Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Beleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2021
CiteertitelBeleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet natuurbescherming
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2021Nieuwe regeling

08-06-2021

gmb-2021-189425

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Beleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2021

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het college hanteert deze beleidsregel bij het beoordelen of bij een aanvraag voor het uitvoeren van project, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een activiteit waarop het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdelen a tot en met h of in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is, een activiteit van dien invloed op de fysieke leefomgeving wordt verricht dat het verbod bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is.

Artikel 2. Niet significantie als gegeven

Het college neemt bij de beoordeling die volgt uit artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2aa van het Besluit omgevingsrecht, aanhef en eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming aan dat geen sprake is van significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied wanneer de aanvraag voorziet in de realisatie van een Niet Significant Bouwwerk buiten de Bufferzone Stikstof.

Artikel 3. Niet significante bouwwerken

De volgende activiteiten worden aangewezen als een Niet Significant Bouwwerk:

 • 1.

  Bouwen van 2 woningen, of;

 • 2.

  Sloop en bouwen van een woning, of;

 • 3.

  Bouwen van een schuur tot 500 m2 voor opslag, of;

 • 4.

  Wijzigen bestaand gebouw naar 6 wooneenheden.

Artikel 4. Voorwaarden

Artikel 3 is alleen van toepassing mits voldaan is aan de voorwaarden:

 • 1.

  Er wordt geen kelder gerealiseerd;

 • 2.

  Een woning mag een maximaal oppervlakte hebben van 112 m2.

Artikel 5. Bufferzone Stikstof

Als Bufferzone Stikstof wordt aangewezen het binnen de gemeente gelegen Natura 2000 gebied als bedoelt in artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming en het gebied dat op de aan deze beleidsregel toegevoegde gewaarmerkte kaart (bijlage 1) de aanduiding ‘Bufferzone Stikstof’ heeft gekregen.

Artikel 6. Verplichte voortoets/ecologische beoordeling

 • 6.1.

  Wanneer buiten de Bufferzone Stikstof als gevolg van een berekening gemaakt met de meest recente versie van de AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl, een neerslag van stikstofverbindingen uit de lucht op een oppervlakte (depositie), wordt geconstateerd die lager/gelijk is dan:

  • 0,00 mol/ha/jr. op een relevant hexagoon* gedurende maximaal 1 jaar, of een equivalent hiervan in de aanlegfase en;

  • 0,00 mol/ha/jr. op een relevant hexagoon in de gebruiksfase,

  wordt volstaan met een verwijzing naar deze beleidsregel als onderbouwing, omdat er nauwelijks sprake is van een stikstofdepositie en daarmee significante negatieve effecten op een Natura 2000-gebied uitgesloten zijn.

 • 6.2.

  Wanneer binnen de Bufferzone Stikstof als gevolg van een berekening gemaakt met de meest recente versie van de AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl, een neerslag van stikstofverbindingen uit de lucht op een oppervlakte (depositie), wordt geconstateerd die lager/gelijk is dan:

  • 0,05 mol/ha/jr. op een relevant hexagoon* gedurende maximaal 2 jaar, of een equivalent hiervan in de aanlegfase en;

  • 0,00 mol/ha/jr. op een relevant hexagoon in de gebruiksfase,

  wordt volstaan met een onderbouwing bestaande uit algemene ervarings- en vuistregels voor stikstof als daaruit blijkt dat er sprake is van niet significante negatieve effecten op een Natura 2000-gebied.

 • 6.3.

  Wanneer binnen de Bufferzone Stikstof als gevolg van een berekening gemaakt met de meest recente versie van de AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl, een neerslag van stikstofverbindingen uit de lucht op een oppervlakte (depositie), wordt geconstateerd die hoger is dan:

  • 0,05 mol/ha/jr. op een relevant hexagoon* gedurende maximaal 2 jaar, of een equivalent hiervan in de aanlegfase en/of;

  • 0,00 mol/ha/jr. op een relevant hexagoon in de gebruiksfase,

  zijn deze regels niet van toepassing. In dat geval dient een specifieke berekening te worden gemaakt en dient, afhankelijk van de uitkomsten ervan, in overleg te worden getreden met het bevoegd gezag Wet natuurbescherming (provincie Noord-Holland) over het al dan niet verkrijgen van een toestemming/instemming.

 • *

  Hexagoon waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijk habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol per hectare, per jaar onder de kritische depositiewaarde

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Beleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2020 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze beleidsregel worden aangehaald als “Beleidsregel niet significante bouwwerken Uitgeest 2021”.

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in zijn vergadering van 8 juni 2021,

de secretaris,

P.Schouten

de burgemeester,

S.M.Nieuwland

Bijlage 1 Bufferzone Stikstof

 

Bijlage 2 Stroomschema