Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021
CiteertitelSubsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-202130-09-2021nieuwe regeling

08-06-2021

gmb-2021-183643

67071-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft op 8 juni 2021 besloten de volgende regeling vast te stellen:

1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV: Algemene Subsidieverordening Velsen 2020;

Awb: de Algemene wet Bestuursrecht;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Subsidie: de aanspraak op financiële middelen verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het college geleverde goederen of diensten.

2. Reikwijdte

1. Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van subsidies voor het verrichten van activiteiten in het kader van het Zomerprogramma Velsen 2021.

2. Op deze regeling zijn de bepalingen van de ASV van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken.

3. Doelstelling van de regeling

Het college wil met deze subsidieregeling organisaties in staat stellen om een leuk, leerzaam en gevarieerd programma uit te voeren voor de jeugd in de periode van 12 juli tot en met 22 augustus 2021.

4. Doelgroep van de regeling

1. De doelgroep bestaat uit organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van kunst, cultuur, sport en scouting en die gevestigd zijn in Velsen.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen organisaties die gevestigd zijn buiten Velsen voor deze subsidie in aanmerking als zij de in het eerste lid genoemde activiteiten uitvoeren in Velsen.

5. Aanvraagtermijn

1. Een aanvraag om een subsidie kan vanaf 11 juni tot en met 25 juni 2021 digitaal worden ingediend via het mailadres zomerpret@velsen.nl.

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet is geworden.

3. Aanvragen die worden ingediend buiten de in lid 1 genoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

6 Aanvraagformulier

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

7. Subsidieplafond en verdeelregels

1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van €120.000.

Sportactiviteiten: € 60.000

Kunst-, cultuur- en scoutingsactiviteiten: €60.000

Als na beoordeling van alle aanvragen binnen de aanvraagtermijn niet het volledige beschikbare plafond wordt verleend, kan het college het resterende budget toevoegen aan de ander subsidie binnen deze subsidieregeling.

2. Het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die aan de criteria van artikel 10 voldoen.

8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Alleen de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit komen voor subsidie in aanmerking.

2. BTW komt niet in aanmerking voor subsidie als deze verrekend kan worden in de aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst.

9. Eerste keer subsidie aanvragen

Indien een organisatie voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten en het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande jaar toe aan het aanvraagformulier.

10. Subsidiecriteria

1. Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld en verleend op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze regeling.

2. Alleen aanvragen die aan de volgende criteria voldoen komen in aanmerking voor subsidie:

a. De activiteiten van de organisatie dragen bij aan een gevarieerd zomerprogramma voor jeugd en jongeren van 4-21 jaar;

b. De activiteit is openbaar en gratis toegankelijk zijn voor alle jeugdigen en jongeren van gemeente Velsen van 4-21 jaar;

c. Per organisatie kan een bedrag van maximaal € 10.000 worden aangevraagd;

d. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met eventuele als gevolg van de coronamaatregelen onbestede subsidiebedragen die de aanvrager over 2021 heeft ontvangen. Uitgangspunt is dat deze subsidie (deels) aangewend wordt voor de bekostiging van de activiteiten.

e. Programmering van de diverse programmaonderdelen wordt afgestemd met de projectleider van het zomerprogramma en de organisaties die de activiteiten voor het zomerprogramma organiseren.

f. Organisaties worden gewezen op de geldende coronamaatregelen.

g. Partijen dienen in hun plan aan te geven:

- Welke activiteiten voor welke leeftijdsgroepen aangeboden worden.

- Wanneer, waar, welke activiteiten georganiseerd worden.

- Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd voor het uitvoeren van de activiteiten.

- Een opgave van de kosten waarbij de organisatie aangeeft welk deel van de kosten zij voor eigen rekening neemt.

11. Beslistermijn

1. Het college beslist binnen 2 weken na indiening van de aanvraag over de toekenning van de subsidies.

2. De in het eerste lid gestelde termijn kan met ten hoogste 2 weken worden verdaagd.

12. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Velsen 2020 verlenen wij geen subsidie als niet is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

13. Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald. Bij organisaties die al een jaarlijkse subsidie ontvangen wordt de subsidie vastgesteld bij de verantwoording over 2021.

14. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

15. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021’.

16. Inwerkingtreding en intrekking

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie en geldt tot 1 oktober.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 8 juni

burgemeester en wethouders van Velsen,

de secretaris, de burgemeester,