Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BEL Combinatie

Archiefverordening 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBEL Combinatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening 2020
CiteertitelArchiefverordening BEL Combinatie 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995
 2. artikel 41 van de Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2021nieuwe regeling

06-10-2020

bgr-2021-502

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening 2020

Besluit van het Algemeen Bestuur BEL Combinatie tot vaststelling van de Archiefverordening BEL Combinatie (Archiefverordening BEL Combinatie 2020)

 

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie ;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van d.d. 7 juli 2020;

gelet op de artikelen 40, eerste lid, en 41 eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 26,lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Blaricum, Eemnes en Laren 2017, besluit vast te stellen de volgende verordening:

Archiefverordening BEL Combinatie 2020.

 

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Zorgplicht Dagelijks Betuur

 • 1.

  De leden van het Dagelijks Bestuur dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de organen van de Gemeenschappelijke Regeling.

 • 2.

  De leden van het Dagelijks Bestuur dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid van de gemeenschappelijke regeling en treffen daartoe de nodige maatregelen.

 • 3.

  De leden van het Dagelijks Bestuur zijn zorgdrager als bedoeld in lid 1 wanneer zij het archiefbeheer uitbesteedt bij een derde, publieke dan wel private, partij.

Artikel 2 Taken archivaris

 • 1.

  De archivaris brengt jaarlijks verslag uit aan het Dagelijks Bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe over gebracht zijn en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3 Verantwoording aan Algemeen Bestuur

Het Dagelijks Bestuur doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan het Algemeen Bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling.

 

Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • Het verslag van de archivaris bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • Voor zover van toepassing de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid en

 • Een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De archivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5 Intrekking oude verordening

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken de Archiefverordening BEL Combinatie 2016.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening BEL Combinatie 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie op 6 oktober 2020.

De secretaris,

De voorzitter,