan de Sportlaan in de wijk Oosterwei

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de verlenging van cameratoezicht op de parkeerplaats CVV de Jodan boys aan de Sportlaan in de wijk Oosterwei
CiteertitelVerlenging cameratoezicht parkeerplaats CVV de Jodan boys aan de Sportlaan in de wijk Oosterwei
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 september 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646804/3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2021nieuwe regeling

21-06-2021

gmb-2021-200042

1311012

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de verlenging van cameratoezicht op de parkeerplaats CVV de Jodan boys aan de Sportlaan in de wijk Oosterwei

de burgemeester van Gouda

 

overwegende dat:

 

zijn besluit ‘Inzetten van camera’s ten behoeve van het toezicht op de parkeerplaats CVV de Jodan boys aan de Sportlaan in de wijk Oosterwei’ d.d. 23 april 2021 (kenmerk 1308271) op 23 juni 2021 zal verlopen;

 

in hetzelfde gebied op grond van artikel 2:1, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 een samenscholingsverbod gold tot 18 juni 2021 dat door hem op 15 juni 2021 (kenmerk 1311002) is verlengd tot 1 september 2021 in verband met de reële kans, dat de daar eerder gesignaleerde overlast gevende groep terugkeert als het samenscholingsverbod zou aflopen, omdat de overlastgevers nog steeds in de wijk aanwezig zijn. Daarbij is het aannemelijk, dat er door de Coronapandemie in de aankomende zomerperiode minder mensen naar het buitenland op vakantie zullen gaan waardoor meer jeugd op straat te vinden zal zijn met een verhoogd risico op jeugdoverlast;

 

het cameratoezicht ten dele is ingesteld om het samenscholingsverbod te ondersteunen en te kunnen handhaven. Gelet op de verlenging van het samenscholingsverbod is het wenselijk om het cameratoezicht te kunnen inzetten gedurende de periode van dezeverlenging;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel, de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

 

met de officier van justitie op 21 juni 2021 afstemming heeft plaatsgevonden, dat daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden gedurende 24 uur per dag voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken en dat deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 

hij op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:45, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 kan besluiten tot het aanwijzen van het gebied, waar cameratoezicht plaatsvindt voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht aldaar, ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;

 

het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied zal voldoen aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

de duur van plaatsing van de camera’s, het rechtstreeks uitkijken gedurende maximaal 16 uur per dag en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

het bekend maken van de aanwijzing van het gebied noodzakelijk is in het belang van de kenbaarheid voor een ieder en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:45, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020;

 

besluit:

 

 • 1.

  dat het besluit van 23 april 2021 met kenmerk 1308271 wordt verlengd;

 • 2.

  dat het gebied als weergegeven in bijlage 1, die deel uitmaakt van dit besluit, aangewezen blijft als gebied waar tijdelijk cameratoezicht zal plaatsvinden. Dit betreft het parkeerterrein van CVV de Jodan Boys, gelegen aan de Sportlaan dat is ingesloten door de volgende wegen:

   

  • -

   Kruising Verkennerspad/Sportlaan

  • -

   Kruising Sportlaan/Olympiadeplein/Estafetteweg;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden op 23 juni 2021 en dat het cameratoezicht in het onder 2 aangewezen gebied plaats zal vinden in de periode van 23 juni 2021 tot 1 september 2021. Voor het aflopen van deze periode zal een evaluatie van het uitgeoefende cameratoezicht plaatsvinden;

 • 4.

  vast te stellen dat de incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied 24 uur worden opgenomen en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken, waarbij de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.

Aldus besloten op 21 juni 2021 te Gouda.

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve