Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Reglement Auditcommissie BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement Auditcommissie BSR
CiteertitelReglement Auditcommissie BSR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageReglement Auditcommissie BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017Gewijzigd reglement

22-06-2017

bgr-2021-480

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Auditcommissie BSR

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

gelet op het feit, dat zij zich in haar controlerende taak ten aanzien van financiële aangelegenheden wil laten adviseren door een adviescommissie;

BESLUIT:

vast te stellen het Reglement Auditcommissie BSR.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

- de commissie : de Auditcommissie van BSR;

- het bestuur : het algemeen en dagelijks bestuur van BSR;

- de accountant : de door het algemeen bestuur van BSR benoemde accountant.

 

Artikel 2 Doelstelling

De Auditcommissie van BSR is een commissie van het algemeen bestuur van BSR en adviseert en assisteert het AB (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot financiële aangelegenheden, processen, gedrag en IT.

 

Artikel 3 Samenstelling en mandaat

1. De auditcommissie van BSR bestaat uit tenminste 2 leden van het algemeen bestuur van BSR, niet zijnde leden van het dagelijks bestuur van BSR, waaronder tenminste 1 lid met meer specifieke kennis en affiniteit met financiën en audit.

2. Leden van de auditcommissie van BSR worden voor een periode van 2 jaar door het algemeen bestuur van BSR benoemd;

3. Het algemeen bestuur van BSR heeft de auditcommissie gemachtigd binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheid elke vorm van informatie die zij nodig heeft, in te winnen bij:

- de directeur van BSR;

- overige medewerkers van BSR;

- externe partijen, waaronder begrepen de externe accountant.

 

Artikel 4 Vergaderingen

1. Vergaderingen worden ten minste twee maal per jaar gehouden Bijzondere vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen zodra hieraan behoefte bestaat.

2. De vergaderingen van de auditcommissie zijn besloten.

3. Van de vergaderingen van de auditcommissie van BSR wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de auditcommissie verspreid onder alle leden van het algemeen bestuur van BSR.

4. Naast de leden van de auditcommissie van BSR zijn in de regel de volgende personen bij de vergadering aanwezig:

- de financieel controller van BSR;

- de auditor van BSR;

- de externe accountant (minimaal één maal per jaar).

 

Artikel 5: Werkzaamheden

1. De auditcommissie van BSR houdt toezicht op het uitdragen van de juiste “beheerscultuur” door de directie en management van BSR alsmede op het goed communiceren van het belang van beheersing en risicomanagement.

2. De auditcommissie van BSR analyseert en beoordeelt het proces waarmee BSR de naleving van voor haar relevante wetten en regelgeving bewaakt.

3. De auditcommissie van BSR bespreekt met de directeur van BSR de belangrijkste risico’s en de wijze waarop deze door BSR worden beheerst. Hierbij zal de auditcommissie ook de mening vragen van de externe accountant. Tijdens deze bespreking wordt ten minste aandacht geschonken aan:

- het systeem van control en risicobeheersing;

- de belangrijkste ontwikkelingen met financiële implicaties;

- de belangrijkste beleidsvoornemens met financiële implicaties;

- continuïteitsrisico’s waaronder de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerkende systemen;

- de financiering van de organisatie;

- belangrijke investeringen.

4. Met betrekking tot de financiële verslaglegging voert de auditcommissie van BSR de volgende werkzaamheden uit:

- toezicht houden op het systeem en de integriteit van de financiële informatievoorziening;

- bespreking van tussentijdse cijfers;

- bespreking van de jaarrekening en de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole met de directeur en de externe accountant;

- inzicht verkrijgen in de gebieden waarop de grootste financiële risico’s worden gelopen en toezien op de wijze waarop de directeur deze risico’s beheerst;

- bespreking van de vermogenspositie en de ontwikkeling daarvan;

5. Ten aanzien van het proces van de externe accountantscontrole voert de auditcommissie de volgende werkzaamheden uit:

- het adviseren van het algemeen bestuur aangaande de benoeming van de externe accountant;

- het toezien op de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de externe accountant en de controle;

- de bespreking van de belangrijkste rapportages van de externe accountant, waaronder de managementletter;

- het bespreken van het externe auditplan en de inzet van de externe accountant.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit Reglement Auditcommissie BSR treedt in werking per 1 juli 2017.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement Auditcommissie BSR”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 juni 2017.

 

H.C. van Oorschot , voozitter

 

G.M. Scholtus, directeur