Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid (thuisquarantaine)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid (thuisquarantaine)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid (thuisquarantaine)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing toezichthouders thuisquarantaine

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid
 2. artikel 64a van de Wet publieke gezondheid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2021nieuwe regeling

07-06-2021

gmb-2021-182241

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid (thuisquarantaine)

De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

gelet op:

 • artikel 58nb, eerste lid, Wet publieke gezondheid;

 • artikel 64a, eerste lid, Wet publieke gezondheid;

 • artikel 1, aanhef en onder a, Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1793063-215168-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19.

 

Overwegende dat:

 • het gelet op de korte duur van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving wenselijk is dat de toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd zijn om in andere gemeenten toezicht te houden op de verplichtingen van de quarantaineplicht;

 • in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van Veiligheidsregio Fryslân van 3 juni 2021 is besloten het toezicht op de verplichtingen van de quarantaineplicht te doen berusten bij team Handhaving Sociaal Domein van de gemeente Leeuwarden.

 

 

 •  

besluit

 • 1.

  De personen die binnen het team Handhaving Sociaal Domein van de gemeente Leeuwarden als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met het toezicht op de naleving van de in de gemeente Leeuwarden van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften tevens aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11, Algemene wet bestuursrecht ter zake het toezicht op de naleving van de verplichtingen als bedoeld in artikel 58nb, eerste lid, Wet publieke gezondheid voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Dit besluit treedt een dag na publicatie in werking.

 

 

Sneek, 7 juni 2021

De burgemeester van Súdwest-Fryslân,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester