Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Baanbrekers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Baanbrekers
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Baanbrekers
CiteertitelBeleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Baanbrekers
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 11 van de Wet werk en bijstand
 3. artikel 13 van de Participatiewet
 4. artikel 17 van de Participatiewet
 5. artikel 18 van de Participatiewet
 6. artikel 35 van de Participatiewet
 7. artikel 58 van de Participatiewet
 8. artikel 59 van de Participatiewet
 9. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2021-168.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-202101-01-202101-10-2021gewijzigd: art. 7, 8, 15.2; toegevoegd art. 14.b

18-06-2021

bgr-2021-501

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ gevestigd te Waalwijk,

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikelen 11, 13, 17, 18, 35, 58 en 59 Participatiewet;

 • de Rijksregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

overwegende dat:

 • het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner van de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  Baanbrekers: het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’;

 • c.

  inkomensterugval:een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • d.

  Peilmaand: de eerste maand waarover TONK wordt aangevraagd;

 • e.

  Woning: een zelfstandige woonruimte zoals een eengezinswoning, een appartement, een flat of een andere woonruimte met een eigen voordeur, een eigen keuken, een eigen toilet en een eigen wasruimte.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • die daardoor de noodzakelijke woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke woonlasten

 • 1.

  Baanbrekers kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval zoals bedoeld in artikel 1 sub c van deze beleidsregels.

 • 2.

  De aanvrager verklaart dat de terugval in inkomen direct het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 3.

  Indien de aanvrager al een woonkostentoeslag ontvangt wordt de tegemoetkoming TONK berekend onder aftrek van de al ontvangen woonkostentoeslag. Baanbrekers verstrekt geen tegemoetkoming voor kosten waar de Wet op de huurtoeslag in voorziet en waar aanvrager redelijkerwijs een beroep op kan doen.

 • 4.

  De Beleidsregels bijzondere bijstand 2019 zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke woonlasten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 • a.

  kosten van huur voor een door de aanvrager bewoonde woning; of

 • b.

  de reguliere maandelijkse hypotheeklasten (rente, aflossing en/of premie) en de zakelijke eigenaarslasten van de door aanvrager bewoonde woning onder aftrek van de belastingteruggave.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via Info@baanbrekers.org . In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van Baanbrekers bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de eerste maand waarover de TONK wordt aangevraagd;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de eerste maand waarover de TONK wordt aangevraagd;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke woonlasten van de eerste maand waarover de TONK wordt aangevraagd.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot en met 30 juni 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 De hoogte van de tegemoetkoming

De TONK wordt ‘om niet’ verstrekt. De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend conform de berekeningssystematiek bijzondere bijstand woonkostentoeslag voor huurders en eigenaren.

Artikel 9 Draagkracht

Baanbrekers stelt op de peilmaand de draagkracht van de aanvrager vast op basis van het inkomen (exclusief vakantietoeslag) van belanghebbende en eventuele partner en op de direct beschikbare geldmiddelen. Bij een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm wordt de draagkracht op nihil vastgesteld. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Bij een hoger inkomen dient van het meerdere 100% aangewend te worden als draagkracht.

Beschikbare geldmiddelen boven de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34.3 van de wet worden volledig aangemerkt als draagkracht.

Artikel 10 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit de eigen onderneming;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit pensioen;

 • e.

  inkomen uit verhuur; en

 • f.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 11 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

  Spaargeld van ten laste komende kinderen telt niet mee.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 • 4.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt in ieder geval niet verstaan de overwaarde in een koopwoning of de waarde van een auto of caravan, geld dat vast zit in een pensioenregeling of vermogen uit de onderneming.

Artikel 12 Afzien opleggen verhuisverplichting

Baanbrekers legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • a.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan Baanbrekers, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 • b.

  Als de aanvrager andere noodzakelijke kosten van bestaan heeft dan woonkosten en het inkomen is door een inkomensterugval vanwege Corona ontoereikend om deze kosten te voldoen, dan kunnen ook deze kosten in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de TONK .

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Baanbrekers”.

Aldus vastgesteld op 18 juni 2021.

Het dagelijks bestuur van uitvoeringsorganisatie Baanbrekers,

de voorzitter,

Dhr. R. Bakker

de secretaris,

Dhr. A. van Oudheusden